Morfologija 2

Naziv
Morfologija 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51374
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Usvajanje oblikâ ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikâ ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Sadržaj
 1. zamjenice, vrste, deklinacija (tipovi)
 2. brojevi
 3. glagolski pridjevi, tvorba
 4. glagolski pridjevi, upotreba
 5. prilozi, tvorba, vrste
 6. prilozi, komparacija
 7. glagolski prilozi, tvorba
 8. glagolski prilozi, upotreba
 9. glagolski prilozi, upotreba
 10. prijedlozi, osnovni prijedlozi i padeži o kojima su ovisni
 11. veznici, vrste
 12. veznici, upotreba, veza sa sintaksom
 13. rječce; uzvici, vrste, upotreba; modalne riječi; upotreba
 14. rječce; uzvici, vrste, upotreba; modalne riječi; upotreba
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Stvaranje baze pojmova i podataka usvojenih kroz elementarnu gramatiku ruskoga jezika
 2. Usvajanje novih gramatičkih kategorija koje ne postoje u hrvatskome suvremenom standardnom jeziku
 3. Razvoj boljih način usvajanja oblikâ ruskoga jezika te razvoj znanstvenog pristupa u razradi jezičnih kategorija
Metode podučavanja
- predavanje - interakcija između nastavnika i studenata - nastavni materijal (tekstovi na ruskome jeziku, koji obrađuju aktualne teme) - tehnička pomagala (prezentacija, skripta na Omegi) - vježbe
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit (predavanje) - kontinuirano praćenje (vježbe) - brojčana ocjena - završna ocjena je zbroj ocjena Morfologije ruskoga jezika 2 i Morfoloških vježbi 2

Obavezna literatura
 1. Краткая русская грамматика. (2002), (Морфология,163-387), Рос. академия наук, Москва.
 2. Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский язык. (Морфология, 176-283). Айрис-Пресс, Москва.
 3. Современный русский язык / Теориа. Анализ языковых единиц. (2002), (Морфемика, 442-486), Academia, Москва.
 4. Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Цитадель-Трейд, Москва.
Dopunska literatura
 1. Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Изд. «Русский язык», Москва.
 2. Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Русская грамматика, I (1982) (Морфолофия, 453-736), Наука, Москва.
 4. Скварцова, Г. Л. (2003): Глаголы движения – без ошибок. Русский язык курсы, Москва.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar