Obiteljska pedagogija

Naziv
Obiteljska pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35975
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje znanstvenih spoznaja o utjecaju roditelja i cjelokupnog obiteljskog okruženja na odgoj i razvoj djeteta te primjena stečenog znanja u praksi u radu s djecom i roditeljima, a u skladu s kompetencijama pedagoga.
Sadržaj
 1. Predavanje/ Uvod u kolegij. Seminar/ Upoznavanje studenata: Tko sam ja? Dogovor o načinima izvršavanja seminarskih obveza. Predstavljanje seminarskih tema te obvezne i preporučene seminarske literature. Podjela seminarskih zaduženja.
 2. P/ Pozicioniranje obiteljske pedagogije unutar društvenih znanosti. S/ Crtanje idealne obitelji. Seminarsko izlaganje: Obitelj u 21. stoljeću – osnovni demografski pokazatelji.
 3. P/ Obitelj, obiteljski odgoj i roditeljevanje – osnovna terminološka i legislativna polazišta. S/ Seminarsko izlaganje: Mijene Obiteljskoga zakona – pedagogijska analiza. Vođena rasprava. Upute za pisanje eseja.
 4. P/ Dekonstrukcija dihotomnoga biologijsko-determinističkoga/ socijalno-konstruktivističkoga promišljanja u obiteljskoj pedagogiji. S/ Seminarsko izlaganje: Prilozi različitih teorijskih orijentacija razumijevanju obiteljskoga odgoja i roditeljevanja. Individualni rad. Upućivanje na pripremnu literaturu za sljedeći seminar.
 5. P/ Roditeljevanje u suvremenome društvu. S/ Grupni rad na tekstu i plenarna rasprava. Upućivanje na pripremnu literaturu za sljedeći seminar.
 6. P/ Obiteljska struktura kao prediktor kvalitete roditeljevanja? Kritička refleksija. S/ Rasprava o crtežima idealne obitelji. Individualni rad na tekstu. Upućivanje na pripremnu literaturu za sljedeći seminar.
 7. P/ Normativna usmjerenost roditeljevanja. S/ Gledanje filma.
 8. P/ Razumijevanje prirode djeteta – temeljno polazište roditeljevanja. S/ Grupni rad (analiza filma) i plenarna povratna informacija.
 9. P/ Kvaliteta odnosa roditelj-dijete. S/ Seminarsko izlaganje: Pozicija pedagogije u promišljanju o tjelesnome kažnjavanju djeteta.
 10. P/ Odgojni postupci roditelja. S/ Seminarsko izlaganje: Prava roditelja vs. prava djeteta. Vođena rasprava i introspekcija. Upućivanje na pripremnu literaturu za sljedeći seminar.
 11. P/ Roditeljevanje u specifičnim okolnostima I (gostujuće predavanje). S/ Parlaonica.
 12. P/ Roditeljevanje u specifičnim okolnostima II. S/ Seminarska izlaganja: Analiza aktualnih tema iz perspektive obiteljske pedagogije I i II.
 13. P/ Suvremene tendencije k profesionalizaciji roditeljevanja – pedagogijska perspektiva. S/ Seminarsko izlaganje: Licencija za roditeljstvo.
 14. P/ Uloga pedagoga u pedagoškome obrazovanju roditelja. S/ Grupni rad na tekstu i plenarna rasprava.
 15. Zaključna razmatranja. Vrednovanje rada profesorice i studenata.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove iz područja obiteljske pedagogije (npr. obiteljska pedagogija, obiteljski odgoj, roditeljstvo, stilovi odgoja u obitelji...)
 2. Prezentirati rezultate recentnih teorijskih istraživanja o odgojnoj ulozi obitelji
 3. Ilustrirati usvojena teorijska znanja primjerima iz prakse
 4. Identificirati moguće posljedice lošeg obiteljskog odgoja na ponašanje i razvoj djeteta
 5. Obrazložiti vlastite stavove o različitim aspektima obiteljskog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Da bi studenti pristupili ispitu, moraju održati seminarsko izlaganje (ili predati pisani seminarski rad) te imati uredne dolaske na nastavu (ili iste u slučaju opravdanosti izostanaka prije izlaska na ispit kompenzirati pisanim uratkom čije opterećenje otprilike odgovara broju sati koje su izostali s nastave, ne računajući dopuštene izostanke). Esej ne predstavlja uvjet za izlazak na ispit, ali donosi bodove koji ulaze u određenje konačne ocjene u kolegiju. Seminarski rad: maksimalno 10 bodova Esej: maksimalno 10 bodova Pismeni ispit: maksimalno 50 bodova (prolazni prag: 25 bodova) Konačnu ocjenu određuje zbroj sakupljenih bodova: • 30-39 bodova – dovoljan (2) • 40-49 bodova – dobar (3) • 50-59 bodova – vrlo dobar (4) • 60-70 bodova – izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Bašić, S. (2011), Nova slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: Maleš, D. (ur.), Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 19-37.
 2. Bush, K. R., Peterson, G. W. (2013), Parent-Child Relationships in Diverse Contexts. U: Peterson, G. W., Bush, K. R. (ur.), Handbook of Marriage and the Family. Third Edition. New York: Springer, 275-302.
 3. Hoghughi, M. (2004), Parenting – An Introduction. U: Hoghughi, M., Long, N. (ur.), Handbook of Parenting. Theory and Research for Practice. London: Sage Publications, 1-18.
 4. Janson, S. (2008), Nenasilan odgoj djece. U: Daly, M. (ur.), Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 39-60.
 5. Kušević, B. (2017), Nacrtajte mi jednu idealnu obitelj... Hegemonijske konstrukcije idealne obitelji u crtežima studenata pedagogije. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 66 (3), 309-326.
 6. Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N., Josipović, V. (2003), Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. (str. 13-49)
Dopunska literatura
 1. Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006), Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga.
 2. Holden, G. W. (2015), Parenting. A Dynamic Perspective. Second Edition. California: Sage Publications.
 3. O'Reilly, A. (2010), Encyclopedia of Motherhood. Thousand Oaks: Sage Publications.
 4. Peterson, G. W., Bush, K. R. (2013), Handbook of Marriage and the Family. Third Edition. New York: Springer.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar