Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove

Naziv
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117643
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijskim polazištima važnosti uspostavljanja partnerskih odnosa između odgojno-obrazovne ustanove i obitelji te im pomoći da usvoje znanja i tehnike potrebne za uspostavljanje uspješne interakcije, komunikacije i dobrih suradničkih odnosa s roditeljima i drugim odraslim osobama u odgojno-obrazovnim institucijama (predškolskim ustanovama, školama itd.).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij - uloga pedagoga u području rada s roditeljima (sadržaj, način rada, obaveze, literatura, smjernice za rad u seminaru). Odgoj i obrazovanje - zajednički interes obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i države (odnos obitelji i odgojno-obrazovne ustanove kroz povijest).
 2. Paradigme odnosa obitelji i odgojno-obrazovne ustanove i pokreti i programi koji su utjecali na današnje shvaćanje suradnje s roditeljima (Od nijeme podrške do suradnje i partnerstva - kompenzacijski programi, pokreti za razvijanje odgojne zajednice, zahtjevi za sudjelovanjem u odlučivanju, alternativni pokreti).
 3. Od suradnje do partnerstva s roditeljima (Razlozi za suradnju s roditeljima. Kontinuitet i diskontinuitet između obitelji i ustanove. Znanstvena polazišta za uspostavljanje partnerstva s roditeljima. Definiranje suradnje odgojno obrazovne ustanove i obitelji. Različito shvaćanje suradnje. Modeli suradnje. Obilježja partnerskog odnosa).
 4. Zakonska utemeljenost suradnje obitelji s odgojno-obrazovnom ustanovom (Moguće uloge roditelja u odgojno obrazovnoj ustanovi).
 5. Komunikacija između obitelji i ustanove. (Watzlawick-ova teorija komunikacije. Satir-ova teorija komunikacije. Gordonov model komunikacije. Vještine komuniciranja, asertivnosti i medijacije. Dvosmjerna komunikacija između obitelji i škole. Neformalna i formalna komunikacija. Individualni razgovori, roditeljski sastanci, kutić za roditelje, posjete kućama, roditelji u grupi/razredu).
 6. Barijere uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i profesionalaca (Tipologija roditelja i odgajatelja. Različite vrijednosti i očekivanja; stavovi i predrasude…Suradnja s roditeljima iz različitih obiteljskih struktura i kultura).
 7. Suradnja s roditeljima u dječjem vrtiću.
 8. Suradnja s roditeljima u školi.
 9. Suradnja s roditeljima u specifičnim okolnostima.
 10. Djeca s posebnim potrebama, agresivna djeca, bolesna djeca.
 11. Vrjednovanje suradnje (Korisnost suradnje – za djecu, roditelje, učitelje, ustanovu. Indikatori kvalitete suradnje s roditeljima).
 12. Jačanje pedagoških kompetencija roditelja (Definicije obrazovanja roditelja. Povijesna retrospektiva misli o obrazovanju roditelja. Obrazovanje roditelja kao specifični i posebni dio obrazovanja odraslih. Cilj i zadaci obrazovanja roditelja danas (vrijednosti i vrijednosna orijentacija, kompenzacijska funkcija, ciljevi društva i ciljevi pojedinca).
 13. Načela rada s roditeljima. Obrazovni oblici i metode rada s roditeljima. Programi obrazovanja roditelja u RH i nekim drugim zemljama).
 14. Pretpostavke uspješne suradnje (Osposobljenost kadra. Motiviranost odgajatelja i roditelja za suradnju. Stavovi i očekivanja. Strah od roditelja.Uvjeti u ustanovi. Kvalitete ličnosti pedagoškog osoblja značajne sa stajališta rada s roditeljima. Etički i profesionalni zahtjevi. Kompetencije za suradnju s roditeljima).
 15. Zaključna razmatranja (Refleksije, sinteza i planiranje za budućnost).

Ishodi učenja
 1. Definirati i obrazložiti temeljne pojmove koji se pojavljuju u području suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 2. Usporediti i obrazložiti različite paradigme suradnje s roditeljima koje su se pojavljivale tijekom posljednjih pedeset godina.
 3. Formulirati razloge zbog kojih je suradnja odgojno-obrazovne ustanove i obitelji nužna za školski uspjeh i cjelokupni razvoj djeteta.
 4. Obrazložiti moguće razloge razilaženja/sukoba između obitelji i ustanove odnosno roditelja i učitelja.
 5. Analizirati različite oblike i metode rada s roditeljima te kritički prosuđivati njihove prednosti i nedostatke.
 6. Planirati i organizirati obrazovanje pedagoških djelatnika u vrtiću i školi za rad s roditeljima.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, vježbe.
Metode ocjenjivanja
Obvezne aktivnosti koje donose bodove: • grupna pismena analiza (maksimalno 15 bodova) • završni ispit: maksimalno 55 bodova (prolazni prag – 30 bodova) Obvezne aktivnosti koje ne donose bodove: • pismo roditeljima • kontinuirano čitanje zadanih tekstova • eseji . Izborne aktivnosti koje ne donose bodove: • refleksivni dnevnik Konačna ocjena formirat će se na sljedeći način: • 30-39 bodova – dovoljan (2) • 40-49 bodova – dobar (3) • 50-59 bodova – vrlo dobar (4) • 60-70 bodova – izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Ljubetić, M. (2014), Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice. Zagreb: Element.
 2. Hughes, P., MacNaughton, G. (1999), Who's the expert: Reconceptualising parent-staff relations in early education. Australian Journal of Early Childhood, 24 (4), 27-32.
 3. Heilman, E. (2008), Hegemonies and “Transgressions” of Family: Tales of Pride and Prejudice. U: Turner-Vorbeck, T., Miller Marsh, M. (ur.), Other Kinds of Families: Embracing Diversity in Schools. New York: Teachers College Press, 7-27.
 4. Bartulović, M., Kušević, B. (2016), Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike. Zagreb: CMS. (4. poglavlje, str. 85-125)
 5. Moorman Kim, E., Sheridan, S. M. (2015), Foundational Aspects of Family-School Connections: Definitions, Conceptual Frameworks, and Research Needs. U: Sheridan, S. M., Moorman Kim, E. (ur.), Foundational Aspects of Family-School Partnership Research. Heidelberg: Springer, 1-14.
Dopunska literatura
 1. Bašić, J., Horvat, M., Kolačko, D., Novak, M. (2011), Promišljanja o etičkim dilemama u pripremi studenata socijalne pedagogije za djelovanje u praksi. Kriminologija i socijalna integracija, 19 (2), 91 – 102.
 2. Mac Naughton, G., Hughes, P. (2011), Parents and Professionals in Early Childhood Settings. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press.
 3. Moorman Kim, E., Sheridan, S. M.; ur. (2015), Foundational Aspects of Family-School Partnership Research. Heidelberg: Springer.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar