Osnovna gramatika makedonskog jezika 2

Naziv
Osnovna gramatika makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118793
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskog standardnog jezika u usporedbi sa makedonskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. glagoli
 2. sustav vremena u hrvatskom i makedonskom jeziku – morfološki morfosintaktički status
 3. pridjevi:leksička i gramatička obilježja (usporedba)oblici (usporedba)vid (usporedba)
 4. stupnjevanje (usporedba)usporedba hrvatskih deklinacijskih obrazaca i njihovog oblikovnog i značenjskog izražavanja u makedonskom jeziku
 5. zamjenice – morfologija: lične (usporedba)povratne (usporedba)posvojne (usporedba)upitne i odnosne (usporedba)neodređene (usporedba)
 6. brojevi:glavni (usporedba)redni (usporedba)zbirni (usporedba)brojevni pridjevi (usporedba)brojevne imenice (usporedba)
 7. 1. kolokvij
 8. rečenica: izreka diskurz rečenica
 9. gramatičko ustrojstvo rečenice: nizanje i slaganje (usporedba)otvaranje mjesta i uvrštavanje (usporedba)obavijest i zalihost (usporedba)
 10. predikat: predikatne riječi (usporedba)glagolski predikat (usporedba)imenski predikat (usporedba)
 11. subjekt: izricanje i neizricanje subjekta (usporedba)slaganje subjekta s predikatom (usporedba)neizrečeni ili skriveni subjekt (usporedba)objekt:glagolska rekcija i vrste objekta (usporedba)izravni objekt (usporedba)neizravni objekt (usporedba)glagoli s više objekata (usporedba)
 12. Ponavljanje
 13. Sinteza
 14. Priprema za ispit
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s osnovnim pojmovima imenskih i glagolskih kategorija i usporedba s istim u hrvatskom jeziku
 2. upoznavanje s mjestom imenskih i glagolskih kategorija u funkcionalnoj morfosintaksi
 3. mogućnost usporedbe morfosintaktičkoga sustava makedonskog i hrvatskog standardnog jezika
 4. objasniti terminologiju predmetnog područja
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.
Metode ocjenjivanja
Tri kolokvija, završni ispit. Brojčana ocjena.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Бојковска, С. et al (2008) Општа граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Просветно дело
 3. Barić, E. Et al (1997). Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 4. Минова-Ѓуркова, Л. (ur.) (2001). Македонски јазик за средното образование, Скопје: Просветно дело
Dopunska literatura
 1. Конески Б. (1982) Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје: Култура