Metodika govorništva

Naziv
Metodika govorništva
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124277
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30

Cilj
Osposobiti buduće nastavnike govorništva da organiziraju nastavu s govorničkim sadržajima, da samostalno odabiru, oblikuju i primjenjuju nastavne metode i tehnike u obradi pojedinih govorničkih sadržaja te da oblikuju nastavu koja će motivirati učenike i omogućiti razumijevanje govorničke teorije i razvoj govorničkih vještina.
Sadržaj
 1. Predavanje (2 sata)Uvod u Metodiku govorništva. Vježbe (2 sata) Analiza govorničkih tema u udžbenicima i radnim bilježnicama hrvatskoga jezika za gimnazije.
 2. Predavanje (2 sata)Metodika kao znanstvena disciplina. Interdisciplinarnost.Vježbe (2 sata)Analiza govorničkih tema u udžbenicima i radnim bilježnicama hrvatskoga jezika za gimnazije.
 3. Predavanje (2 sata)Govorništvo kao nastavni predmet.Vježbe (2 sata)Modeli obrade nastavnih jedinica u udžbenicima hrvatskoga jezika za gimnazije.
 4. Predavanje (2 sata)Kurikul. Vježbe (2 sata)Upute o hospitiranju i o vođenju Dnevnika praćenja nastave.
 5. Predavanje (2 sata)Određivanje ciljeva obrazovanja: Bloomova taksonomija. Vježbe (2 sata)Određivanje ciljeva u oblikovanju nastavnog plana i pojedinačnih ciljeva nastavnih jedinica.
 6. Predavanje (2 sata)Stilovi učenja.Vježbe (2 sata)Primjena stilova učenja u nastavi Govorništva.
 7. Predavanje (2 sata)Nastavne metode. Vježbe (2 sata)Primjerenosti metoda u obradi pojedinih govorničkih sadržaja.
 8. Predavanje (2 sata)Nastavna sredstva i pomagala.Vježbe (2 sata)Analiza postojećih izvedbenih planova predmeta Govorništvo u hrvatskim školama.
 9. Predavanje (2 sata)Motivacijski postupci u nastavi.Vježbe (2 sata)Metodičke obrade govorničkih tema.
 10. Predavanje (2 sata)Tipovi nastavnih sati.Vježbe (2 sata)Metodičke obrade govorničkih tema.
 11. Predavanje (2 sata)Priprema nastavnoga sata.Vježbe (2 sata)Metodičke obrade govorničkih tema.
 12. Predavanje (2 sata)Kriteriji vrednovanja pojedinoga govorničkog sadržaja.Vježbe (2 sata)Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 13. Predavanje (2 sata)Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.Vježbe (2 sata)Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 14. Predavanje (2 sata)Analiza dnevnika praćenja nastave.Vježbe (2 sata)Studentski usmeni prikazi metodičkih tema.
 15. Predavanje (2 sata)Ponavljanje gradiva. Vježbe (2 sata)Pisanje kolokvija.

Ishodi učenja
 1. Odrediti ciljeve u oblikovanju nastavnoga plana i pojedinačne ciljeva nastavnih jedinica.
 2. Objasniti ciljeve obrazovanja u kontekstu Bloomove taksonomije.
 3. Analizirati postojeće izvedbene planove predmeta Govorništvo u hrvatskim školama.
 4. Planirati, osmisliti i provoditi nastavu predmeta Govorništvo u srednjim školama, višim i visokim učilištima.
 5. Odrediti nastavne ciljeve predmeta Govorništvo.
 6. Utvrditi kriterije vrednovanja pojedinoga govorničkog sadržaja te pratiti i vrednovati učenička postignuća
 7. Pripremiti i održati ogledni sat iz nastave Govorništva u gimnaziji.
 8. Objasniti i primijeniti motivacijske postupke i stilove učenja u nastavi.
Metode podučavanja
Predavavanja, vježbe, seminarski rad, hospitacije i ogledni sat.
Metode ocjenjivanja
Prati se pohađanje nastave i vrednuje se sudjelovanje studenata na satu, izvršavanje samostalnih zadataka i vježba. Posebno se vrednuje praktičan rad (hospitacije i ogledni sat). Piše se kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Bežen, A. (2008). Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Učiteljski fakultet u Zagrebu i Profil. Zagreb
 2. Vangelisti, A. L; Daly, J.A; Friedrich G.W. (ur.) (1999). Teaching communication: theory, reaserch and methods. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, London
Dopunska literatura
 1. Češi, M. i Barbaroša-Šikić M. (ur.) (2007). Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika: suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama, Naklada Slap, Agencija za odgoj i obrazovanje. Jastrebarsko, Zagreb
 2. McKeachie, W.J. i Svinicki, M. (2006) McKeachie's teaching tips. Strategies, research, and theory for college and university teachers. Boston i New York: Houghton Mifflin Company.
 3. Relevantni radovi iz časopisa: Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi / [glavni urednik Ante Bežen].
 4. Lucas, S. E. (2015). Umijeće javnog govora, Mate marketing, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij