Pedagoška resocijalizacija

Naziv
Pedagoška resocijalizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117645
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u osnovne spoznaje o važnosti pedagoške resocijalizacije, pojmovna određenja, etiologiju, društveno značenje i fenomenologiju poremećaja u ponašanju, putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagošku resocijalizaciju kao značajan dio socijalne pedagogije.
Sadržaj
 1. Socijalna pedagogija i pedagoška resocijalizacija
 2. Socijalizacija i odgoj
 3. Uloga obitelji i škole u procesu socijalizacije
 4. Adolescenti i vršnjačke skupine
 5. Pedagogija adolescencije - uloga vršnjačkih skupina u procesu odgoja i socijalizacije
 6. Poremećaji u ponašanju djece i mladih
 7. Etiologija i društveno značenje poremećaja u ponašanju
 8. Poremećaji u ponašanju - pojavni oblici
 9. Internalizirani i eksternalizirani poremećaji u ponašanju
 10. Ovisnička ponašanja adolescenata
 11. Zakonski temelji pedagoške resocijalizacije
 12. Delikvencija mladih
 13. Penološki tretman - odgojni domovi
 14. Penološki tretman - kaznionice
 15. Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju

Ishodi učenja
 1. Opisati, definirati i objasniti proces poremećaja u ponašanju u suvremenom društvu
 2. Opisati i objasniti utjecaj kulturnih, društvenih i socijalnih odrednica poremećaja u ponašanju
 3. Raspravljati o mogućnosti primjene modela prevencije i resocijalizacije poremećaja u ponašanju
 4. Primijeniti različite pristupe u prevenciji poremećaja u ponašanju u odnosu na institucionalni/školski i obiteljskog kontekst.
 5. Razumjeti specifičnost cjelokupnog ustroja pedagoške prevencije i resocijalizacije
 6. Moći prepoznati simptome koji mogu ukazivati na poremećaje u ponašanja kod djece i adolescenata
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bašić, J. (2009.), Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Zagreb, Školska knjiga.
 2. Bouillet, D., Uzelac, S. (2007), Osnove socijalne pedagogije, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Singer, M. i surad. (2008), Kriminološke osobitosti maloljetničke delikvencije, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Gruden, Z.(1989), Psihoterapijska pedagogija. Školske novine, Zagreb.
 2. Mehringer, A. (2003), Mala specijalna pedagogija, Educa, Zagreb.
 3. Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj. (1993), Delikvencija mladih, Globus, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar