Pragmalingvistički seminar

Naziv
Pragmalingvistički seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80892
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje studenata s novijim istraživanjima na području pragmalingvistike
Sadržaj
 1. Temeljne postavke i tematska težišta pragmalingvistike
 2. Oblici jezičnog i komunikacijskog ponašanja
 3. Odluke i strategije pri kodiranju poruke u određenoj komunikacijskoj situaciji
 4. Odluke i strategije pri kodiranju poruke u određenoj komunikacijskoj situaciji
 5. Govorni činovi kao elementarni oblici komunikacije
 6. Klasifikacija govornih činova
 7. Griceove maksime
 8. Konverzacijske implikature, njihovo nastajanje i komunikacijska funkcija
 9. Presupozicije
 10. Deiktički elementi u jeziku
 11. Konverzacijska analiza
 12. Govorni prilog (turn)
 13. Strategije za prisvajanje funkcije govornika u dijalogu i drugim oblicima konverzacije
 14. Paralingvalni aspekti govorne komunikacije

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati temeljne postavke i tematska težišta pragmalingvistike.
 2. Studenti će moći prepoznati različite govorne činove.
 3. Studenti će moći odrediti Griceove maksime i prepoznati njihovo pridržavanje i kršenje u konverzaciji.
 4. Studenti će moći odrediti komunikacijsku funkciju implikature i presupozicije.
 5. Studenti će moći analizirati različite oblike konverzacije primjenom konverzacijske analize.
 6. Studenti će moći svjesno primjenjivati različite strategije za prisvajanje funkcije govornika u dijalogu i drugim oblicima konverzacije.
Metode podučavanja
Izlaganje referata, diskusija, pisanje protokola
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, kolokvij, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. S. Davis (1991): Pragmatics, A Reader, Oxford.
 2. G. Leech (1983): Principles of Pragmatics, Longman.
 3. S. C. Levinson (1994): Pragmatik, Tübingen.
 4. J. Meibauer (2001): Pragmatik, Stauffenburg.
 5. F. Liedke (1998): Grammatik der Illokution, Tübingen.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar