Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika

Naziv
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124222
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Povezivanje i primjena općih znanja stečenih u engleskom jeziku i o njemu, znanja o procesu ovladavanja jezikom, te ona koja su studenti stekli u kolegijima koje su već odslušali iz područja obrazovnih i odgojnih znanosti na nastavu engleskog jezika. Priprema za izvođenje nastave engleskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije, u različitim uvjetima te za rad s učenicima različite dobi.
Sadržaj
 1. Introduction; overview of the course
 2. 2 History of TEFL
 3. 3 Aims in TEFL
 4. 4 Language syllabus design
 5. ESP
 6. 6 Revision – Test 1
 7. 7 Using authentic materials in TEFL
 8. 8 Contrastive approach to teaching pronunciation and morpho-syntactic aspects of EFL
 9. 9 Contrastive approach to teaching semantic units
 10. 10 Revision – Test 2
 11. 11 Learner language and error analysis of Croatian EFL learners
 12. 12 Culture and civilisation in TEFL
 13. 13 Literature in TEFL
 14. 14 EFL teacher roles
 15. 15 Revision – Test 3

Ishodi učenja
 1. 1. usporediti hrvatski i engleski jezični sustav i objasniti specifičnosti engleskoga jezika s obzirom na izgovor, morfosintaktičke strukture i leksik
 2. 2. objasniti i osmisliti načine pučavanja engleskog izgovora, morfosintaktičkih struktura, leksika i kulturoloških elemenata s obzirom na učenikovu dob
 3. 3. odabrati adekvatni nastavni materijal i kritički prosuditi o njegovu sadržaju
 4. 4. procijeniti izvore i uzroke učeničkih pogrešaka te osmisliti adekvatna rješenja problema koja se mogu primijeniti u nastavi
 5. 5. procijeniti učenike s obzirom na individualne razlike poput motivacije, strategija učenja, stavova prema učenju inoga jezika, itd.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata, te vježbama na kojima kreiraju i analiziraju primjere nastavnih materijala i aktivnosti, promatraju školsku nastavu koja ilustrira sadržaje koji se obrađuju u kolegiju.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri kolokvija studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. - Brown, H.D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains, Ny: Addison Wesley Longman Inc. [odabrana poglavlja]
 2. Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: CUP.
Dopunska literatura
 1. Bogards, P., Laufer, B. (2004). Vocabulary in a second language. Amsterdam: John Benjamins B.V.
 2. Davison, Ch. (2004) The contradictory culture of teacher-based assessment: ESL teacher assessment practices in Australian and Hong Kong secondary schools. Language Testing 21 (3), 305-334.
 3. Odlin, T. (1994). Perspectives of Pedagogical Grammar. Cambridge: CUP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij