Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I

Naziv
Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64238
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o brončanom dobu, kronologijom brončanog doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe, materijalnom kulturom brončanodobnih grupa na prostoru Hrvatske te prepoznavanje osnovnih karakteristika pojedinih kulturnih pojava
Sadržaj
 1. Uvod u brončano doba (metalurgija, kronologija, društvo)
 2. Povijest istraživanja i kronologija brončanog doba u Hrvatskoj
 3. Rano brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj
 4. Rano brončano doba na Jadranu i u Lici
 5. Srednje brončano doba u sjevernoj Hrvatskoj
 6. Srednje brončano doba na Jadranu i u Lici
 7. Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj – starija faza
 8. Ostave brončanog doba kao arheološki izvor
 9. Prijelaz starije na mlađu fazu kasnog brončanog doba i problem kronologije
 10. Mlađa faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj
 11. Kasno brončano doba na Jadranu i u Lici i problem prijelaza u starije željezno doba
 12. „Tračko-kimerijsko“ pitanje
 13. Prijelaz kasnog brončanog na starije željezno doba u sjevernoj Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme ranog brončanog doba
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme ranog brončanog doba
 3. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme srednjeg brončanog doba
 4. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme srednjeg brončanog doba
 5. Nabrojati i prepoznati tipove metalnih predmeta unutar ostava brončanog doba i povezati ih s prostorom srednje Europe
 6. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal u sjevernoj Hrvatskoj u vrijeme kulture polja sa žarama
 7. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal na Jadranu i u Lici u vrijeme kasnog brončanog doba
 8. Moći objasniti kronološke i tipološke promjene vezane uz „Tračko-kimerijsko“ pitanje
 9. Moći objasniti zbivanja na prijelazu kasnog brončanog na starije željezno doba u sjevernoj Hrvatskoj
Metode podučavanja
Prezentacija slikovnog materijala na predavanjima.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bronasta doba na Slovenskem, Narodni muzej Ljubljana, Ljubljana 1987., katalog izložbe
 2. Čović B., Bronzano doba, Barice-Gređani – Kulturna grupa, Kultura polja sa žarama, u: Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo 1988., 21-23., 60-61., 100-102.
 3. Čović B., Počeci metalurgije željeza na sjeverozapadnom Balkanu, GCBI knj. XVIII/16, Sarajevo 1980., 63-79.
 4. Čović B., Posuška kultura, GZM 44, Sarajevo 1989, 61. i dalje
 5. Dimitrijević S., Die frühe Vinkovci-Kultur, OA 7, Zagreb 1982, 7.-31.
 6. Dular J., Ältere, mittlere und jüngere Bronzezeit in Slowenien – Forschungsstand und Probleme, AV 50, Ljubljana 1999., 81-96.
 7. Dular J., Začetki železnodobne poselitve v osrednji Sloveniji, AV 44, Ljubljana 1993., 101-112.
 8. Forenbaher S., Nalazišta grupe Belegiš II u istočnoj Slavoniji, Opuscula archaeologica 15, Zagreb 1991., 47-69.
 9. Hungarian Archeology at the Turn of the Millennium, skupina autora, Budapest 2003. The Bronze Age, 141.-174.
 10. Kemenczei T., The Beginning of the Iron Age: The Pre-Scythians (8th century BC), 177-179.
 11. Kossack G., «Kimmerische» Bronzen, Bemerkungen zur Zietstellung in Ost- und Mitteleuropa, Situla 20/21, Ljubljana 1980., 95-143.
 12. Ložnjak Dizdar D., Naseljenost Podravine u starijoj fazi kulture polja sa žarama, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu vol. 22(2005), Zagreb 2005, 25-58.
 13. Majnarić-Pandžić N., Brončano i željezno doba, u: S. Dimitrijević-T. Težak-Gregl-N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj knj. 1, Naprijed, Zagreb 1998., 161-369.
 14. Majnarić-Pandžić N., Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Arheološki radovi i rasprave 11, Zagreb 1988., 9-32.
 15. Majnarić-Pandžić N., Prilog problematici licenske keramike u sjevernoj Jugoslaviji, AV XXVII (1976), Ljubljana 1977., 68-81.
 16. Majnarić-Pandžić N., Srednje brončano doba u istočnoj Slavoniji, Izdanja HAD-a sv. 9, Zagreb 1984., 63-90.
 17. Medović P., Geneza kultura starijeg gvozdenog doba u jugoslovenskom Podunavlju, u: Kulture gvozdenog doba jugoslovenskog Podunavlja, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 55, (ur. N. Tasić), Beograd 1994., 45-50.
 18. Metzner-Nebelsick C., Abschied von den «Thrako-Kimmeriern»? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine, u: Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 12 (Hrsg. B. Hänsel-J. Machnik), München 1998., 361.-422.
 19. Müller-Karpe H., Zur Definition und Benennung chronologischer Stufen der Kupferzeit, Bronzezeit und älteren Eisenzeit, Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt, Frankfurt a. M. 1974., 7-18.
 20. Neugebauer J.-W., Bronzezeit in Ostösterreich, St. Pöllten 1994.
 21. Pare C. F. E., Bronze and the Bronze Age, u: Metals Make The World Go Round, The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe, (ed. By C. F. E. Pare), Proceedings of a conference held at the University of Birmingham in June 1997, Oxbow Books, Oxford 2000, 1-38.
 22. Pare C. F. E., Chronology in Central Europe at the End of the Bronze Age, Acta Archaeologica 67, København 1996., 99-120.
 23. Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, skupina autora, Sarajevo 1983 : Batović Š., Kasno brončano doba na istočnom jadranskom primorju, 271.-373. Čović B., Srednje bronzano doba u Istri, 233-241. Drechsler-Bižić R., Japodska kulturna grupa, 374.-389. Drechsler-Bižić R., Srednje brončano doba u Lici i Bosni, 242-270. Marović I. –Čović B., Cetinska kultura, 191.-231. Vinski-Gasparini K., Kultura polja sa žarama sa svojim grupama, 547.-617. Vinski-Gasparini K., Ostave s područja kulture polja sa žarama, 647.-667.
 24. Šimić J., Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brončanom dobu sjeveroistočne Hrvatske, HAZU Zavod za znanstveni i umjetnički rad Osijek-Muzej Slavonije Osijek, Biblioteka Slavonije i Baranje knjiga 2, Zagreb-Osijek 2000., 13.-22., 52.-62., 91.-110
 25. Šimić J., Nalazišta daljske grupe u Daljskoj planini – Prilog proučavanju brončanog i starijeg željeznog doba u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 10 (1993.), Zagreb 1996., 35-46.
 26. Tasić N., Die Vatin-Kultur, u: Kulturen der Frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans, (Hrsg. N. Tasić), Beograd 1984., 59-81.
 27. Tasić N., Die Zone Südpannoniens und der Donauniederung in der Frühen Bronzezeit, Kulturgeschichtliches Aussehen, Balcanica XXVI, Beograd 1995., 7-33.
 28. Tasić N., Nekropola u Belegišu i problem belegiške kulture, u: Vranić S., Belegiš, Stojića gumno-nekropola spaljenih pokojnika, Muzej grada Beograda, Posebna izdanja X, (ur. S. Todorović), Beograd 2002., 168-184
 29. Teržan B. (ed.), Depojske in pozamesne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I-II, KatMon 29-30, Ljubljana 1996.(poglavlje P. Turka 89.-121. i B. Teržan 243.-257.
 30. Teržan B., An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia, AV 50, Ljubljana 1999., 97-143.
 31. Teržan B., Stand und Aufgaben der Forschungen zur Urnenfelderzeit in Jugoslawien, Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, u: Monographien RGZM 35, Mainz 1995.
Dopunska literatura
 1. Forenbaher S., Radiocarbon dates and absolute chronology of the central European Early bronze Age, Antiquty vol. 67 number 255, London 1993., 218-220, 235-256.
 2. Gabrovec S., Začetak halštatskega obdobja v Sloveniji, AV XXIV (1973), Ljubljana 1975., 338-384.
 3. Gazdapusztai G., Caucasian Relations of the Danubian Basin in the Early Iron Age, AAASH XIX/3-4, Budapest 1967., 307-344.
 4. Rychner V., Stand und Aufgaben dendrochronologischer Forschung zur Urnenfelderzeit, Monographien RGZM 35, Mainz 1995., 455-487.
 5. Vrdoljak S., Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska), Opusc. A. 18, Zagreb 1994., 7-81.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar