Metodika nastave ruskog jezika

Naziv
Metodika nastave ruskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124482
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave ruskog kao stranog jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata za ruski kao strani jezik, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezikaPlaniranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično);
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sataStruktura sata ruskog jezika kao stranog za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave)Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježbaAnaliza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima ruskog jezika kao stranog
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez.Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputaKontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navikaučenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satuGrupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem)Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog tekstaMetodika nastave ruskog leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja ruskog leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbiMetodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura na ruskom jezikuPostavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez.Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez. s naglaskom na ruski
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sataAnaliza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. opisati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani jezik
 2. razviti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala na ruskome jeziku i analizirati ih
 3. razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina
 4. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 5. razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature na ruskome jeziku i prezentacije sadržaja drugima
 6. razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati individualni rad studenta, rad u paru i rad u skupini, studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata Kroz nastavu će se pratiti redoviti dolasci na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 2. Лебeдинский, С.И., Гербик, Л.Ф. Методика преподавания русского языка как иностранного, учебное пособие (электронная версия), 2011
 3. Балыхина, Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного, нового –М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007
 4. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. Руский язык курсы, 2016
 5. Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. - М.: "Русский язык" Курсы, 2012
Dopunska literatura
 1. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)
 4. Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.
 5. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij