Osnove traumatske psihologije

Naziv
Osnove traumatske psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52609
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s temeljnim znanjima o stresnim i traumatskim događajima, o gubicima te o psihičkim stanjima stresa, traume i o procesu tugovanja. Objasniti temeljna načela pružanja podrške ljudima pod stresom, te traumatiziranim i tugujućim ljudima. Objasniti metodološke teškoće u provedbi istraživanja u području traumatske psihologije.
Sadržaj
 1. Stresni događaji i psihičko stanje stresa – Definicije pojmova. Vrste stresnih događaja. Teorijski modeli stresa. Reakcije na stresne događaje. Načini suočavanja sa stresom. Kratkoročne i dugoročne posljedice stresnih situacija.
 2. Traumatski događaji i trauma – Definicije pojmova. Teorijski modeli traume. Traumatske i posttraumatske reakcije. Načini suočavanja s traumom. Kratkoročne i dugoročne posljedice traumatskih događaja.
 3. Gubici i proces tugovanja – Obilježja različitih vrsta gubitaka. Utjecaj gubitka na pojedinca i na obitelj. Reakcije na gubitak. Gubici i traumatski događaji. Određenje pojma tugovanje. Ciljevi, obilježja i ishodi tugovanja. Teorijski pristupi procesu tugovanja. Trajanje tugovanja. Činitelji koji utječu na proces tugovanja. Otežano ili komplicirano tugovanje. Gubici i proces tugovanja u djetinjstvu i mladosti.
 4. Načela pružanja podrške ljudima u stanju stresa, traume i tijekom procesa tugovanja – Predrasude i mitovi o pružanju podrške traumatiziranim ljudima. Značajke podrške tzv. prirodnih pomagača. Osnovni elementi stručne podrške. Procjena djelotvornosti. Moguće teškoće i opasnosti u pružanju podrške traumatiziranim ljudima. Supervizija kao oblik stručne podrške stručnjacima.
 5. Specifičnosti provedbe istraživanja u području traumatske psihologije – Određivanje predmeta proučavanja. Odabir sudionika. Moguća stresnost sudjelovanja u takvim istraživanjima. Etička pitanja.

Ishodi učenja
 1. Usporediti stresne i traumatske događaje te gubitke
 2. Opisati pokazatelje psihičkog stanja stresa, traume i procesa tugovanja
 3. Nabrojiti kratkoročne i dugoročne posljedice stresa, traume i procesa tugovanja te načine njihova sprečavanja i ublažavanja
 4. Objasniti temeljna načela pružanja podrške ljudima nakon stresnih i traumatskih događaja te nakon gubitaka.
 5. Objasniti metodološke teškoće i etička pitanja istraživanja u području traumatske psihologije
 6. Prepoznati potrebu za brigom o stručnjacima koji rade s traumatiziranim ljudima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, domaće zadaće
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Arambašić, L. (2003.). Individualni stres i trauma, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 99. – 121.
 2. Arambašić, L. (2008.). Gubitak, tugovanje, podrška, Jastrebarsko: Naklada "Slap".
 3. Pregrad, J. (ur.) (2005.). Stres, trauma, oporavak, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (str. 103–105, 151–158, 159–176)
Dopunska literatura
 1. Arambašić, L. (2003.). Stres i suočavanje – teorijski modeli i njihove implikacije za problem nezaposlenosti, Suvremena psihologija, 6 (1), 103-127.
 2. Arambašić, L. (2003.). Gubici i tugovanje te njihove posljedice po pojedinca i zajednicu, u: D. Ajduković (ur.), Socijalna rekonstrukcija zajednice, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, 123. – 152.
 3. Lazarus, R.S. i Folkman, S. (2004.). Stres, procjena i suočavanje, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
 4. Stroebe, M.S., Hansson, R.O., Stroebe, W. i Schut, H. (ur.) (2002.). Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care, American Psychological Association, Washington, D.C.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar