Portugalska leksikologija i semantika

Naziv
Portugalska leksikologija i semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124401
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje uvida u predmet proučavanja i osnovne probleme leksikologije i semantike unutar opće lingvistike, s osobitim obzirom na sastav i posebnosti portugalskog leksika te na semantičke mehanizme portugalskog jezika.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti – opis sadržaja kolegija, dogovor o načinu rada tijekom semestra, obvezama studenata i načinu provjere znanja, odnosno ispitu, pregled primarne i sekundarne literature. Dogovor o seminarskim radovima koje će studenti usmeno izlagati kao pojedine nastavne jedinice tijekom semestra (teme radova i izvori). Predmet leksikologije i osnovni leksikološki pojmovi.
 2. Definiranje i razgraničenje domena leksikologije i semantike te odnos i područja preklapanja tih dviju disciplina. Predmet leksikologije. Pojmovi «leksika» i «vokabulara» te drugi osnovni leksikološki pojmovi. Leksik i gramatika.
 3. Struktura i specifičnosti leksika europskog portugalskog. Formiranje portugalskog vokabulara (povijesna perspektiva): od latinskog do galješko-portugalskog (latinska osnova, vokabular germanskog i arapskog porijekla, pučki i «učeni» leksik, posuđenice iz francuskog i provansalskog). Supstrati, superstrati, adstrati. Formiranje vokabulara od 14. st. do suvremenosti (utjecaj prekomorske ekspanzije na leksik, utjecaj luzo-hispanskog bilingvizma).
 4. Osnovne značajke (specifičnosti) i povijesne okolnosti formiranja vokabulara brazilskog portugalskog – vokabular indijanskog i afričkog porijekla, arhaizmi i dijalektalizmi, «suvremena» terminologija. Neke leksičke tendencije portugalskog jezika u Africi (vokabular bivših kolonija).
 5. Horizontalno i vertikalno raslojavanje leksika. Socijalne varijacije i registri u portugalskom. Žargon. / Aktivni i pasivni leksik. Arhaizmi. Posuđenice i tuđice u suvremenom portugalskom. Mehanizmi leksičke kreativnosti u portugalskom (neologija).
 6. Tvorba riječi. Morfemi i afiksi. Derivacija. Kompozicija. Tvorba imenica u portugalskom (izvođenjem iz glagola, iz pridjeva, iz druge imenice; imenska kompozicija). Tvorba pridjeva i glagola – sufiksacija, prefiksacija, kompozicija.
 7. Status i predmet semantike kao lingvističke discipline, te kratki pregled njezina razvoja (od tradicionalne do suvremene formalne i kognitivne semantike). Prijepori oko primjene lingvističke metodologije na područje značenja. Pojam značenja. Razlučivanje pojmova sadržaja, značenja i smisla. Semantika riječi, rečenice i teksta. Razgraničenje domena, teorijskog i metodološkog aparata semantike i pragmatike, dviju lingvističkih disciplina kojima je predmet značenje.
 8. Leksička semantika. Leksičko značenje. Denotacija ili smisao; konotacija; referencija. Referenti i mentalne predodžbe. Intenzija i ekstenzija. Pojam prototipa i stereotipa.
 9. Semantički odnosi među riječima: odnosi sličnosti i različitosti. Hiperonimija i hiponimija. Sinonimija i antonimija. Antonimija, komplementarnost, inverzija. Definiranje i razgraničenje pojmova polisemije i homonimije. Polisemija na primjerima iz portugalskog leksika.
 10. Tipovi leksičko-semantičkih «podsustava» u okviru jednog jezika. Pojam leksičkog i semantičkog polja. Primjeri iz portugalskog leksika. / Komponencijalna analiza. Semantička obilježja leksema ili komponente značenja i njihovi «unutarnji» odnosi.
 11. Idiomatičnost i figurativni jezik. Doslovno vs. figurativno značenje. Frazeologija portugalskog jezika.
 12. Semantičke figure. Metafora (pregled tradicionalnih i suvremenih pogleda na metaforu s aspekta lingvistike i teorije književnosti; kognitivna teorija metafore). Metonimija (sinegdoha, eufemizam). Konceptualni i afektivni elementi značenja.
 13. Semantika rečenice. Formalni pristupi: predikacija, predikati i argumenti. Tematske (semantičke) uloge. Aspekt, vrijeme, modalnost. Semantički odnosi među rečenicama. Parafraza; kontradikcija; implikacija; presupozicija. Neodređenost i dvosmislenost.
 14. Semantika teksta. Kohezija i koherencija. Deiksa i anafora. Topikalizacija.
 15. Rezimiranje gradiva čitavog kolegija, razjašnjavanje eventualnih nejasnoća i priprema za završni ispit.

Ishodi učenja
 1. definirati i razgraničiti domene i predmet proučavanja leksikologije i semantike unutar opće ligvistike te odnos i područja preklapanja tih dviju disciplina
 2. navesti i u stručnom diskursu primijeniti osnovne leksikološke i semantičke pojmove
 3. teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 4. ustanoviti specifičnosti leksika i semantičkih mehanizama inačica portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama te njima prilagoditi pristup analizi jezičnih struktura
Metode podučavanja
predavanje i seminar
Metode ocjenjivanja
seminarski radovi i završni pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Melvinger, J. Leksikologija. Osijek: Pedagoški fakultet, 1989.
 2. Vilela, M. Estudos de Lexicologia do Português. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
 3. Berruto, G. Semantika. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 1994.
 4. Škiljan, D. Pogled u lingvistiku. Rijeka: Naklada Benja, 1994. (7. poglavlje - Semantika)
 5. Faria, I. Hub; Pedro, E. Ribeiro; Duarte, I.; Gouveia, C. A.M. Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1996. (Cap. 7 - Semântica)
 6. Raffaelli, Ida. O značenju: uvod u semantiku. Zagreb: Matica hrvatska, 2015.
Dopunska literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Z; Kovačec, A.; Mihaljević, M.; Halwachs, D.W.; Sornig, K.; Penzinger, C.; Schrodt, R. Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 2. Vilela, M. Ensino da Língua Portuguesa: Léxico, Dicionário, Gramática. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.
 3. Vilela, M. Metáforas do nosso tempo. Coimbra: Livraria Almedina, 2002.
 4. Neto, S. da Silva. História da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro/Lisboa: Presença/Dinalivro, 1992.
 5. Teyssier, P. História da Língua Portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1997.
 6. Metzeltin, M.; Candeias, M. Semântica e Sintaxe do Português. Coimbra: Livraria Almedina, 1982.
 7. Campos, M.H. Costa; Xavier, M.F. Sintaxe e Semântica do Português. Lisboa: Universidade Aberta, 1991.
 8. Lapa, M. Rodrigues. Estilística da Língua Portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora, 1984.
 9. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições 70,
 10. Žic Fuchs, M. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: SOL, 1991.
 11. Lyons, J. Semantics (I i II). Cambridge: CUP, 1977.
 12. Ullmann, S. Semantics, An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Basil Blackwell & Matt Ltd, 1962.
 13. Cruse, A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1997.
 14. Cruse, A. Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics. Oxford: OUP, 2000.
 15. Trask, R.L. Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 16. Simeon, R. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva (I i II). Zagreb: Matica hrvatska, 1969.
 17. Silva, A. Soares da. O mundo dos sentidos em português : Polissemia, semântica e cognição. Coimbra: Edições Almedina, 2006.
 18. Raffaelli, Ida. Značenje kroz vrijeme. Zagreb: Disput, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar