Načela arheoloških istraživanja

Naziv
Načela arheoloških istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35810
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Ciljevi kolegija su svladavanje temeljnih principa i metoda arheološkog istraživanja na terenu. Obrađuju se klasične i suvremene metode otkrivanja i evidentiranja nalažišta te postupanje sa arheološkim materijalom tijekom istraživanja.
Sadržaj
 1. Arheološka teorija i praksa – što sve obuhvaća arheologija?
 2. Što sve čini arheološku građu - izvori, stari zapisi, kolekcije, prikupljanje novih nalaza istraživanjem
 3. Principi arheoloških istraživanja
 4. Odnos arheološkog nalaza i nalazišta
 5. Arheološko rekognosciranje i primarna zaštita lokaliteta
 6. Sustavno rekognosciranje određenog prostora na kopnu i u vodi
 7. Procjena vrijednosti, stanje i stupanj ugroženosti lokaliteta
 8. Što sadržava temeljni arheološki karton – osnovni podatci svakog lokaliteta
 9. Probna i sondažna arheološka iskopavanja – tesanje obrušenih profila, veličina i broj sondi na kopnu i vodi
 10. Sustavna arheološka iskopavanja - znanstveni projekti i velika zaštitna iskopavanja
 11. Horizontalna i vertikalna stratigrafija na nalazištu
 12. Iskopani nepokretni nalazi, njihova moguća zaštita i restauracija
 13. Prikupljanje i evidentiranje pokretne arheološke građe na nalazištu (signiranje i konzervacija nalaza)
 14. Organski i anorganski materijal za znanstvene analize te uzorci za apsolutno datiranje nalazišta
 15. Interpretacija i rekonstrukcija nalazišta

Ishodi učenja
 1. Definirati i vrednovati temeljne spoznaje o arheologiji
 2. Objasniti i analizirati odnos arheološkog nalaza i nalazišta
 3. Razlikovati pristup i metodologiju sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja
 4. Nabrojati i definirati primarnu arheološku dokumentaciju
 5. Navesti načine preventivne zaštite pokretne arheološke građe
 6. Povezati i analizirati prikupljene informacije u cilju što bolje interpretacije lokaliteta
 7. Nabrojati znanstvene analize prikladne za organski i anorganski materijal
 8. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 9. Moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 10. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji tijekom semestra i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ph. Barker,Tehnike arheološkog iskopavanja, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000
 2. C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods andPractice, Thames and Hudston, London, 1999
Dopunska literatura
 1. E. C. Hariss, Principles of Archaeological Stratigraphy, Academic Press, London, 1989
 2. K. W. Butzer, Archaeology as Human Ecology, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
 3. I. Hodder (ed.), Simulation Studies in Archaeology, Cambridge University Press, 198

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar