Osnovni pojmovi sociologije

Naziv
Osnovni pojmovi sociologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36002
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim uvidima, konceptima i principima sociologije kao znanstvene discipline u svrhu unaprjeđenja njihovih opservacijskih vještina i analitičkih sposobnosti neophodnih za daljnji studij sociologije.
Sadržaj
 1. Osobenost sociološkog pristupa u izučavanju društva
 2. Pojam društva i društvenih grupa, dinamika odnošenja pojedinca i društva
 3. Kultura i društvena struktura
 4. Temeljni sociološki pojmovi -- zajednica i društvo, primarne i sekundarne grupe, društveno djelovanje, moć i vlast, društvena nejednakost, klasa i klasna struktura, alijenacija i anomija, devijantnost
 5. Ključne društvene institucije -- stratifikacija, rad, obitelj, religija
 6. Teorijske perspektive u sociologiji
 7. Sociologija kao profesija

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i definirati temeljne sociološke kategorije i koncepte
 2. Prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 3. Prepoznati i usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji
 4. Interpretirati i primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa
 5. Prepoznati i demonstrirati relevantnost sociološkog znanja za razumijevanje društvenih pojava i procesa
Metode podučavanja
Predavanje uz power-point prezentacije, čitanje originalnih tekstova, usmene prezentacije seminarskih radova, diskusije o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje na nastavi, seminarske prezentacije, akitvno sudjelovanje u diskusijama, kolokvij i pismeni ispit iz cijelog gradiva.

Obavezna literatura
 1. Svi naslovi obrađeni na seminarima
 2. Haralambos, M. Uvod u sociologiju. Zagreb : Globus, 1989.
 3. Ritzer, G. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb : Globus, 1997. Prvo i drugo poglavlje.
Dopunska literatura
 1. Kuvačić, I.Uvod u sociologiju. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar