Neverbalna komunikacija

Naziv
Neverbalna komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36734
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usmjeriti pozornost na granično područje jezičnog i nejezičnog u govoru i osvijestiti njegovu važnost za govornu komunikaciju; stjecanje kompetencija potrebnih za obavljanje poslova u kultiviranju javnoga govorenja (učitelj govorništva, govorni lektor i sl.).
Sadržaj
 1. Vokalni i nevokalni neverbalni znakovi:Određivanje vokalnih i nevokalnih neverbalnih znakova, s posebnim osvrtom na paralingvističke znakove, podjelu neverbalnih znakova te kineziku, mimiku i čovječje zvukove.
 2. Govor tijela:Ukazivanje na kulturalne razlike u govoru tijela, geste te položaje ruku. Posebno se razlaže teorijska podjela gesti.
 3. Kinezika (tjelesni pokreti) i mimika (govor lica):Predstavljaju se istraživački radovi studenata vezani uz temu važnosti glasa kao neverbalnog znaka te koliko nam oni govore o emotivnom stanju govornika, o međusobnom odnosu sugovornika te o osobnosti samog govornika.
 4. Vokalni neverbalni znakovi:Na seminaru će se predstaviti istraživački radovi studenata koji uspoređuju pripadnike različitih kultura prema korištenju neverbalnih znakova. Istraživanje se može provesti snimajući pripadnike različitih kultura koji trenutno borave u Hrvatskoj (npr. Croaticum) ili na temelju emisija s različitih stranih televizija
 5. Kulturalne razlike u govoru tijela:Predstavljat će se istraživački radovi koji će uspoređivati različite situacije i govornike na temelju korištenja govora tijela. Na stvarnim situacijama pokazat će se što nam položaj ruku govori o osobnosti osobe, o njezinom odnosu sa sugovornikom, koje su funkcije govora ruku tijekom komunikacije.
 6. Proksemički znakovi:Određuju se glavni tipovi postavljanja tijela, vrste dodira te govor lica s posebnim naglaskom na masku.
 7. Kinezika:Kroz seminarske radove analizirat će se različiti govornici ovisno o položaju tijela te što određeni položaj govori o osobi, situaciji, emotivnom stanju. U seminarima će se posebna pozornost posvetiti i dodirima i samododirivanju.
 8. Mimika:Kroz seminarske radove prikazat će se različiti izrazi lica. Posebna pozornost posvetit će se pogledu i njegovoj važnosti tijekom javnog nastupa.
 9. Boje i vremenski znakoviOdređuju se pojam teritorijalnosti te se navodi podjela udaljenosti u komunikaciji te smjerovi i osi komunikacije. Također se obrađuju drugi uzgovorni znakovi kao što su scenografija i rekviziti te kadriranje i boje.
 10. Prostorna sugovorna značenja:Kroz analizu različitih situacija i prostora istraživat će se važnost proksemije u aspektu udaljenosti među govornicima. Na temelju analize različitih televizijskih emisija uspoređivat će se i utvrđivati razlike na temelju udaljenosti sugovornika prema tipu emisije.
 11. Odjeća kao formalni znak:Određuju se različita značenja pojma vrijeme te značenja kratkoga i dugoga govorenja. Posebno se obraća pozornost na odjeću kao formalni znak u posebnim svečanim događanjima.
 12. Studentska seminarska izlaganja uz mentorstvo nastavnika - proksemija.Kroz istraživačke radove analizirat će se važnost proksemičkih znakova u aspektu zauzimanja položaja u prostoru. Analizirat će se proksemija u pregovorima, u poslovnim sastancima, predavanjima te u nekim važnim institucijama.
 13. Studentska seminarska izlaganja uz mentorstvo nastavnika – vremenski znakoviUtvrđivat će se važnost poštivanja vremenskih znakova u različitim situacijama te će se određivati jesu li u skladu s formalnim, neformalnim ili tehničkim vremenom.
 14. Studentska seminarska izlaganja uz mentorstvo nastavnika – rekviziti i scenografijaAnalizirat će se i uspoređivati različite emisije prema njihovom korištenju rekvizita i scenografije.
 15. Studentska seminarska izlaganja uz mentorstvo nastavnika – izgled u odnosu na komunikacijski kontekstKroz seminarske radove pokušat će se odgovoriti na pitanje može li se izgled tumačiti kao jedan od načina komunikacije. Na temelju analize različitih situacija utvrđivat će se različitosti i primjerenost određenoj situaciji.

Ishodi učenja
 1. klasificirati znakove s obzirom na komunikacijske znakove i sustave
 2. prepoznati neverbalni i koverbalni kanal
 3. interpretirati paralingvistički sloj glasa
 4. nabrojiti i definirati neverbalne znakove
 5. protumačiti kulturalne razlike u govoru tijela
 6. ilustrirati i interpretirati različite položaje ruku u komunikaciji
 7. razlikovati položaje tijela i prepoznati ulogu dodira u ljudskoj i životinjskoj interakciji
 8. prepoznati i interpretirati mimiku kao sugovorni znak
 9. opisati formalno i neformalno određenje prostora
Metode podučavanja
-predavanja -seminari i radionice
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave – 10% (1 izostanak – 10%; 2 izostanka – 5%; 3 izostanka – 0%) Izrada i izlaganje seminarskoga rada – 30% kolokvij – 60% Ukupno – 100% Značenje ocjena: 60 – 70% = dovoljan (2); 71-80% = dobar (3); 81-90% = vrlo dobar (4); 91-100% = izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Argyle, M.: Bodily Communication. London, New York: Methuen & Co, 1988.
 2. Morris, D.: Govor tijela. Zagreb: August Cesarec, 1985.
 3. Morris, D.: Otkrivanje čoveka kroz geste i ponašanje: Beograd: Jugoslavija, 1979.
Dopunska literatura
 1. Collett, P.: The Book of Tells How to Read Peoples' Minds from their Actions. London: Doubleday, 2003.
 2. Birdwhistell. R.: Kinessics and Context; Essays on Body-Motion Communication. Penguin books, 1970.
 3. Burling, R : The Talking Ape; How Language Evolved. Oxford: Oxford University Press, 2005.
 4. Feyereisen, P., de Lannoy, J-D.: Gestures and Speech; Psychological Investigation. Fundamentals of nonverbal behavior (ed. Feldman and Rime). Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 5. Goffman, E.: Bahavior in Public Places; Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: The Free Press, 1966.
 6. Grigor'eva, S. A; Grigor'ev, N. V.; Krejdlin, G. E. (2001). Slovar' jazyka russkih žestov. Moskva ? Vena: Jazyki russkoj kul'tury, Wiener Slawistischer Almanach.
 7. Laver, J.: The Gift of Speech; Papers in the Analysis of Speech and Voice, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991.
 8. Lorenz, K. : Temelji etologije. Zagreb: Globus,
 9. Mcneill, D.: Hand and Mind: What Gestures reveal about Thought. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
 10. McNeill, D. (ed.): Language and Gesture. Cambridge University Press, 2000.
 11. Mehrabian, A.: Nonverbal Communication. Chicago, New York: Aldine-Altherton, 1972.
 12. Neill, S.: Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa, 1994.
 13. The Oxfor Companion to Animal Behaviour (ed D. Mc Farland). Oxford, New York, Oxford University Press, 1987.
 14. Papoušek, H., U. Jürgens i M. Papoušek: Nonverbal Vocal Communication; Comparative and developmental approach. Cambridge: C.U.P., 1992.
 15. Petrili, S. i Ponzio, A.: Thomas Sebeok i znakovi života. Zagreb: Jesenski i Turk, 2002.
 16. Sarles, H.: Facial expression and body movement. U: Current trends in lingustics, Vol 12, 1.
 17. Volos, R. (1995). Ruska neverbalna komunikacija. Zagreb: HFD.
 18. Časopisi: Govor, Semiotica.
 19. Armstrong, D.F., Stokoe, W.C., Wilcox, S.E.: Gesture and the Nature of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
 20. Calbris, G. i L. Porcher: Geste et Communication. Paris: Hatier, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar