Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske

Naziv
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64240
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o temeljnim pojmovima i teorijama primjenjivanim u proučavanju života prapovijesnih ljudi, periodizacija i osnovna obilježja neolitičkog razdoblja. Definiranje neolitika kao vremenskog okvira tijekom kojega su udareni temelji za iskorak prema civilizacijskim okvirima ljudskih društava. Načela proizvodnje hrane, stvaranje kompleksnih društava, stvaranje prvih dugotrajnih kultova, proizvodnja viškova i njihov plasman na tržišta, prvi eksperimenti s mineralima i pojava prvih metala, samo su neki od aspekata kojima se kolegij bavi. Prepoznavanje najvažnijih arheoloških izvora za navedeno razdoblje i područje, korištenje stručnom i znanstvenom literaturom.
Sadržaj
 1. Neolitik kao arheološki fenomen i proces neolitizacije – modeli neolitizacije.
 2. Podjela, odnosno periodizacija neolitika – problem protoneolitika i pretkeramičkog neolitika (bliski i srednji istok, egejsko područje)
 3. Rani neolitik: starčevačka kultura i balkansko-anadolski kompleks renoneolitičke slikane keramike
 4. Starčevačka kultura na prostoru Hrvatske
 5. Impressokeramička kultura istočnog Jadrana i njezin položaj u okviru sredozemne impresso keramike (Grčka, Apulija, srednja Italija,Ligurija, Lipari, Sicilija)
 6. Vinčanska kultura i balkansko-anadolski kompleks crnoglačane keramike
 7. Korenovska kultura u kontekstu srednjoeuropske linearnotrakaste keramike
 8. Sopotska kultura
 9. Regionalni tipovi sopotske kulture i lenđelski kulturni kompleks
 10. Potiski kulturni kompleks i suvremene pojave istočno od njega (Ariusd-Cucuteni-Tripolje)
 11. Srednji neolitik na istočnoj jadranskoj obali i njegov odnos sa zapadnom obalom
 12. Kasni neolitik na istočnoj jadranskoj obali i njegov odnos sa zapadnom obalom
 13. Jadransko-sredozemni utjecaji na unutrašnjost Balkana (prodori i utjecaji impressokeramičke, danilske i hvarske kulture dolinom rijeka jadranskog sliva (Obre I, kakanjska kultura, butmirska kultura, Reštani, Ohrid)

Ishodi učenja
 1. Moći navesti glavna obilježja najvažnijih arheoloških kultura neolitičkog perioda Europe
 2. Moći objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 3. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 4. Nabrojiti i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 6. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura neolitičkog perioda na području Hrvatske
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Težak-Gregl: Uvod u Prapovijesnu arheologiju. Zagreb, 2011.;Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja II (neolitik). Ur. Alojz Benac. Sarajevo, 1979.;Ammermann, A. J. & Cavalli-Sforza, L. L..: Early Farming in Europe. Man, New Series, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1974), pp. 140-141.;
Dopunska literatura
 1. Bar Yosef : The Natufian Culture and the Origin of the Neolithic in the Levant. Current Anthropology 1990.;. Braidwood: The Early Village in SW Asia, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 32, No. 1/2 (Jan. - Apr., 1973), pp. 34-39.;3. Krznarić-Škrivanko, M.: Istraživanja na Sopotu. U: Od Sopota do Lengyela. Ured. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 4. Mihaljević, M.: Istraživanje nalazišta Slavča-Nova Gradiška. U: Od Sopota do Lengyela. Ur. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 6. Nikolić: The development of pottery in the Middle Neolithic and chronological systems of the Starčevo Culture. Journal of Serbian Archaeological Society vol. 21. 47 – 70. Belgrade, 2005.;7. Skupina autora: Vinča – praistorijska metropola. Ur. Tasić, N. N. Beograd, 2008.; 8. Perles, C.: The Early Neolithic of Greece. The first farming communities in Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2001. ; 11. Burić, M.: Gradac u Bapskoj – slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina. ISBN: 978-953-175-398-2. Zagreb, 2011;

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar