Narodne knjižnice

Naziv
Narodne knjižnice
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125435
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će razumjeti ulogu i zadaće koje narodna knjižnica obavlja u lokalnoj zajednici i društvu općenito i steći će vještine prepoznavanja valjanih i ciljanih argumenata za razgovor s osnivačem knjižnice, ali i vještine komuniciranja s korisnicima.
Sadržaj
 1. Nastanak narodnih knjižnica kao lokalnih ustanova financiranih iz javnih sredstava. Knjižnice kao društvene ustanove. Uloga i mjesto knjižnica u kulturnim politikama i nacionalnim strategijama razvitka. Položaj knjižnice u lancu knjige.
 2. Razvitak narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Ilirske čitaonice. Pokret za osnivanje pučkih knjižnica početkom XX. st. Uvođenje zakonodavstva za knjižnice i razvitak narodnih knjižnica u drugoj polovici XX. st.
 3. Međunarodni dokumenti UNESCO-a, IFLA, Vijeća Europe i EBLIDA-e o knjižnicama. Zadaće narodne knjižnice: informacijska, obrazovna i kulturna
 4. Narodna knjižnica kao mjesto javnog pristupa internetu. Knjižnica kao forum. Slobodan pristup informacijama kao uvjet za ostvarenje slobode govora. Slobodan pristup informacijama i zakonsko uređenje prava na pristup informacijama.
 5. Knjižnično zakonodavstvo u Hrvatskoj. Planiranje razvitka knjižnice. Izjava o poslanju kao osnovni dokument knjižnice u kojemu se spajaju međunarodno prihvaćena načela i briga za specifične potrebe lokalnog stanovništva.
 6. Odabir i nabava. Smjernice za nabavu kao dokument kojim knjižnica komunicira s korisnicima. Kvantitativni i kvalitativni standardi.
 7. Narodna knjižnica kao središte pohrane lokalne povijesti i kulture. Lokalna kulturna baština. Zavičajna zbirka, definiranje opsega, uređenje, prikupljanje građe, oglašavanje i promicanje zbirke, mogućnosti osiguranja pristupa.
 8. Komuniciranje i suradnja s korisnicima. Suradnja u organiziranju programa s drugim srodnim ustanovama u lokalnoj zajednici.
 9. Projekti digitalizacije lokalne baštine. Kriteriji za odabir građe. Rješavanje autorskih prava i uspostava registra digitalizirane građe.
 10. Knjižnične službe i usluge. Redovite usluge i posebni programi. Pronalaženje izvora financiranja, identificiranje potencijalnih sponzora, marketing i oglašavanje.
 11. Knjižničarsko osoblje. Profesionalna etika. Odnos s korisnicima, odnos prema građi i prema kolegama. Stručno društvo. Knjižničar kao poučavatelj. Stjecanje vještina za rad s korisnicima. Timski rad i individualna inicijativa. Volonteri u knjižnici.
 12. Knjižnica kao poticatelj e-demokracije. Službene publikacije i informacijski izvori u knjižnici. Pomoć korisnicima u kontaktima s tijelima državne i lokalne uprave.
 13. Knjižnice i društvena inkluzija. Usluge i službe za invalidne osobe – "knjižnice koje mijenjaju život". Usluge i službe za isključene (zatvorenici, bolesnici, osobe u domovima za stare i nemoćne). Usluge i službe za manjinske skupine.
 14. Službe i usluge za djecu i mladež. Posebni programi za djecu i mladež. Poticanje čitanja i programi čitanja. Suradnja sa školskim knjižnicama. Knjige za djecu. Zaštita djece od štetnih sadržaja.
 15. Posebni programi: izložbe, koncerti, tribine, popularizacija znanosti. Knjižnica i društvene mreže. Stjecanje vještina za rad s korisnicima. Sadržaji koje stvaraju korisnici i sadržaji koje stvara knjižnica. Autorsko pravo na sadržajima koje stvaraju korisnici.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati, definirati i planirati službe i usluge narodne knjižnice.
 2. Studenti će moći razvijati službe i usluge narodne knjižnice te njima upravljati.
 3. Studenti će znati nabrojati i opisati međunarodne i nacionalne pravne dokumente te stručne standarde koji se odnose na poslovanje narodnih knjižnica.
 4. Studenti će znati kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge narodnih knjižnica.
 5. Studenti će znati odbrati i primjeniti odgovarajuća merketinška sredstva u svrhu promicanja narodnih knjižnica.
 6. Studenti će moći objasniti ulogu i značaj narodne knjižnice u lokalnoj zajednici.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad 40% Pismeni ispit 50% Pohađanje nastave 10%

Obavezna literatura
 1. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i Barbara Gubbin. 2. hrvatsko izd., (prema 2. izmijenjenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 2. Smjernice za pokretne knjižnice / prerađeno izdanje priredila radna skupina IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice na čelu s Ianom Stringerom. 1. hrvatsko izd., (prema 2. prerađenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 3. Smjernice za knjižnične usluge za multikulturalne zajednice : s IFLA-inim Manifestom za multikulturalnu knjižnicu. 1. hrvatsko izd. prema 3. izd. izvornika. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
 4. Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008.
 5. Smjernice za knjižnične usluge za djecu : knjižnične usluge za djecu – važnije no ikada za djecu i njihove obitelji diljem svijeta / IFLA [i.e. International Federation of Library Associations and Institutions], Sekcija za djecu i mladež. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 6. Smjernice za knjižnične usluge za mladež : prerađeno izdanje Smjernica koje je 1996. objavio Stalni odbor Sekcije knjižnica za djecu i mladež / priređivači Pat Muller i Ivan Chew. Web 2.0 i knjižnične usluge za mladež : uvod za knjižničare / priredio Ivan Chew. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
 7. Smjernice za knjižnične usluge za bolničke pacijente, starije osobe i osobe s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj / sastavila radna skupina pod predsjedavanjem Nancy Mary Panella, pod pokroviteljstvom Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
 8. Council of Europe/EBLIDA Guidelines for library legislation in Europe. Dostupno na: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resources/DECS_CULT_POL_book(2000)1_EN.pdf
 9. Jones, B. M. Libraries, access, and intellectual freedom : developing policies for public and academic libraries. Chicago : ALA, 1999.
Dopunska literatura
 1. Gorman, M. Postojana knjižnica. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.
 2. IFLA/FAIFE. Knjižnice i intelektualna sloboda. 2009. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/kiis.htm
 3. Horvat, A. Knjižnice između javnosti i privatnosti. // Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. Str. 11-89.
 4. Pateman, J.; Vincent, J. Public libraries and social justice. Farnham, Surrey : Ashgate, 2010.
 5. Samek, T. Librarianship and human rights : a twenty-first century guide. Oxford : Chandos Publishing, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij