Plemstvo u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku

Naziv
Plemstvo u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
52626
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uočavanje čimbenika ključnih za formiranje dalmatinskog gradskog plemstva od gradske politički i ekonomski dominantne elite u ranom srednjem vijeku do društveno i pravno zatvorene staleške grupe sredinom četrnaestog stoljeća.
Sadržaj
 1. Prezentacija kolegija. Terminologija. Izvori i literatura o dalmatinskom gradskom plemstvu.
 2. Pojam Dalmacije u srednjem vijeku. Kratki povijesni pregled.
 3. Dalmatinska gradska elita u ranom srednjem vijeku.
 4. Hrvatsko plemstvo i hrvatsko-ugarski vladari. Društveni i politički utjecaj na dalmatinsko društvo.
 5. Venecija i ostali talijanski gradovi. Društveni i politički utjecaj na dalmatinsko društvo.
 6. Komunalne službe i društveni položaj.
 7. Odnosi s Crkvom. Odraz službi u crkvi na status obitelji klerika i redovnika/redovnica.
 8. Ekonomski položaj i razvoj. Zemlja i stoka. Sol. Mlinovi. Trgovina. Bankarstvo. Restrikcije za plemstvo.
 9. Obiteljska struktura. Razvoj prezimena. Promjena prava na nasljedstvo.
 10. Prožimanje privatnog i javnog. Utjecaj obiteljskih interesa na politiku i javni život komune.
 11. Socijalna topografija. Društvena i obiteljska stratifikacija. Plemićke kule.
 12. Crna Smrt i druge katastrofe.
 13. Memorija.
 14. Ispit.
 15. Komentar rezultata ispita i završna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti određenu terminologiju povezanu s gradskim plemstvom koja se koristi u izvorima i literaturi.
 2. Steći osnovna znanja o povijesti dalmatinskog društva.
 3. Biti u stanju smjestiti u širi mediteranski i europski kontekst probleme i procese povezane s formiranjem dalmatinskog gradskog plemstva.
 4. Moći odrediti ključne čimbenike u razvoju dalmatinskog gradskog plemstva.
Metode podučavanja
Predavanja uz PP predavanja. Analize primjere iz izvora.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit je pismeni i sastoji se od testa u trajanju od 30 minuta i eseja koji se piše 60 minuta. Prisustvovanje nastavi je obvezno i neophodno budući da nema pravog udžbenika za predmet. Ispit čini 80% (test 40%, a esej 40%), a prisustvovanje i aktivnost 20% ocjene.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Andreis, Mladen. Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaciji (1805). Trogir: Muzej grada Trogira, 2006.
 2. Heers, Jacques. Family Clans in the Middle Ages: A Study of Political and Social Structures in Urban Areas. Preveo na engleski Barry Herbert. Amsterdam and Oxford: North-Holland Publishing Co., 1977.
 3. Janeković Römer, Zdenka. Okvir slobode: dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.
 4. Jireček, Konstantin. Romani u gradovima Dalmacije tokom srednjeg veka. Preveo Stojan Stojanović. Sv. 2, Zbornik Konstantina Jirečeka. Specijalna edicija SANU 356, Odelenje za društvene znanosti, n.s., 42. Beograd: SANU, 1962.
 5. Jones, Philip James. The Italian City-State: from Commune to Signoria. Oxford: Clarendon Press, 1997.
 6. Karbić, Damir. „Plemstvo – definicija, vrste, uloga.“ Povijesni prilozi 31/31 (2006): 11-21.
 7. Klaić, Nada. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1976.
 8. Klaić, Nada, Ivo Petricioli. Zadar u srednjem vijeku do 1409, Prošlost Zadra II. Zadar: Filozofski fakultet Zadar, 1979.
 9. Mlacović, Dušan. Građani plemići: uspon i pad rapskoga plemstva. Prijevod sa slovenskog Anita Peti-Stantić, Jelena Tušek, Miroslav Gradečak. Zagreb: Leykam international, 2008.
 10. Nikolić, Zrinka. Rođaci i bližnji. Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Matica hrvatska, 2003.
 11. Nikolić, Zrinka. „Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske elite u desetom i jedanaestom stoljeću.“ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 23 (2005): 1-24.
 12. Nikolić Jakus, Zrinka. „Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća“. Acta Histriae 16/1-2 (2008): 59-88.
 13. Pešorda Vardić, Zrinka. U predvorju vlasti: dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2012.
 14. Raukar, Tomislav. Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije. Split: Književni krug, 2007.
 15. Rösch, Gerhard. Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats: Zur Genese einer Führungsschicht. Kieler Historische Studien 33. Sigmaringen: Thorbecke, 1989.
 16. Rösch, Gerhard. “The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323.” U: Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797, ur. John Jeffries Martin i Dennis Romano, 67-88. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000.
 17. Rheubottom, David. Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar