Osnove interkulturalne pedagogije

Naziv
Osnove interkulturalne pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124378
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti trebaju dobiti uvid u predmet, sadržaj i metode rada u području interkulturanog odgoja,obrazovanja i pedagogije.Upoznati multi-i inter-kulturalizam kao društvene pojave: njihovu genealogiju, postmoderne poticaje, globalizacijske utjecaje, širenja, kontraverze, otpore i perspektive multikulturalne demokracije. Studente osposobiti za kritičko propitivanje društvenih implikacija interkulturalizma u obrazovanju.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija, predstavljanje plana i programa, načina rada, obveza (predavanja, seminarske obveze, terenska nastava, stručne posjete)
 2. Pojmovno-kategorijalni aparat: teorijski pristupi definiranju pojma kulture, područja kulturne reprodukcije (jezik religija, umjetnost, znanost, filozofija), odnos kulture i obrazovanja, uloga obrazovanja u društvenoj reprodukciji.
 3. Interkulturalna pedagogija: uvod, definiranje predmetnog područja interkulturalne pedagogije, povijesni pregled razvoja discipline i njezina odnosa prema pedagogijskoj znanosti.
 4. Teorijska polazišta antropoloških, socioloških, demografskih, kulturoloških i politoloških pristupa multikulturalnim pojavama, implikacije na teoriju i praksu odgoja i obrazovanja.
 5. Temeljne odrednice interkulturnog obrazovanja u kontekstu europske politike obrazovanja.
 6. Metodologija istraživanja u interkulturnoj pedagogiji-pristupi, mogućnosti, rješenja
 7. Pojam identiteta, dimenzije (nacionalni, etnički, vjerski, rodni), uloga odgoja, obrazovanja i socijalizacije u oblikovanju identiteta.
 8. Vrijednosni sustav u interkulturalnom odgoju i obrazovanju. Obrazovanje za različitost, prihvaćanje i razumijevanje
 9. Identitet u kontekstu interkulturalnog obrazovanja, interpersonalni odnosi, odnosi među grupama, unutargrupna dinamika, ja-mi-oni, većina-manjima.
 10. Predrasude i stereotipi: formiranje, utjecaj na oblikovanje ponašanja, uloga obrazovanja u njihovu (pre)oblikovanju.
 11. Interkulturalna komunikacija, interkulturalna osjetljivost, razvoj interkulturalne kompetencije u odgojno-obrazovnom procesu.
 12. Interkulturna perspektiva hrvatskog školskog sustava u kontekstu harmoniziacije europskog sustava obrazovanja
 13. Interkulturalni kurikulum kao strategija obrazovne prakse: cilj, sadržaj, metodologija, struktura.
 14. Interkulturna dimenzija obrazovanja učitelja, razvoj interkulturne, socijalne i emocionalne kompetencije, izazovi obrazovanja u multikulturnim sredinama.
 15. Završna diskusija, evaluacija rada u seminaru.

Ishodi učenja
 1. Definirati interkulturnu pedagogiju kao pedagogijsku disciplinu
 2. Usporediti interkulturnu pedagogiju sa srodnim disciplinama i znanostima te navesti sličnosti i razlike među njima
 3. Razlikovati, opisati i usporediti pojmove multikulturalizam i interkulturalizam te s njima povezane obrazovne koncepte
 4. Izdvojiti, analizirati i prezentirati ključne ideje, koncepte i modele interkulturnog obrazovanja
 5. Definirati i interpretirati različite dimenzije identiteta i kultura te kritički promišljati njihovu primjenu u kontekstu interkulturne pedagogije
 6. Analizirati, povezati i kritički preispitati pojmove moći, privilegije i opresije u kontekstu obrazovanja
 7. Objasniti, povezati i podupirati obrazovna načela osnaživanja, autonomnog djelovanja i transformacije
 8. Zastupati diskurs kulturnih razlika kao društvenog bogatstva i interkulturalizma kao načela suživota
 9. Podržavati i razvijati osjetljivost na diskriminaciju
 10. Zastupati, primjenjivati i razvijati načela društvene pravde i jednakosti
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, mentorski rad, pedagoška radionica.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje i aktivnost na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ipit.

Obavezna literatura
 1. Banks, J. A. (2002), An Introduction to Multicultural Education. Boston: Ally nand Bacon
 2. Gorski, P. (2008), Good intentions are not enough: a decolonizing intercultural education. Intercultural Education 19 (6), 515–525.
 3. Bartulović, M. i Kušević, B. (2016), Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike. Zagreb: CMS.
 4. Spajić-Vrkaš, V. (2014)., Kulturne razlike, građanstvo i obrazovanje za interkulturni dijalog." U: Hrvatić, N. (ur.) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, str. 3-17.
 5. Portera, A. (2008), Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects. Intercultural Education 19 (6), 481–491.
 6. Piršl, E. (2014), Modeli interkulturalne kompetencije. Pedagogijska istraživanja, 11(2), 27-39.
 7. Gorski, P. C. (2006), Complicity with conservatism: The de-politicizing of multicultural education. Intercultural Education , 17 (2), 163-177.
 8. Keddie, A. (2012), Refugee education and justice issues of representation, redistribution and recognition. Cambridge Journal of Education, 42(2), 197-212
 9. Kumashiro, K. (2000), Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Re - view of Educational Research, 70 (1), 25-53.
Dopunska literatura
 1. Taylor, S. i Sidhu, R.K. (2012) Supporting refugee students in schools: what constitutes inclusive education? International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56.
 2. Kaplan, I., Stolk, Y., Valibhoy, M., Tucker, A. i Baker, J. (2016) Cognitive assessment of refugee children: Effects of trauma and new language acquisition. Transcultural Psychiatry, 53(1), 81-109.
 3. Gundara, J.S., (2008), Civilisational knowledge, interculturalism and citizenship education. Intercultural Education 19 (6), 469-479.
 4. Anwaruddin, S. M. (2017), Emotions in the curriculum of migrant and refugee students, Curriculum Inquiry, 47:1, 112-124,
 5. Uptin, J., Wright, J. & Harwood, V. (2016), Finding education: Stories of how young former refugees constituted strategic identities in order to access school, Race Ethnicity and Education, 19:3, 598-617.
 6. Keddie, A. (2012), Pursuing justice for refugee students: addressing issues of cultural (mis)recognition, International Journal of Inclusive Education, 16:12,

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar