Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija

Naziv
Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124379
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih teorijskih spoznaja o savjetovanju, s posebnim naglaskom na pedagoškome savjetovanju i profesionalnoj orijentaciji; razvijanje temeljnih vještina individualnoga i grupnog (pedagoškog) savjetovanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi; stjecanje vještina informiranja i savjetovanja u profesionalnoj orijentaciji.
Sadržaj
 1. Savjetovanje u pedagoškome području djelovanja. Odnos pedagoškoga vođenja, pedagoškoga savjetovanja i terapijskih postupaka.
 2. Suština, specifičnosti i pretpostavke pedagoškoga savjetodavnog rada. Mogućnosti i ograničenja pedagoškoga savjetovanja.
 3. Pedagoški odnos u savjetodavnome radu.
 4. Pedagoški takt ili savjetodavni habitus.
 5. Savjetodavni habitus: znanja i vještine potrebne za pedagoško savjetovanje.
 6. Komunikacija i razgovor u pedagoškome savjetovanju.
 7. Schulz von Thunov model međuljudske komunikacije.
 8. Pedagoška dijagnoza i faze savjetodavnoga rada.
 9. Individualni pedagoški savjetodavni rad.
 10. Grupni pedagoški savjetodavni rad, autoritet i odgovornost.
 11. Direktivni i nedirektivni pristupi u savjetovanju.
 12. Evaluacija u pedagoškome savjetovanju.
 13. Pedagoška etika i savjetodavni rad.
 14. Pedagoški savjetodavni rad s marginaliziranom i obespravljenom djecom i mladima.
 15. Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika i učenica.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati pedagoško savjetovanje od psihoterapijskoga.
 2. Interpretirati teorijska polazišta i pristupe pedagoškome savjetovanju.
 3. Prepoznati razlike između individualnoga i grupnog pedagoškog savjetovanja.
 4. Identificirati uzroke problema učenika.
 5. Upotrijebiti različite metode i tehnike pedagoškoga savjetodavnog rada u cilju pomaganja djeci i odraslima u rješavanju problema.
 6. Primijeniti nedirektivni pristup u savjetovanju.
 7. Organizirati i primijeniti različite načine profesionalnoga informiranja i savjetovanja učenika.
 8. Razviti odgovornost u pridržavanju etičkih načela u savjetodavnome radu.
 9. Prepoznati ulogu pedagoga u pedagoškome savjetovanju i profesionalnoj orijentaciji.
Metode podučavanja
Predavanja; seminari; radionice; samostalni zadaci; supervizijski rad; gostujuća nastava.
Metode ocjenjivanja
Portfelj pedagoga-savjetovatelja: 6 bodova; Pismeni ispit znanja: 15 bodova; Konačna ocjena: 10, 11, 12 bodova = dovoljan (2), 13, 14, 15, 16 bodova = dobar (3), 17, 18, 19 bodova = vrlo dobar (4), 20, 21 bod = izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Bemak, F. i Chi-Ying Chung, R. (2005) Advocacy as a Critical Role for Urban School Counselors: Working Toward Equity and Social Justice. Professional School Counseling, 8(3), 196-202.
 2. Smith, L. i Chambers, C. (2015) Decolonizing Psychological Practice in the Context of Poverty. U: Goodman, R. D. i Gorski, P. C. (ur.) Decolonizing “Multicultural“ Counseling Through Social Justice. New York: Springer, 73-84.
 3. Smith, L. C. (2015) Queering Multicultural Competence in Counseling. U: Goodman, R. D. i Gorski, P. C. (ur.) Decolonizing “Multicultural“ Counseling Through Social Justice. New York: Springer, 23-39.
 4. Schulz von Thun, F. (2001) Kako međusobno razgovaramo 1: Smetnje i razjašnjenja. Zagreb: Erudita. (Dio A: str. 11 – 81).
 5. Janković, J. (1997) Savjetovanje: nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
 6. Hechler, O. (2012) Pedagoško savjetovanje: Teorija i praksa odgojnog sredstva. Zagreb: Erudita.
Dopunska literatura
 1. Hackney, H. L. i Cormier, S. (2012) Savjetovatelj – stručnjak: Procesni vodič kroz pomaganje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Zuković, S. (2017) Savjetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja: teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Resman, M. (2000) Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor.
 4. Palekčić, M. (1999) Pedagoški takt – fundamentalni pedagoški pojam. U: Rosić, V. (ur.) Nastavnik – čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 116-125.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar