Organizacijska psihologija

Naziv
Organizacijska psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125499
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Osposobiti studente za razumijevanje procesa koji se zbivaju u modernim organizacijama. Studenti će upoznati osnovne organizacijske teorije, probleme formiranja učinkovitih radnih grupa, pojmove i učinke organizacijske klime i kulture te pristupe promjeni i razvoju organizacija.
Sadržaj
 1. Organizacija i organizacijsko ponašanje.
 2. Obilježja organizacija: strategija, struktura i kultura.
 3. Organizacijske teorije: klasične, neoklasične i suvremene.
 4. Pojedinac u organizaciji: socijalizacijski procesi i karijera u organizaciji.
 5. Organizacijski stavovi: odanost organizaciji, psihološki ugovor.
 6. Radna grupa i faktori njene učinkovitosti: veličina grupe,
 7. Motivacija članova, grupna kohezija i norme, komunikacijska struktura.
 8. Grupno odlučivanje.
 9. Timovi i njihova učinkovitost.
 10. Organizacijska klima i kultura.
 11. Izvori, vrste i posljedice organizacijske klime.
 12. Organizacijska socijalizacija i pojam organizacijske kulture.
 13. Upravljanje organizacijskom kulturom.
 14. Razvoj i mijenjanje organizacije.
 15. Modeli planiranih promjena. Praksa organizacijskog razvoja: glavne metode organizacijskih intervencija.

Ishodi učenja
 1. Dijagnosticirati timske uloge, kognitivne konflikte i konflikte različitih motiva.
 2. Prepoznati kontekstualne i diskrecijske podražaje koji određuju ponašanje članova organizacije.
 3. Kritički evaluirati metode upravljanja organizacijskim razvojem.
 4. Demonstrirati osnovne korake prikupljanja podataka o aktualnim organizacijskim vrijednostima.
 5. Utvrditi razlike između aktualnih vrijednosi organizacije i postavljenih organizacijskih ciljeva.
 6. Predložiti osnovne globalne strategije upravljanja organizacijskim ponašanjem s ciljem smanjenja konkretnih razlika između aktualnog ponašanja i postavljenih ciljeva.
 7. Analizirati organizacije u terminima njihove strategije, strukture i kulture.
 8. Usporediti glavne pravce klasične, neoklasične i suvremene teorije organizacije.
 9. Primijeniti znanja iz područja percepcije, učenja, pamćenja i stavova u analizi organizacijskog ponašanja.
 10. Ilustrirati fenomene koji se javljaju u grupnom radu.
Metode podučavanja
Predavanja, metodičke vježbe u učionici, terenske vježbe. Osim vježbi u učionici, studenti u malim grupama posjećuju neku od nastavnih baza kako bi se upoznali s radom osrganizacijskih psihologa te obavljali jednostavne praktične zadatke. Ova različita iskustva referiraju u učionici te organiziraju tematske vježbe zajedno s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Sve aktivnosti studenata se bilježe i kvalitativno opisuju te se o njima studenti individualno izvještavaju. Konačna ocjena se formira na temelju znanja u zadacima objektivnog tipa u pismenom ispitu. Studenti koji su za vrijeme nastave pokazali visoku kvalitetu rada i visok stupanj angažiranosti, mogu na pismeni ispit izaći na predroku, te mogu zatražiti usmeni sipit ako nisu zadovoljni ocjenom i žele odgovarati za višu ocjenu. Studenti koji nisu bili aktivni za vrijeme nastave, prije izlaska na pismeni ispit trebaju predati teorijski seminarski rad na zadanu temu. Pozitivna ocjena iz seminarskog rada je preduvjet izlaska na ispit. Konačna se formira na pismenom i/ili usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Drenth, P.J.D., Thierry, H., & De Wolff, C.J. (Eds.) (1998). Organizational psychology. Psychology Press Ltd Hove, UK.  
 2. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2011). Organizational behavior. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
 3. Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Bahtijarević-Šiber, F. i sur. (1991). Organizacijska teorija. Zagreb: Informator.
 5. Sušanj, Z. (2005). Organizacijska klima i kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Drasgow, F. & Schmitt, N. (Eds.). (2002). Measuring and analyzing behavior in organizations: advances in measurement and data analysis. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 2. Sorge, A. (Ed.) (2002). Organization. London: Thompson Learning.
 3. Argyle, M. (1990). The social psychology of work. London: penguin Group. 

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar