Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

Naziv
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69709
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim spoznajama o učinkovitim načinima odgoja i obrazovanja djece s različitim vrstama teškoća u razvoju u redovitim odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi mogli pružiti odgovarajuću stručnu pomoć odgajateljima, učiteljima i djeci u redovitim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagoške postupke s djecom posebnih potreba, kao i njihovoj integraciji/inkluziji.
Sadržaj
 1. Zadaci specijalnih pedagoga
 2. Primjena individualnih programa (integracija u redoviti kurikulum, koordinacija i suradnja, socijalizacija i priprema djece/učenika s posebnim potrebama za početak/nastavak školovanja)
 3. Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, povijesni i suvremeni pristupi
 4. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjima intelektualnih funkcija
 5. Metodički pristupi djeci i učenicima s autizmom
 6. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem vida
 7. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem sluha
 8. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem stato-motorike (tjelesni invaliditet)
 9. Metodički pristupi djeci i učenicima s poremećajima govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju
 10. Položaj i prava djece s posebnim potrebama (u Hrvatskoj)
 11. Suradnja obitelji djeteta s posebnim potrebama i odgojno-obrazovne ustanove
 12. Integracijski odgoj
 13. Uloga odgajatelja, učitelja i pedagoga u integracijskom odgoju
 14. Metodički pristupi učenicima i mladeži s poremećajima u ponašanju
 15. Integracija djece s posebnim potrebama u odgoju i školi

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Učinkovito i djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, po mjeri svih učenika, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integrativnu odgojno-obrazovnu praksu
 3. Samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrativni kurikulum u okviru diferenciranog pristupa učenicima s posebnim potrebama
 4. Prosuditi kritički odnos prema aktualnim dosezima metodike rada s učenicima s posebnim potrebama i integrativne odgojno-obrazovne prakse
 5. Razviti sposobnost kreiranja pedagoški osmišljenih aktivnosti koje su u funkciji integracije učenika s posebnim potrebama
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Zrilić, S. (2011), Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole. Zadar: Sveučilište.
 2. Bouillet, D. (2010): Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Igrić, LJ. (ur.) (2004), Moje dijete u školi. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 4. Krampač-Grljušić, A. (2017), Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu. Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Mustać, V., Vicić, V. (1996), Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Kiš-Glavaš, I., Fulgosi-Masnjak, R. (2002), Do prihvaćanja zajedno. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 3. Sekulić-Majurec, A. (1997), Integracija kao pretpostavka uspješnije socijalizacije djece i mladeži s teškoćama u razvoju: očekivanja, postignuća, perspektive. Društvena istraživanja, 4-5 (30-31), 537-550.
 4. Bakota, K. (ur.) (2015.), Čujete li razliku? - Priručnik za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom oštećena sluha i/ili govora, Zagreb, Osnovna škola Davorina Trstenjaka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar