Pedagogija slobodnog vremena

Naziv
Pedagogija slobodnog vremena
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117644
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnoga vremena kao društvene pojave. Kritički promišljati oblikovanje slobodnoga vremena djece i adolescenata. Unaprijediti kulturu planiranja i provođenja slobodnoga vremena. Usvojiti temeljna teorijsko-metodološka znanja o slobodnome vremenu. Razumjeti važnost kvalitetnoga provođenja slobodnoga vremena u suvremenome životu. Motivirati studente za uspješnije oblikovanje vlastitoga slobodnoga vremena. Osposobiti studente za planiranje i izvođenje kraćih istraživanja slobodnoga vremena.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Pedagogija slobodnoga vremena u sustavu znanosti o odgoju (predmet, cilj, zadaci, osnovni pojmovi, srodne discipline)
 3. Slobodno vrijeme: kratak povijesni pregled
 4. Slobodno vrijeme kao društvena, gospodarska, kulturna i pedagoška kategorija
 5. Međusobni odnos radnoga i slobodnoga vremena
 6. Teorijsko-metodološki pristupi istraživanju slobodnoga vremena
 7. Kulturni, odgojni i socijalni sadržaji u slobodnome vremenu
 8. Vrste, sadržaji i klasifikacija aktivnosti u slobodnome vremenu
 9. Načela organiziranja i provođenja slobodnoga vremena i slobodnih aktivnosti
 10. Ustanove, prostori, objekti i faktori provođenja slobodnog vremena djece, mladih, odraslih i ostarjelih osoba
 11. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika u slobodnome vremenu
 12. Slobodno vrijeme i kultura mladih: stilovi, mjesta i sadržaji provođenja
 13. Mediji i slobodno vrijeme mladih
 14. Razvijanje kulture provođenja slobodnoga vremena
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Opisati pedagogiju slobodnoga vremena kao znanstvenu disciplinu
 2. Definirati temeljna ishodišta i pojmove slobodnoga vremena.
 3. Raspraviti interdisciplinarni tretman slobodnoga vremena kao fenomena.
 4. Analizirati i preispitati temeljne teorijske pristupe u proučavanju problematike slobodnoga vremena.
 5. Identificirati pedagoške implikacije strukture i sadržaja slobodnoga vremena.
 6. Prepoznati i povezati kulturu mladih i strukturu slobodnoga vremena na temelju indikatora (stilovi i načini provođenja slobodnog vremena mladih).
 7. Kreirati i organizirati izvanškolske i izvannastavne aktivnosti učenika.
 8. Izabrati aktivnost slobodnoga vremena i pedagoški je analizirati.
 9. Osmisliti načine formiranja kulture života i provođenja slobodnoga vremena.
Metode podučavanja
predavanja seminari i radionice mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine: - redovno pohađanje nastave - izvršavanje seminarske obveze - polaganje kolokvija I i kolokvija II / ispita

Obavezna literatura
 1. Rojek, C. i sur. (ur.) (2006), A handbook of leisure studies. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan. (odabrana poglavlja)
 2. Janković, V. (1973), Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: PKZ.
 3. Slobodno vrijeme: pedagoška artikulacija i implikacije (2000). Napredak, tematski broj, 141 (4).
 4. Previšić, V. (1987), Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: ŠN.
Dopunska literatura
 1. Harris, D. (2005), Key concepts in leisure studies. London: SAGE key concepts.
 2. Pehar-Zvačko, L. (2003), Slobodno vrijeme mladih ili… Sarajevo: Filozofski fakultet.
 3. Dječja prava i slobodno vrijeme (2010). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
 4. Slobodno vrijeme (2012). Priručnik br. 7 zbirke priručnika Eduquality: Studenti s invaliditetom. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar