Povijest velike seobe naroda

Naziv
Povijest velike seobe naroda
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
131799
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s historijsko-arheološkom perspektivom tzv. velike seobe naroda. Razumijevanje temeljnih terminoloških odrednica. Razvijanje širih i slojevitijih pogleda na povijesne procese u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku koji su presudno utjecali na oblikovanje europskog prostora. Upoznavanje s relevantnom povijesnom i arheološkom izvornom građom i literaturom.
Sadržaj
 1. Uvod: sadržaj i značenje pojma velika seoba naroda; kronološki okviri; pitanje etniciteta u kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj povijesti i arheologiji.
 2. Opće vojnopolitičke i socioekonomske prilike na eurosredozemnom prostoru od 4. do 6. stoljeća.
 3. Odnos između Rimljana i tzv. barbara sjeverno od Rajne i Dunava u kasnom dobu Rimskog Carstva.
 4. Struktura i opći tijek seobenih procesa.
 5. Goti u 4. stoljeću.
 6. Huni na europskom prostoru do propasti Atilina carstva.
 7. Vizigoti na teritoriju Rimskog Carstva.
 8. Ostrogoti na teritoriju Rimskog Carstva.
 9. Gepidi u Karpatskoj kotlini i Langobardi od srednjeg Podunavlja do sjeverne Italije.
 10. Vandali od Dunava do sjeverne Afrike.
 11. Alamani između Rajne i Dunava, podrijetlo Bajuvara, podunavski i hispanski Svevi.
 12. Franci i Burgundi na Rajni i u Galiji.
 13. Angli i Sasi u Britaniji.
 14. Velika seoba naroda poslije velike seobe naroda: novi narodi u pokretu (Slaveni, Avari, Bugari, Mađari, Arapi, Normani).
 15. Velika seoba naroda: historiografski konstrukt ili povijesna realnost.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje povijesnih procesa.
 2. Razvoj kritičke svijesti.
 3. Osnovna osposobljenost za samostalno istraživanje.
 4. Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja stečenih spoznaja.
 5. Temeljno opće znanje činjenica temeljenih na povijesnim i arheološkim spoznajama.
Metode podučavanja
Frontalna metoda, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz eseja i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Peter Bogucki, Pam J. Crabtree (ur.), Ancient Europe 8000 B.C. - A.D. 1000, volume II: Bronze Age to Early Middle Ages (c. 3000 B.C. - A.D. 1000), str. 321-323, 337-350, 380-422
 2. Povijest Jutarnjeg lista, sv. 5, gl. ur. Enrico Cravetto, ur. hrv. izd. I. Goldstein, Zagreb 2007., 14-35, 297-310, 321-348, 358-362
 3. Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Zagreb 2012., 93-102, 117-145, 166-187, 193-219, 227-237
Dopunska literatura
 1. Carlo Ebanista, Marcello Rotili (ur.), Archeologia e storia delle migrazioni. Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo, Cimitile (NA), 2011.
 2. Hubert Fehr, Philipp von Rummel, Die Völkerwanderung, Stuttgart 2011.
 3. Hrvoje Gračanin, Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju, Zagreb 2011.
 4. Guy Halsall, Barbarian Migrations and the Roman West, 376–568, Cambridge 2007.
 5. Vladimir Posavec, Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota, Split 2007.
 6. Verena Postel, Die Ursprünge Europas. Migration und Integration im frühen Mittelalter, Stuttgart 2004.
 7. Zdenko Vinski, Epoha seobe naroda, Rani srednji vijek (Umjetnost na tlu Jugoslavije), Beograd - Zagreb - Mostar 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar