Ortoepija hrvatskoga jezika II

Naziv
Ortoepija hrvatskoga jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52723
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Proučiti promjene u fonemskom sastavu morfema, upoznati ortoepska pravila i opisati provedbu ortoepske norme hrvatskog jezika kod radijskih i televizijskih govornika. Uočavanje odstupanja od norme i otvorenih problema hrvatske ortoepije.
Sadržaj
 1. Predavanje (2 sata)Uvod u ortoepiju. Seminar (1 sat)Osnovni normativni priručnici.
 2. Predavanje (2 sata)Odnos fonema i glasa. Načini ostvarivanja fonema u standardnome hrvatskom jeziku.Seminar (1 sat)Pristup fonemu i glasu u jezičnim priručnicima.
 3. Predavanje (2 sata)Uvod u morfonologiju. Tipologija glasovnih promjena.Seminar (1 sat)Terminološke nejasnoće na fonološkoj i morfonološkoj razini.
 4. Predavanje (2 sata)Fonološki uvjetovane glasovne promjene.Seminar (1 sat)Provođenje fonoloških glasovnih promjena na radiju i televiziji.
 5. Predavanje (2 sata)Uvodno o refleksu jata. Seminar (1 sat)Analiza tekstova o hrvatskome jatu.
 6. Predavanje (2 sata)Suvremeni hrvatski jat.Seminar (1 sat)Problemi u normiranju hrvatskoga jata.
 7. Predavanje (2 sata)Palatalizacije.Seminar (1 sat)Odstupanja od druge palatalizacije.
 8. Predavanje (2 sata)Ostale morfološki i tvorbeno uvjetovane promjene. Seminar (1 sat)Upute za izradu seminarskoga rada.
 9. Predavanje (2 sata)Rečenična prozodija.Seminar (1 sat)Analiza govora na radiju i televiziji.
 10. Predavanje (2 sata)Prozodijska transkripcija i interpretacija teksta.Seminar (1 sat)Analiza govora na radiju i televiziji.
 11. Predavanje (2 sata)Odnos leksičke i fonetske riječi. Klitike. Seminar (1 sat)Studenska izlaganja seminarskoga rada.
 12. Predavanje (2 sata)Stilistika klitika. Seminar (1 sat)Studenska izlaganja seminarskoga rada.
 13. Predavanje (2 sata) Red riječi u hrvatskome jeziku.Seminar (1 sat)Studenska izlaganja seminarskoga rada.
 14. Predavanje (2 sata)Glasovne promjene u izgovoru i u svijesti govornika.Seminar (1 sat)Ponavljanje za kolokvij.
 15. Studenska izlaganja seminarskoga rada i pisanje kolokvija.

Ishodi učenja
 1. Definirati pravogovornu normu i raspraviti normativna rješenja i terminologiju u jezičnim priručnicima.
 2. Klasificirati glasovne promjene u dvije skupine (fonološke te morfološke i tvorbene).
 3. Definirati i prepoznati pojedine glasovne promjene te navesti odstupanja od provedbe.
 4. Usporediti provedbu glasovnih promjena u izgovoru i u svijesti govornika.
 5. Objasniti red riječi u hrvatskome standardnome jeziku.
 6. Analizirati provođenje pravogovorne norme kod medijskih govornika.
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Studenti izrađuju seminarski rad (kritički prikaz knjige ili članka; analiza govora na radiju i/ili televiziji) i pišu kolokvij. Bodovanje: kolokvij 50% bodova, izlaganje seminarskoga rada 30%, dolazak na predavanja i seminare 10% bodova, aktivno sudjelovanje na nastavi 10% bodova. Ako ne zadovolje uvjete potrebne za dobivanje ocjene ili ako nisu zadovoljni dobivenom ocjenom, studenti pristupaju pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Lada Badurina, Ivan Marković, Krešimir Mićanović (2007, 2008.). Hrvatski pravopis. Matica hrvatska, Zagreb, §1-67.
 2. Eugenija Barić, Mijo Lončarić, Dragica Malić, Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević, Marija Znika (1995; 2005). Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb, str. 39-93. [Fonetika i fonologija]
 3. Ivo Škarić (2007). Fonetika hrvatskoga književnoga jezika. U: Babić et al. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Velika hrvatska gramatika. Knjiga prva. Nakladni zavod Globus, Zagreb, §194-262. [Preinake glasnika unutar govornih riječi]
Dopunska literatura
 1. Stjepan Babić i Milan Moguš (2010). Hrvatski pravopis. Školska knjiga, Zagreb, § 1-73.
 2. Anđela Frančić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević (2005). Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Željko Jozić i dr. (ur.) (2013). Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. http://pravopis.hr/ [Glasovi]
 4. Ivan Ivas (1998). Prozodijska transkripcija i interpretacija teksta. Tekst i diskurs: zbornik. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb, str. 197-208.
 5. Ivan Ivas (1996). Silazno-uzlazna jezgra u sustavu jezgri hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika 22/1-2, str. 227-244.
 6. Josip Silić, Ivo Pranjković (2005). Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb [Fonologija]
 7. Ivo Škarić (1991). Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U: Babić et al. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. HAZU, nakladni zavod Globus, Zagreb, str. 281-359.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar