Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1

Naziv
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
86826
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja do razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju studenti se upoznaju s pripadnom poetikom (implicitnom ili eksplicitnom), kao i prevladavajućim žanrovskim sistemom i paradigmatskim djelima/autorima.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Problematika književne povijesti
 3. Feministička revizija: Homer. Odiseja. prev. Tomo Maretić. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2003. Atwood, Margaret. Penelopeja: mit o Penelopi i Odiseju. prev.Giga Gračan. Zagreb: Vuković&Runjić, 2005.
 4. Dvije vrste tragizma: Sofoklo. Antigona. u: Grčke tragedije. prev. Koloman Rac i Zdeslav Dukat. Zagreb: Mozaik knjiga, 2005. Anouilh, Jean. Antigona. prev. Radovan Ivšić. Zagreb: Dramska biblioteka Zagrebačkog dramskog kazališta, 1958.
 5. Preobrazbe i posredovanja: Apulej, Lucije. Zlatni magarac. prev. Albin Vihler. Zagreb: Stvarnost, 1969.
 6. Trubadurski pokret: Mrkonjić, Zvonimir i Mirko Tomasović, ur. Trubaduri, Zagreb: ArTresor, 2012.
 7. O petrarkističkoj književnoj modi: Shakespeare, William. Kako Vam drago. u: Komedije. prev. Mate Maras. Zagreb:Matica hrvatska, 2007. Shakespeare, William. Soneti. prev. Mate Maras. Varaždin: Katarina Zrinski, 1996. (izbor) Petrarca, Francesco. Iz kanconijera. prev. Olinko Delorko, priredio S. Jurić, SysPrint, Zagreb: 2000.
 8. Oponašanje Cervantesova načina Cervantes Saavedra, Miguel de. Bistri vitez Don Quijote od Manche. prev. Iso Velikanović i Josip Tabak Zagreb: Globus media, 2004. (ulomci)
 9. Kult Góngore Góngora y, Luis de. Zvjezdani sat. prev. Nikola Milićević. Zagreb: Konzor, 2001.
 10. Donžuanizam Tirso de Molina. Seviljski zavodnik i kameni uzvanik. Prev. Mirko Tomasović. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1993 . Molière, Jean Baptiste. Don Juan. prev. Radovan Ivšić Zagreb : Zora , 1950.
 11. Komičke preinake: Molière, Jean Baptiste. Škrtac. prev. Iso Velikanović. Zagreb: Zagrebačka stvarnost, 2008. Plaut, Tit Makcije. Ćup. Prev. Branimir Žganjer. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.
 12. Tragičke preinake: Racine, Jean. Fedra. prev. Vladimir Gerić. Zagreb: Hena Com , 1999. Kane, Sarah. Phaedra's Love. London: Methuen Drama, 2002. (rukopis prijevoda)
 13. Odjeci osamnaestostoljetnog romana: Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. prev. Berislav Grgić. Zagreb: Mladost, 1978. Coetzee, John Maxwell. Gospodin Foe. prev. Petar Vujačić. Zagreb: V.B.Z., 2000.
 14. Zaključna diskusija
 15. Ispit

Ishodi učenja
 1. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje i seminarska nastava
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.
 2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. – mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb: Hena com, 2004. (str. 17-37, 320-344)
 2. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd: Nolit, 1989. (str. 224-245, 445-464)
 3. Nancy Shumate. «Apuleius' Metamorphoses: The inserted tales.» u: Latin Fiction: The Latin Novel in Context. ed. Heinz Hofmann. London and New York: Routledge 2004. str. 113-125.
 4. Gaunt, Simon i Sarah Kay, ur. The Troubadours.Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press, 1999.
 5. Ciglar-Žanić, Janja. «Shakespearovi Soneti ili o bardovu boravku u prostorima petrarkističke muze.» u: Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu. Zagreb: Zavod za zavod o književnosti Filozofskog fakulteta, 2001.; str. 93-123.
 6. Čale, Frano, «Oblici elokvencije u Petrarcinu 'Kanconijeru'», u: Petrarca i petrarkizam. Zagreb: Školska knjiga, 1971.; str.: 107-115.
 7. Cascardi, Anthony J.: „Don Quixote and the invention of the novel“, u: The Cambridge Companion to Cervantes, Cambridge University Press, 2002.
 8. Friedrich, Hugo. «Tamnost; usporedba s Góngorom», u: Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.; str.: 129-130
 9. Alonso, Dámaso. «Sjaj i lepota Góngorine poeme Samoće.» u:Umetnost tumačenja poezije. ur. Dragan Nedeljković i Miodrag Radović. Beograd: Nolit, 1979. str.103-121.
 10. Pavlović, Cvijeta: Uvod u klasicizam, Leykam international, Zagreb, 2012.
 11. Machiedo, Višnja. «Molièrova škrinjica.» u: Od kazališta do teksta i obrnuto: romanističke i hrvatske studije i ogledi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. str. 33-45.
 12. Čale Feldman, Lada. «Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije.» u: U kanonu: studije o dvojništvu. Zagreb: Disput, 2008., str. 97-120.
 13. Barthes, Roland. «Rasinov čovek», u: Književnost, mitologija, semiologija, prev. I. Čolović, Beograd: Nolit, 1979., str. 55-132.
 14. Macaskill, B. & H. Colleran. „Reading History, Writing Heresy: The Resistance of Representation and the Representation of Resistance in J. M. Coetzee's 'Foe'.“ Contemporary Literature, Vol. 33., 3., 1992. str. 432-457.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar