Povijest mađarskog jezika

Naziv
Povijest mađarskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
124323
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti mogu sistematizirati svoja gramatička znanja o mađarskom jeziku i prema dijakornskim načelima. Također je cilj kolegija da se obrazlože neke specifične pojave u sinkronijskom stanju MJ koje se samo na taj način mogu objasniti. Studenti će biti sposobni svoja stečena hungarološka znanja uklopiti u širi jezično-kulturnopovijesni kontekst.
Sadržaj
 1. Dijakronijsko razmatranje jezika, temeljni pojmovi povijesti jezika i njezini izvori, periodizacija povijesti MJ
 2. Kriteriji genetskog srodstva, ugrofinsko podrijetlo MJ, starije i novije rasprave o genetskom srodstvu MJ
 3. Pramađarsko doba – od izdvajanje iz ugrijske zajednice do dolaska u Karpatski bazen,promjene u kulturi i jeziku, najranije posuđenice
 4. Staromađarsko doba – prvi jezični spomenici, sustav pisanja, promjene u fonološkom i morfološkom sustavu, slavenske i latinske posuđenice Staromađarsko doba – prvi jezični spomenici, sustav pisanja, promjene u fonološkom i morfološkom sustavu, slavenske i latinske posuđenice
 5. Staromađarsko doba – promjene u gramatičkom sustavu tijekom perioda, mijenjanej vokabulara, kodeksi, čitanje i tumačenja Nadgrobnog pisma i Staromađarskog Marijinog plača Staromađarsko doba – prvi jezični spomenici, sustav pisanja, promjene u fonološkom i morfološkom sustavu, slavenske i latinske posuđenice
 6. Kulturno-povijesne i jezične promjene u srednjomađarskom dobu, tiskanje knjiga, školovanje, odnos mađarskog jezika s latinskim i njemačkim jezikom, oblikovanje prvih znanstvenih terminologija
 7. Čitanje i tumačenje jezičnih spomenika

Ishodi učenja
 1. Biti sposbni čitati s razumijevanjem tekstove iz starog i srednjemađarskog doba.
 2. Moći prepoznati i izdvojiti jezične osnovne jezične-gramatičke pojave u navedenim tekstovima iz starog i srednjemađarskog doba.
 3. Moći objasniti osnovne jezične-gramatičke pojave u navedenim tekstovima iz starog i srednjemađarskog doba.
 4. Moći samostalno na mađarskom jeziku navesti periode razvoja MJ i kratko obilježavati glavne sociolingvističke pokazatelje tog doba.
 5. Moći smjestiti mađarski jezik na jezičnom stablu uralskih jezika, moći navesto najvažnija vremenska čvorišta u postupnom osamostlajivanju MJ.
Metode podučavanja
Frontalna predavanja i seminarski tip rada, analiza starih tekstova, izrada studentskih prezentacija na odabrane teme i rasprava o njima.
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanja nastavi najmanje 7o%, redovne domaće zadaće pismeno i usmeno na zadano vrijeme, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar, Budapest, 2000. Ebből: A magyar nyelv története c. fejezet pp. 56-84.; valamint a nyelvrokonságra vonatkozó részek: pp. 26-53.
 2. Nyelvemlékek. Országos Széchényi Könyvtár. Multimédiás felület. www.nyelvemlekek.oszk.hu
 3. Fazakas Emese 2007. Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár.
 4. Fazakas Emese 2008. A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár.
Dopunska literatura
 1. Bárczi Géza 1975. A magyar nyelv életrajza. Gondolat, Budapest.
 2. Dömötör Adrienne 2006. Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 3. Honti László 2012. Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar