Ontologija II

Naziv
Ontologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51247
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sustavan pregled temeljnih pojmova i problema teorijske filozofije (u prvom redu ontologije, kao utemeljujuće discipline klasične filozofije), s posebnim obzirom na razvitak problematike u novovjekovnoj, modernoj i suvremenoj filozofiji te na kontroverzije koje se javljaju na razmeđima kontinentalne i analitičke filozofije, klasične metafizike i povijesnog mišljenja te teorijske, praktičke i primijenjene filozofije.
Sadržaj
 1. Korijeni novovjekovna antropocentričkog obrata u klasičnoj filozofiji
 2. Supstancija, geneza pojma, učinci prevođenja pojma na latinski
 3. Supstancija i bit
 4. Kvantiteta i kvaliteta
 5. Razum i um
 6. Vrijeme i prostor
 7. Primat vremena ili primat prostora?
 8. Jedno i mnoštvo
 9. Identitet
 10. Istovjetno, slično i različito
 11. Bitak, spoznatljivost i istina
 12. Metafizika i povijesno mišljenje
 13. Tipologija racionalnosti
 14. Osnovne kontroverzije u suvremenoj ontologiji
 15. Ontologija i praktička filozofija

Ishodi učenja
 1. Vrednovati temeljne postavke ontologije u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije i s obzirom na aktualno stanje diskusije u suvremenoj filozofiji
 2. Kritički prosuditi svezu filozofijskih koncepcija i njihovih ontologijskih pretpostavki.
 3. Sintetizirati ontologijske nazore i tematske cjeline u ključnim razdobljima povijesti filozofije i u suvremenosti.
 4. Procijeniti različite metodske pristupe novijih koncepcija u ontologiji i njihov odnos spram filozofijske tradicije.
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom
Metode ocjenjivanja
Opća aktivnost na kolegiju, usmeni ispit na temelju osnovne literature

Obavezna literatura
 1. Kant, Kritika čistog uma, izd. NZMH, Zagreb 1984; izd. Kultura, Beograd 1958. (i druga izdanja)
 2. Fichte, Osnova cjelokupne nauke o znanosti, izd. Naprijed, Zagreb 1974.
 3. Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma, izd. Naprijed, Zagreb 1965. i 1986.
 4. Hegel, Fenomenologija duha, izd. Naprijed, Zagreb 1987; izd. Ljevak, Zagreb 2000. (i druga izdanja)
 5. Hegel, Enciklopedija filozofijskih znanosti, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja) ili Znanost logike, Demetra, Zagreb 2003. (i druga izdanja)
Dopunska literatura
 1. F. Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001. (i druga izdanja)
 2. Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum, Pipper, München 1952.
 3. Danko Grlić, Friedrich Nietzsche, Liber, Zagreb 1981.
 4. Karl Marx, Temelji slobode, Naprijed, Zagreb 1974.
 5. K. Marx/F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb 1967. (i druga izdanja)
 6. Georg Lukacs, Prilog ontologiji društvenog bitka: Hegelova prava i kriva ontologija, Kulturni radnik, Zagreb 1973.
 7. Ernst Bloch, Princip nada, Naprijed, Zagreb 1981.
 8. Gajo Petrović, Filozofija i revolucija, Naprijed, Zagreb 1973. (i druga izdanja)
 9. Milan Kangrga, Praksa-vrijeme-svijet, Nolit, Beograd 1984 (i druga izdanja)
 10. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985. (preporučuje se i originalno izdanje)
 11. Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed/Brkić, Zagreb 1996.
 12. Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, V. Masleša, Sarajevo 1978.
 13. Edmund Husserl, Logička istraživanja, Breza, Zagreb 2005.
 14. Jean Paul Sartre, Bitak i ništo, Demetra, Zagreb 2006.-2007. (preporučuje se čitanje djela na francuskom originalu ili na njemačkom, engleskom, talijanskom odnosno španjolskom prijevodu
 15. • Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, V. Masleša, Sarajevo 1987. (i druga izdanja, a preporučuje se i originalno izdanje)
 16. Saul Kripke, Imenovanje i nužnost, KruZak, Zagreb 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar