Osnove psihološkog savjetovanja

Naziv
Osnove psihološkog savjetovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
118179
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim znanjima o psihološkom savjetovanju: otežavajućim i olakšavajućim činiteljima, otporima i povjerenju između savjetovatelja i klijenta, komunikacijskim vještinama koje se rabe u savjetovanju te o fazama savjetovanja. Demonstrirati i vježbati prvi razgovor s klijentom.
Sadržaj
 1. Psihološko savjetovanje – Definicija. Razlika prema psihoterapiji. Osobine savjetovanja kao procesa. Ciljevi i ishodi savjetovanja. Teškoće u uspostavi odnosa savjetovatelj-klijent.
 2. Preduvjeti za uspješno savjetovanje – Prihvaćanje i uvažavanje klijenta takvog kakav jest, Povjerljivost i privatnost. Dobrovoljnost. U središtu pažnje je klijent.
 3. Osobine savjetovatelja važne za proces savjetovanja – Poznavanje i razumijevanje sebe. Dobro psihičko stanje. Osjetljivost i fleksibilnost. Otvorenost. Objektivnost. Profesionalna kompetentnost. Pouzdanost.
 4. Klijentovo povjerenje u savjetovatelja – Što je povjerenje u procesu savjetovanja i kako se razvija? Razlozi za pojavu nepovjerenja. Najčešći načini provjere povjerenja u savjetovatelja i (ne)djelotvorni savjetovateljevi odgovori na njih
 5. Klijentov otpor – Razlozi za pojavu nevoljkosti i otpora i načini izražavanja. Nedjelotvorni načini savjetovateljeva reagiranja na klijentovu nevoljkost i otpor. Opća pravila o djelotvornijem pristupanju klijentovu otporu.
 6. Temeljne komunikacijske vještine u savjetodavnom procesu – Općenito o komunikaciji u procesu savjetovanja. Priroda komunikacijskog procesa. Tumačenje neverbalne i verbalne komunikacije. Nesklad između verbalnih i neverbalnih poruka. Slušanje/neslušanje. Šutnja i kako s njom izaći na kraj. Aktivno slušanje. Postavljanje pitanja.
 7. Faze savjetovanja - Prva faza: upoznavanje klijenta, uspostava (i održavanje) odnosa s njim. Druga faza: procjena klijenta i prepoznavanje klijentovih životnih uvjeta koji pridonose njegovim trenutačnim teškoćama. Treća faza: dogovaranje i postavljanje ciljeva. Četvrta faza: dogovaranje i provedba intervencija. Peta faza: završavanje savjetovanja i praćenje postignutog.

Ishodi učenja
 1. Opisati činitelje koji otežavaju/olakšavaju uspostavu odnosa između savjetovatelja i klijenta.
 2. Prepoznati vlastite osobine koje ih mogu činiti (ne)uspješnim savjetovateljima
 3. Prepoznati znakove klijentova i vlastita otpora u procesu savjetovanja
 4. Prepoznati načine kojima klijent provjerava može li savjetovatelju vjerovati
 5. Demonstrirati temeljne komunikacijske vještine potrebne u procesu savjetovanja: razumijevanje verbalne komunikacije, prepoznavanje znakova neverbalne komunikacije, šutnja, aktivno slušanje i postavljanje pitanja
 6. Razlikovati pojedine faze procesa savjetovanja
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, domaće zadaće, demonstracije razgovora savjetovatelj-klijent, igranje uloga (savjetovatelj-klijent)
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, domaće zadaće, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. i Hudina., B. (1996.). Značaj učinkovite komunikacije u radu pomagača, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb (7- 26)
 2. Arambašić, L. (1996.). Savjetovanje, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb (63-86)
 3. Dryden, W. (1992.). Key issues for counselling in action, Sage, London (1 poglavlje po izboru)
 4. Dryden, W. (1993.). Questions and answers on counselling in action, Sage, London (1 poglavlje po izboru).
 5. Dryden, W. (1993.). Hard-earned lessons from counselling in action, Sage, London (1 poglavlje po izboru)
 6. Hackney, H.L. i Cormier, L.S. (2012.). Savjetovatelj-stručnjak, Naklada Slap, Jastrebarsko
 7. Nelson-Jones, R. (2007.). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju, Naklada Slap, Jastrebarsko
Dopunska literatura
 1. Jull, J. (1995.). Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi, Alinea, Zagreb.
 2. Jull, J. (2006.) Vaše kompetentno dijete: prema novim temeljnim vrijednostima obitelji, Naklada Pelago, Zagreb
 3. Schulz von Thun, F. (2001.). Kako međusobno razgovaramo 1: Smetnje i razjašnjenja, Erudita, Zagreb
 4. Schulz von Thun, F. (2002.). Kako međusobno razgovaramo 2: Stilovi, vrijednosti i razvitak ličnosti, Erudita, Zagreb
 5. Schulz von Thun, F. (2005.). Kako međusobno razgovaramo 3: "Unutarnji tim" i komunikacija primjerena situaciji, Erudita, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar