Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću

Naziv
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
124458
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje osnovnih konzervatorskih teorija i metoda primijenjenih u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća. Uspoređivanje s europskim kontekstom. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. (J. Spon & G. Wheeler, D. Farlati, J. B. Fischer von Erlach, R. Adam, A. Fortis, J. Bajamonti, L.F. Cassas).
 2. Istraživanje i zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama do prve polovice XIX st. ( F. i K. Lanza, F. Carrara, V. Andrić).
 3. Osnivanje i djelovanje c. kr. Središnjeg povjerenstva u hrvatskim zemljama (I. Kukuljević-Sakcinski, K. Weiss, F. Bulić, A. Riegl, M. Dvořák).
 4. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. (A. Hauser, A. Perišić, L. Jelić, F. Bulić).
 5. Zaštita spomenika u Hrvatskim zemljama u drugoj polovici XIX st. ( J.J. Strossmayer, F. v. Schmidt, I. Kršnjavi, H. Bolle, I.K. Tkalčić, J. Brunšmid).
 6. Zaštita spomenika u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća do I svjetskog rata, vrijeme Kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske. (F. Bulić, Gj. Szabo, Lj. Karaman, K. Strajnić)
 7. Odrazi svjetskih i europskih kretanja na zaštitu kulturne baštine u Hrvatskoj. Definiranje biološke i aktivne zaštite.
 8. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata: obnova nakon ratnih razaranja, zakonodavstvo i organizacija službe zaštite, intervencije na graditeljskim cjelinama i pojedinačnim građevinama, interpolacije. (M. Prelog, G. Gamulin, C. Fisković, J. i T. Marasović, I. Maroević i dr.
 9. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (obnova Zadra)
 10. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (Dioklecijanova palača u Splitu)
 11. Zaštita spomenika nakon II svjetskog rata (interpolacije u Zagrebu, Splitu i Rijeci)
 12. Školovanje za zaštitu spomenika u Hrvatskoj.
 13. Obnova nakon prirodnih katastrofa (potres u Dubrovniku).
 14. Kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova.
 15. Kulturna baština u Hrvatskoj u Domovinskom ratu: razaranja i obnova.

Ishodi učenja
 1. Nabrajanje i argumentirano tumačenje teorije i metode konzerviranja.
 2. Poznavanje lika i djela protagonista.
 3. Povezivanje teorijskih idejā i konzervatorskih intervencija na objektu.
 4. Usmeno i pismeno komuniciranje ideja.
 5. Stjecanje istraživačkih vještina.
 6. Sposobnost analiziranja i sintetiziranja izvornih tekstova i arhivske građe
Metode podučavanja
Predavanja, terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci (seminarski radovi).
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, kvaliteta seminarskog rada, sudjelovanje u diskusijama.

Obavezna literatura
 1. FORTIS, A., Put po Dalmaciji, Globus, Zagreb, 1984. (odabrana poglavlja)
 2. KEČKEMET, D., Louis Francois Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782; Zagreb, Rad JAZU, 1978, knjiga 379. (odabrana poglavlja)
 3. KEČKEMET, D., Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja)
 4. ŠPIKIĆ, M., Francesco Carrara. Polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.), Književni krug, Split, 2010. (odabrana poglavlja)
 5. DAMJANOVIĆ, D., Arhitekt Herman Bollé , Leykam international, 2013. (odabrana poglavlja)
 6. PIPLOVIĆ, S., Alois Hauser u Dalmaciji; Društvo prijatelja kulturne baštine Split, Split, 2002. (odabrana poglavlja)
 7. MARKOVIĆ, S.; Ćiril Metod Iveković - arhitekt i konzervator, DPUH, Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja)
 8. BULIĆ, F., KARAMAN, Lj.; Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb, 1927.
 9. HORVAT, A., Konzervatorski rad kod Hrvata, Hrvatski državni konzervatorski zavod, Zagreb, 1944.
 10. PIPLOVIĆ, Stanko; Harold Bilinić 1894.-1984.; Split, Društvo arhitekata Splita, 1994.
 11. NENADIĆ, R., Obnova Zadra nakon 2. svj. rata (1944-1991.g.), FF/OPU - diplomski rad, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)
 12. FISKOVIĆ, C., MARASOVIĆ, J.; Prilog proučavanju i zaštiti Dioklecijanove palače u Splitu, JAZU, Zagreb, 1950, knjiga 279 i grafički prilozi (odabrana poglavlja)
 13. MARASOVIĆ, Tomislav; Dioklecijanova palača - svjetska kulturna baština Split - Hrvatska, Naklada Dominović-Buvina, Zagreb, 1994. (odabrana poglavlja)
 14. KNEŽEVIĆ, S., ŠERBETIĆ, B.; Obnova Dubrovnika 1979 - 89, Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik, 1988-89. (odabrana poglavlja)
 15. MAROEVIĆ, I., Rat i baština u prostoru Hrvatske - Krieg und Kulturerbe im Raum Kroatien, Matica Hrvatska ogranak Petrinja, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. ARBUTINA, D.; Zadarski urbanistički i arhitektonski opus Brune Milića, Narodni muzej, Zadar; 2002.
 2. BAJAMONTI, J., Zapisi o gradu Splitu, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1975.
 3. BULIĆ, F., Kaiser Diokletians Palast, Matica Hrvatska, Zagreb, 1929.
 4. HORVAT, Lina Anđela; Prilozi poviestnom razvoju čuvanja umjetničkih i kulturno-poviestnih spomenika u Hrvatskoj; Vlastita naklada; Zagreb; 1944.
 5. MARASOVIĆ, J., Prostorni razvoj jugoistočnog dijela Dioklecijanove palače, Split, 2000
 6. MARASOVIĆ, T., CAMBI, N.; Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače, u: „Dioklecijanova palača - katalog izložbe“, Lions Club Split, 1994.
 7. MAROEVIĆ, I., Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 8. MAROEVIĆ, I.; Konzervatorsko novo iverje; Matica Hrvatska u Petrinji, Petrinja; 2000.
 9. MARUŠEVSKI, O.; Iso Kršnjavi kao graditelj, DPUSRH, Zagreb, 1986.
 10. McCORMICK, T. J., Charles Louis Clerisseau and the Genesis of Neo-Classicism, The Architectural History Foundation - The MIT Press; New York - Massachusetts, 1990.
 11. MULJAČIĆ, Ž.; Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji, Književni krug, Split, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij