Poglavlja iz njemačke književnosti - Romantik

Naziv
Poglavlja iz njemačke književnosti - Romantik
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131567
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Nakon upoznavanja s pojmom romantizma i s njegovim različitim pojavnim oblicima u europskim književnostima, rad u kolegiju fokusirat će se na socijalnu i kulturnu povijest razdoblja s kraja 18. i početka 19. st., te na poetike ranoga i kasnog njemačkog romantizma i, s tim u vezi, na diskusiju o egzemplarnim poetološkim tekstovima. Težište većeg dijela kolegija tvorit će prikaz opusa paradigmatskih autora (Tieck, Wackenroder, Novalis, F. i A.W. Schlegel, Brentano, Arnim, Hoffmann, Eichendorff…). Budući da je razdoblje oko 1800. g. obilježeno izrazitim stilskim pluralizmom, bit će riječi i o dodirima romantičara s drugim tendencijama u suvremenoj književnosti, ponajprije s weimarskom klasikom. – Sudionici će pročitati nekoliko tekstova spomenutih autora.
Sadržaj
 1. Pojam romantizma, socijalna i kulturna povijest razdoblja oko 1800. g. (1)
 2. Pojam romantizma, socijalna i kulturna povijest razdoblja oko 1800. g. (2)
 3. Pojam romantizma, socijalna i kulturna povijest razdoblja oko 1800. g. (3)
 4. Poetološke koncepcije njemačkog romantizma - Wilhelm Heinrich Wackenroder/ Ludwig Tieck: Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders
 5. Poetološke koncepcije njemačkog romantizma - Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente
 6. Ludwig Tieck: Der Runenberg
 7. Novalis: Heinrich von Ofterdingen
 8. Novalis: Heinrich von Ofterdingen
 9. Clemens Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl
 10. Achim von Arnim: Die Majoratsherren
 11. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann
 12. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann
 13. Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
 14. Izbor iz romantičke lirike (Arnim, Brentano, Eichendorff)
 15. Izbor iz romantičke lirike (Arnim, Brentano, Eichendorff)

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, s naglaskom na povijesti i teoriji razdoblja romantizma.
 2. Izraziti svojim riječima specifičnosti književno-povijesnog razdoblja romantizma, te njegova društveno-povijesnog konteksta na njemačkom govornom području.
 3. Primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju zadanog korpusa književnih djela.
 4. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja na primjeru zadanog korpusa tekstova njemačkog romantizma
 5. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim i općekulturnim pojavnostima s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst i druge jezične tradicije
 6. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti.
 7. Prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz književno-povijesne perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima
 8. Prepoznati književni i kazališni transfer na tragu suvremenih kulturoloških pristupa, s naglaskom na njemačko-hrvatske dodire
 9. Usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama njemačkoga govornog područja i u drugim europskim tradicijama
 10. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanje i seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit ili seminarski rad (povezan s usmenim izlaganjem na satu)

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: Izabrani tekstovi Wackenrodera, Tiecka, Novalisa, F. Schlegela, Brentana, Arnima, Hoffmanna, Eichendorffa
 2. Sekundarna literatura: Gerhard Schulz: Romantik. Geschichte und Begriff, München 2002; Detlef Kremer: Romantik, Stuttgart-Weimar 2001; Lothar Pikulik: Frühromantik, München 2000; Helmut Schanze (Hg.): Romantik-Handbuch, Stuttgart – Weimar 22003; Monika Schmitz-Emans: Einführung in die Literatur der Romantik, Darmstadt 2009; Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, Zagreb 2012; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, I-III, Königstein, 1979-1984; Gerhard Schulz: Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration, I-II, München 1983/89.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij