Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

Naziv
Povijesna gramatika hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
66335
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika, a na seminarima naučiti ih prepoznavati i objašnjavati te samostalno raščlanjivati povijesnojezične pojave u odabranim tekstovima pisanim kajkavskim, čakavskim, štokavskim ili tronarječnim (hibridnim) književnim jezikom u različitim razdobljima hrvatske jezične povijesti te ih osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. P: Uvod u povijesnu fonologiju hrvatskoga jezika S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 2. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 3. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 4. P: Samoglasnički sustav S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 5. P: Suglasnički sustav S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 6. P: Suglasnički sustav S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 7. P: Uvod u povijesnu morfologiju hrvatskoga jezika S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 8. P: Imenice S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 9. P: Imenice S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 10. P: Zamjenice S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 11. P: Pridjevi S: Jezična analiza starog štokavskog teksta
 12. P: Brojevi S: Jezična analiza starog tronarječnog (hibridnog) teksta
 13. P: Glagoli S: Jezična analiza starog čakavskog teksta
 14. P: Glagoli S: Jezična analiza starog kajkavskog teksta
 15. Pismena provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema hrvatskomu jeziku.
 3. Interpretirati povijest hrvatskoga jezika.
 4. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji.
 5. Interpretirati, tumačiti i analizirati tekstove na svim gramatičkim razinama hrvatskoga jezika.
 6. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 8. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kuzmić, Boris, Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, str. 137–147, Zagreb, 2015. Kuzmić, Boris, Radni priručnik iz povijesne fonologije i morfologije hrvatskoga jezika (na sustavu učenja na daljinu Omega FF-a u Zagrebu), Zagreb, 2017. Kuzmić, Boris; Kuzmić, Martina, Povijesna morfologija hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015. Matasović, Ranko, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2008. Moguš, Milan, Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
Dopunska literatura
 1. Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris, Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009. Holzer, Georg, Glasovni razvoj hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2011. Jurišić, Blaž, Nacrt hrvatske slovnice (pretisak), Matica hrvatska, Zagreb, 1992. Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci – Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, Rijeka, 2012. Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015. Malić, Dragica, Povijesne jezične promjene, u knjizi E. Barić i dr. Hrvatska gramatika, Školska knjiga, str. 601–635, Zagreb, 1995. Mihaljević, Milan, Slavenska poredbena gramatika 1. dio, Školska knjiga, Zagreb, 2002. Skupina autora, Povijest hrvatskog jezika, 1–3, Croatica, Zagreb, 2009–2013. Šojat, Antun. Kratki navuk jezičnice horvatske, Jezik stare kajkavske književnosti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2009. Vončina, Josip, Jezična baština, Književni krug, Split, 1988.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar