Pragmalingvistika

Naziv
Pragmalingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117870
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija omogućiti studentima da savladaju osnovne pojmove pragmalingvistike na teorijskoj i praktičnoj razini. Po završetku ovog kolegija studenti će moći samostalno čitati pragmalingvističke tekstove, naučit će temeljne vještine postavljanja pragmalingvističkih istraživanja, te će moći neformalno zamjećivati pragmalingvističke fenomene u svakodnevnoj komunikaciji, što im može poslužiti kao polazište za osvješćivanje vlastitih komunikacijskih vještina.
Sadržaj
 1. Uvod, definicija pragmalingvistike
 2. Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
 3. Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
 4. Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
 5. Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
 6. Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
 7. Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
 8. Ponavljanje.
 9. Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
 10. Govorni činovi i društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
 11. Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
 12. Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
 13. Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
 14. Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. identificirati važnost konteksta u znanosti o prevođenju i raspravljati o različitim teorijskim pristupima kontekstu u okviru suvremenih teorija prevođenja
 2. analizirati tuđe i vlastite prijevode te ih vrednovati s obzirom na pristup kontekstu
 3. identificirati važnost deikse u jeziku i prevođenju
 4. identificirati važnost govornih činova u jeziku i suvremenim teorijskim pristupima prevođenju
 5. identificirati specifične elemente govornih činova u angloameričkoj kulturi i usporediti ih s odgovarajućim elementima u hrvatskom jeziku i kulturi
 6. analizirati tuđe i vlastite prijevode te ih vrednovati s obzirom na pristup govornim činovima
 7. identificirati važnost uljudnosti u pragmalingvistici i prevođenju i raspravljati o različitim jezičnim iskazima uljudnosti u izvornim i prevedenim tekstovima
 8. identificirati jezične i kontekstualne elemente koje doprinose razlikovanju vrsta tekstova i funkcionalnih stilova, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 9. kritički pristupati različitim definicijama pojma kultura i procijeniti praktične posljedice različitih teorijskih pristupa u izvornicima i prijevodima
 10. identificirati različite vrste pragmalingvističkih i komunikacijskih podataka koji se mogu dobiti iz različitih vrsta elektroničkih korpusa (specijaliziranih, općih)
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 2 sata seminara
Metode ocjenjivanja
pismeni zadaci tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford, New York: Oxford University Press.
 2. Cutting, J. 2008. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. 2nd ed. London and New York: Routledge
Dopunska literatura
 1. Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
 2. Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
 3. Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
 4. Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij