Povijest hrvatskoga jezika

Naziv
Povijest hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
69564
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studentima kroz predavanja pružiti osnovna znanja iz „vanjske“ povijesti hrvatskoga jezika, a kroz seminare naučiti ih prepoznavati i objašnjavati bitne povijesnojezične pojave te ih time osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. P: Periodizacija hrvatskoga književnog jezika S: Uvod u analizu tekstova.
 2. P: Jezici, pisma i najvažniji spomenici hrv. srednjovjekovlja (1. dio). S: Epigrafski spomenici (1. dio).
 3. P: Jezici, pisma i najvažniji spomenici hrv. srednjovjekovlja (2. dio). S: Epigrafski spomenici (2. dio).
 4. P: Senjska i riječka glagoljaška tiskara. S: Čitanje i interpretacija senjskih i riječkih izdanja.
 5. P: Čakavski književni jezik. S: Tekstologija čakavske pisane baštine.
 6. P: Štokavski književni jezik. S: Tekstologija štokavske pisane baštine.
 7. P: Kajkavski književni jezik. S: Tekstologija kajkavske pisane baštine.
 8. P: Hibridni (tronarječni) književni jezik. S: Tekstologija tronarječne pisane baštine.
 9. P: Povijest hrvatskih gramatika (1. dio). S: Pretpreporodne hrvatske gramatike (1. dio).
 10. P: Povijest hrvatskih gramatika (2. dio). S: Pretpreporodne hrvatske gramatike (2. dio).
 11. P: Povijest hrvatskih rječnika (1. dio). S: Pretpreporodni hrvatski rječnici (1. dio).
 12. P: Povijest hrvatskih rječnika (2. dio). S: Pretpreporodni hrvatski rječnici (2. dio).
 13. P: Hrvatska latinična grafija (1. dio). S: Čitanje starih latiničnih tekstova (1. dio).
 14. P: Hrvatska latinična grafija (2. dio). S: Čitanje starih latiničnih tekstova (2. dio).
 15. Pismena provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema hrvatskomu jeziku.
 3. Interpretirati povijest hrvatskoga jezika.
 4. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji.
 5. Interpretirati, tumačiti i analizirati tekstove na svim gramatičkim razinama hrvatskoga jezika.
 6. Ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u štokavskim tekstovima.
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 8. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bratulić, J., Damjanović, S. (2005) Hrvatska pisana kultura, 1. svezak, VIII–XVII st. (odabrana poglavlja)
 2. Bratulić, J., Damjanović, S. (2007) Hrvatska pisana kultura, 2. svezak, XVIII–XIX st. (odabrana poglavlja)
 3. Bratulić, J. i dr. (2009) Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 4. Bratulić, J. i dr. (2011) Povijest hrvatskoga jezika.2. knjiga: 16. stoljeće, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 5. Brozović, D. (2006) Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda, Zagreb, 155–278.
 6. Frančić, A., Kuzmić, B. (2009) Jazik horvatski, Zagreb.
 7. Moguš, M. (2003) Hrvatske gramatike, Hrvatska i Europa, 3. svezak, Zagreb, 473–483.
 8. Vince, Z. (2002) Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 9. Vončina, J. (2003) Hrvatski rječnici, Hrvatska i Europa, 3. svezak, Zagreb, 461–472.
Dopunska literatura
 1. Ham, S. (2006) Povijest hrvatskih gramatika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Lisac, J. (1996) Hrvatski dijalekti i jezična povijest, Zagreb, 9–21.
 3. Lukežić, I. (1999) Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima, Fluminensia, 1–2, 101–142.
 4. Moguš, M. (1995) Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 5. Moguš, M., Vončina, J. (1969) Latinica u Hrvata, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 11, 61–81.
 6. Vončina, J. (1979) Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 7. Vončina, J. (1988) Jezična baština, Zagreb. (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar