Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe

Naziv
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
102232
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa načinom dokumentiranja i primjerenom metodologijom obrade keramičke građe s kojom se arheolozi susreću već po samom završetku iskopavanja arheološkog lokaliteta. Tijekom kolegija studente će se upoznati s analizom i opisom keramičke građe promatrajući fizičke karakteristike keramike, vrstu materijala, tehniku i način pečenja, te stil. Svi ovi aspekti nužni su za prepoznavanje i klasificiranje keramičke građe, bez obzira dali se radi o funkcionalnoj, tehnološkoj ili stilskoj komponenti.
Sadržaj
 1. Porijeklo keramičkih posuda
 2. Fizičke karakteristike keramike
 3. Glina i njene primjese
 4. Tehnike pečenja i tretiranje površine
 5. Morfologija keramičkih posuda
 6. Općenito o tipologiji keramičkog materijala
 7. Klasifikacija prema karakterističnim točkama na keramici I
 8. Klasifikacija prema karakterističnim točkama na keramici II
 9. Klasifikacija oblika
 10. Funkcionalna, tehnološka i stilska komponenta
 11. Kemijske analize i datiranje keramike
 12. Upotreba statističkih metoda pri obradi i interpretaciji keramičke građe
 13. Standardizacija keramičkih posuda i specijalizacija zanata
 14. Eksperimentalna arheologija
 15. Etnoarheološka istraživanja kao ključ razumijevanja tehnoloških procesa

Ishodi učenja
 1. Navesti i razlikovati različite vrste glina i primjesa
 2. Objasniti i prepoznati različite vrste pečenja keramičkog materijala
 3. Prepoznati i analizirati vrste ukrašavanja na prapovijesnoj keramici
 4. Nabrojati i definirati tipološke pristupe obrade keramičke građe
 5. Samostalno klasificirati i analizirati keramički materijal koristeći prikladnu metodologiju
 6. Izabrati primjerenu znanstvenu analizu za interpretaciju kulturne, socijalne, funkcionalne ili religiozne komponente.
 7. Objasniti i kritički prosuditi razvoj spoznajne svijesti o počecima keramičke tehnologije
 8. Nabrojati i opisati fizičke karakteristike keramike i primijeniti stečeno znanje pri obradi keramičke građe
Metode podučavanja
Predavanja Tijekom kolegija studenti na svakom satu uče prepoznavati, klasificirati i definirati određene tipove posuda, načine ukrašavanja i atmosferu pečenja na keramičkim ulomcima iz različitih prapovijesnih razdoblja.
Metode ocjenjivanja
Kroz pismeni ispit na kraju semestra provjerava se prepoznavanje teoretskih i metodoloških okvira obrade keramičke građe te primjena znanja na praktičnim primjerima odabranog materijala.

Obavezna literatura
 1. A. O. Shepard: „Ceramics for the archaeologist“, Carnegie Institution of Washington, Washington 1985.
 2. P. M. Rice: „Pottery Analysis: A source book“, The University of Chicago Press, Chicago & London 1987.
 3. O. S. Rye: «Pottery Technology: Principles and Reconstruction», Manuals on Archeology 4, Washington, Taraxacum, 1988 (drugo izdanje).
 4. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
Dopunska literatura
 1. M. Horvat: „Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv“, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999.
 2. C. Orton, P. Tyers & A. Vince: „Pottery in archaeology“, Cambridge manuals in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 3. C. M. Sinopoli: „Approaches to Archaeological Ceramics“, Plenum Press, New York & London 1991.
 4. E. B. Banning: „The Archaeologist's Laboratory. The Analysis of Archaeological Data“, Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Springer, New York, 2000.
 5. C. Knappett: „Pottery“ u Archaeological Methods vol. II, ur. H. D. G. Maschner & C. Chippindale, Altamira Press, Oxford 2005, 673-714.
 6. I. K. Whitbread: „Ceramic, petrology, clay geochemistry and ceramic production – from technology to the mind of potter“ u „Handbook of Archaeological Sciences“, ur. D. R. Brothwell & A. M. Pollard, John Wiley & Sons, Ltd, 2004, 449-459.
 7. M. Pollard, C. M. Batt, B. Stern & S. M. M. Young: „Analytical chemistry in archaeology“, Cambridge University Press, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar