Neurolinguistics

Naziv
Neurolinguistics
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125405
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovama neuroanatomije i neurofiziologije, neuralnim osnovama raznih razina i aspekata urednog i poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja, odnosom između jezika i učenja/pamćenja te metodama istraživanja u neurolingvistici. Budući da se kolegij izvodi na engleskom jeziku, dodatni cilj je ovladati terminologijom iz područja neurolingvistike na engleskom.
Sadržaj
 1. Središnji živčani sustav (SŽS) - razvoj, struktura i organizacija; osjet i percepcija
 2. Neuralne osnove percepcije i proizvodnje govora
 3. 1. kolokvij; spolne razlike; kratak pregled povijesti neurolingvistike
 4. Metode istraživanja - kliničke studije, metode slikovnog prikazivanja mozga, testovi ponašanja
 5. 2. kolokvij; načela strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 6. Teorije i model strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 7. 3. kolokvij; lateralizacija i lokalizacija funkcija: najčešće dihotomije, razvojni aspekti lateralizacije, čimbenici koji utječu na lateralizaciju i lokalizaciju
 8. Učenje i pamćenje - vrste pamćenja, neuralne podloge pamćenja, pamćenje i jezik
 9. 4. kolokvij; govor i jezik - govorno-jezične funkcije i njihovo mjesto u mozgu, anatomske asimetrije i lateralizacija govorno-jezičnih funkcija
 10. Fonetika i fonologija; ton i prozodija; leksička razina i mentalni leksikon
 11. Rečenična razina - sintaksa i semantika; diskurs i pragmatika
 12. Čitanje, pisanje, računanje; jezične specifičnosti; je li govor poseban?
 13. 5. kolokvij; dvojezičnost; jezik i desna hemisfera
 14. Govorno-jezični poremećaji; obrasci oporavka
 15. Završni test

Ishodi učenja
 1. opisati razvoj, građu i načela funkcioniranja središnjeg živčanog sustava
 2. opisati neuralne osnove govorno-jezičnog funkcioniranja
 3. objasniti različite vrste učenja i pamćenja i njihovu povezanost s jezikom
 4. analizirati različite razine govorno-jezičnog funkcioniranja s obzirom na njihovu neurološku podlogu (od fonetske to pragmatičke razine)
 5. identificirati elemente poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja
 6. analizirati različite metode istraživanja u neurolingvistici
 7. objasniti lateralizaciju i lokalizaciju funkcija
 8. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Predavanja, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra 5 kolokvija i konačan pisani ispit na kraju semestra. Usmeni ispit na zahtjev studenta (popravljanje ocjene) ili ako nisu zadovoljili na svim kolokvijima. U ukupnoj ocjeni svaki kolokvij sudjeluje s 10 %, a završni test s 50 %.

Obavezna literatura
 1. Mildner, V. (2007). The Cognitive Neuroscience of Human Communication. LEA (Psychology Press).
 2. Pinel, J. P. J. (2008). Biopsychology. Pearson Higher Education, 7th Edition.
 3. Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A-S., McNamara, J. O., ad White, L. E. (Eds).(2008). Neuroscience (4th Edition). Sinauer Associates.
Dopunska literatura
 1. Izbor recentnih članaka putem e-učenja

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij