Osnove likovnih umjetnosti

Naziv
Osnove likovnih umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
46966
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je razvijanje vizualne percepcije u pristupu umjetničkom djelu. Usvajanje osnovnih znanja i metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i suvremenih medija iz svih razdoblja. Usvajanje temeljne stručne terminologije.
Sadržaj
 1. Uvod u analizu likovnog djela. Likovni elementi i njihova svojstva.
 2. Svojstva i vrste kompozicije likovnog dijela. Analiza kompozicije ( ravnoteža, proporcije, ritam, pokret, prostor).
 3. Volumen i prostor. Analiza skulpture.
 4. Crtež i crtačke tehnike. Osnovne karakteristike i povijest pojedinih tehnika crteža.
 5. Slikarske tehnike. Povijest i karakteristike slikarskih tehnika: tempera, ulje, freska, mozaik, vitraž, kolaž
 6. Kiparske tehnike i obrada materijala. Priroda pojedine tehnike – vrste materijala – načini obrade.
 7. Temeljna terminologija povijesti umjetnosti. Stil, stilizacija, realizam, naturalizam, apstrakcija, avangarda, kanon, klasično, moderna, postmoderna, izvori - utjecaji, strukturalizam, tipologija, itd.
 8. Povijest povijesti umjetnosti u svijetu i Hrvatskoj i pisanje povijesno umjetničkog teksta.
 9. Povijest portreta. Portret od staroegipatske umjetnosti do 21. stoljeća.
 10. Povijest krajolika. Krajolik u slikarstvu do renesanse. Krajolik kao samostalna tema.
 11. Povijest mrtve prirode i genre scene. Povijest i značajke žanra.
 12. Prikaz tijela kroz povijest umjetnosti.
 13. Hrvatsko slikarstvo 19. i 20. stoljeća.
 14. Odnos slike i teksta na odabranim primjerima.
 15. Povijest umjetnosti i vizualne komunikacije.

Ishodi učenja
 1. usvajanje osnovnih znanja i metoda za likovnu analizu slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta
 2. ovladavanje temeljnom stručnom terminologijom
 3. usvajanje metodoloških postupaka za stručnu analizu djela
 4. razvijanje specijalizirane vizualne percepcije
 5. usvajanje osnovnih znanja o likovnim tehnikama
 6. ovladavanje temeljnim karakteristikama različitih povijesnoumjetničkih razdoblja
 7. primjena znanja i metodologije u usmenoj i pismenoj formi
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i vježbe. Predavanja uvode u metode rada, osnovnu terminologiju i temeljnu faktografiju. Seminari razrađuju teme obrađivane na predavanjima. Seminari uključuju i vježbe, prvensteno usmene - vježbe analize umjetničkog djela, pismene vježbe, te vježbe koje uključuju terensku nastavu na području Zagreba, odnosno posjete aktualnim izložbama koje su sukladne nastavnom planu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se kolokvij koji se piše nakon dvije trećine izvedene nastave. Nakon nastave slijedi pismeni i usmeni ispit. U konačnu ocjenu ulazi i vrednovanje aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama te napredak kroz semestar.

Obavezna literatura
 1. H. W. Janson, A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2008. (odabrana poglavlja)
 2. (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005. poglavlja: Warnke: Predmetna područja povijesti umjetnosti, Sauerländer: Općenito utvrđivanje predmeta, Sauerländer: Utvrđivanje vremena i mjesta nastanka te utvrđivanje autorstva djela
 3. Dulibić, Frano, Osnove likovnih umjetnosti, tekstovi, bilješke i linkovi na fakultetskom sustavu Omega
Dopunska literatura
 1. Horvat Pintarić, Vera, Umijeće opisivanja, HAZU, Zagreb 2015.
 2. Wölfflin, Heinrich, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, IPU, Zagreb 1995, str. 79-103.
 3. Wölfflin, Heinrich, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb 1998.
 4. Horvat Pintarić, Vera, Tradicija i moderna, HAZU, Zagreb 2009.
 5. Lucie-Smith, Edward, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.
 6. Umjetnost (leksikon , ur. Jadranka Damjanov), Panorama, Zagreb, 1967.
 7. Pointon, Marcia, History of Art, A Student's Handbook, Routledge, London-New York 1997.
 8. Arnheim, Rudolf, Umetnost i vizualno opažanje, Nova verzija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.
 9. Gombrich, E. H., Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar