Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija

Naziv
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
50940
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvođenje polaznika u osnove arapskoga jezika.
Sadržaj
 1. Arapski jezik u porodici semitskih jezika; arapski kao lingua sacra; razvoj arapskoga; suvremena sociolingvistička situacija u arabofonom svijetu: diglosija i bilingvizam. Arapsko pismo kao konsonantsko, pomoći znaci za kratke vokale /a/, /i/ i /u/ . Fonetski opis (alif, bā’, tā’, tā’). Početak učenja arapskog pisma. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (bā’ – tā’).
 2. Fonetski opis (gīm, hā’, hā’, dāl, dāl, rā’, zā’, sīn, šīn) i nastavak učenja arapskoga pisma. Pomoćni znaci u ar. pismu: sukūn, šadda, tanwīn. Znak za dugi vokal /ā/. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (gīm – šīn), udvojeni konsonanti, dugi vokal /ā/; čitanje i pisanje.
 3. Fonetski opis arapskih emfatika (sād, dād, tā’, zā’) i nastavak učenja ar. pisma. Znaci za duge vokale /u/ i /i/ Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (sād – zā’).
 4. Predavanja: Fonetski opis (ayn, gayn, fā’, qāf, kāf, lām, mīm) i nastavak učenja arapskoga pisma. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije (ayn – mīm).
 5. Predavanja: Fonetski opis (nūn, hā, wāw, yā’) i nastavak učenja arapskoga pisma; tā marbūta, alif maqsūra. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
 6. Predavanja: Hamza: izgovor i pravila pisanja; interpunkcija u arapskome; arapske znamenke. Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
 7. Provjera znanja (test s diktatom) Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije.
 8. Predavanja: Arapski vokali /a, u, i/ i njihovi alofoni Vježbe: vježbanje izgovora i ortografije
 9. Predavanja: Određeni član u arapskome; “sunčeva i mjesečeva slova”, asimilacija člana. Vježbe: vježbanje razlikovanja tzv. sunčevih i mjesečevih slova, čitanje i pisanje, diktat.
 10. Predavanja: Podjela riječi na slogove, primarni i sekundarni naglasak u arapskim riječima. Nepostojana hamza: riječi s početnom nepostojanom hamzom i slučaj određenoga člana. Wasla. Vježbe: Čitanje sintagmi s nepostojanom hamzom.
 11. Predavanja: 1. sat: Provjera znanja (test s diktatom); 2. sat: adaptacija stranih riječi u arapskome. Vježbe: Čitanje
 12. Predavanja: Kategorije roda i padeža u arapskome. Vježbe: Vježbanje roda i padeža, čitanje, usvajanje leksika
 13. Predavanja: Atribucija i predikacija u arapskome; jednostavna imenska rečenica i sintagma; kongruencija. Vježbe: Vježbanje čitanja, određivanja roda i padeža, vježbanje razlikovanja jednostavne imenske rečenice i sintagme; usvajanje leksika.
 14. Pripreme za ispit, probni testovi.

Ishodi učenja
 1. arapskim pismom napisati svaki tekst koji im je dan u latiničnoj transliteraciji
 2. čitati vokalizirane rečenice na arapskome i dobro izgovarati karakteristične arapske foneme
 3. sastavljati jednostavne imenske rečenice na arapskome
 4. objasniti strukturu arapske genitivne veze
Metode podučavanja
Predavanja. Zajedničko prevođenje na satu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje prijevoda s hrvatskog na arapski i s arapskog na hrvatski. Ocjenjivanje čitanja. Posebno se vrednuje aktivno sudjelovanje na nastavi i redovito donošenje samostalno prevedenih rečenica.

Obavezna literatura
 1. Muftić, Teufik, Arapsko pismo,Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1982.
 2. Janković, Srđan, Arapski izgovor s osnovama arapskog pisma, Svjetlost, Sarajevo, 1987.
 3. Abboud, P. F., Elementary Modern Standard Arabic I, Cambridge University Press, 1983.
Dopunska literatura
 1. Cowan, David, Modern Literary Arabic, Cambridge University Press (više izdanja)
 2. Kovalev, A. A., G. Š. Šarbatov, Učebnik arapskogo jazika, Moskva, 1969.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar