Češka književnost na filmu

Naziv
Češka književnost na filmu
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
131647
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija jest usporedba književnog i filmskog diskursa, razmatranje različitih mogućnosti da se književni tekst „pretoči“ u film, koji mogu biti viđeni i kao oblici književne recepcije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje o sadržaju kolegija, građi i metodama njezine obrade na kolegiju, posebno s obzirom na njegovu interdisciplinarnost.
 2. Kratak pregled povijesti češke kinematografije od početaka do Drugoga svjetskog rata.
 3. Češka kinematografija od Drugoga svjetskog rata do danas s naglaskom na tzv. novom valu, osobitim skupnim poetikama te markantnim filmskim autorima uz poseban osvrt na adaptacije književnih djela.
 4. Scenarij kao prva faza adaptacije. Scenarij i književni tekst, odnosi, „podudarnost“, „vjernost“, raznih adaptacija i njihovih književnih predložaka.
 5. Književna naracija versus filmska naracija. Usporedba različitih diskurzivnih mogućnosti. Mogućnosti adaptacije različitih književnih žanrova. Pitanje uspješnosti adaptacije.
 6. Filmska adaptacija poezije: F. A. Brabec Kytice (prema K. J. Erbenu); Otakar Vávra Romance pro křídlovku (prema F. Hrubínu).
 7. Filmska adaptacija drame: J. Menzel Žebrácká opera (prema v. Havelu); P. Zelenka Příběhy obyčejného šílenství (prema P. Zelenki), ili nekih drugih.
 8. Filmska adaptacija kratke proze: Perlyčky na dně (omnibus prema pričama B. Hrabala, različiti redatelji); Antonín Kachlík: Já, truchlivý Bůh (prema pripovijetci Milana Kundere); K. Kahyňa: Smrt krásných srnců (prema pripovjetkama Ota Pavela), ili nekih drugih.
 9. Filmska adaptacija romana: Žert, Obsluhoval jsem anglického krále, Tovaryšstvo Ježíšovo ili nekih drugih.
 10. Klasici 19. stoljeća u suvremenim ekranizacijama: F.A. Brabec Kuře melancholik (J. K. Šlejhara), J. Švankmajer: Otesánek (prema K. J. Erbenu), O. Vávra: Kladivo na čarodějnice (Václav Kaplický), ili neki drugi.
 11. Klasici prve polovice 20. stoljeća u suvremenim ekranizacijama:Vladislav Vančura (Rozmarné léto, Konce starých časů, Markéta Lazarová, Útek do Budína), Ivan Olbracht (Golét v údolí, Hanele)
 12. Suvremeni klasici: Hrabal, Kundera, Škvorecký, Lustig, Fuks na filmu.
 13. Zabavna književnost u filmskim prijepisima: M. Viewegh: Báječná léta pod psa (red. Petr Nikolaev), Halina Pavlovska: Díky za každé nové ráno (red. Milan Steindler) ili neki drugi.
 14. Neki od najznačajnijih redateljskih opusa nastali temeljem adaptacije čeških književnih djela: Jiří Menzel, Karel Kahyňa, Jaromir Jireš ...
 15. Usporedba odabranih filmova nastalih na temelju različitih književnih žanrova u konfrontaciji spram razlikama među tim književnim žanrovima.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći analizirati, opisati i komparirati različite medijske pojavnosti češke kulture i njihove interakcije, posebno u području književnosti i filma.
 2. Studenti će moći primijeniti književnokritički aparat i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja služeći se njihovim filmskim realizacijama kao kritičkim alatom.
 3. Studenti će moći samostalno istražiti, kategorizirati i usporediti različita razdoblja i elemente češke kulturne i društvene povijesti služeći se umjetničko- i kulturno-teorijskom te umjetnički- i kulturno-povijesnom literaturom na češkome jeziku.
 4. Studenti će moći kritički prosuđivati pojedine pojave češke književnosti i filma u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 5. Studenti će moći analizirati i interpretirati češke filmske adaptacije književnih djela koristeći se spoznajama o stilskim obilježjima češkoga filma u povijesti, posebno filmskih adaptacija čeških filmova.
 6. Studenti će moći pismeno i usmeno kritički prosuditi uspješnost filmske adaptacije književnoga teksta.
 7. Studenti će na primjerima moći objasniti bitna obilježja filmskog scenarija te ga i sami kreirati.
 8. Studenti će moći, poučeni iskustvom s ovoga kolegija, sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari Diskusije Pismeno i usmeno komentiranje konkretnih filmskih adaptacija
Metode ocjenjivanja
Ocjene studentskih zadaća (eseja na zadanu temu) Ocjena studenskih usmenih komentiranja određenih tema Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hames, Peter: Československá nová vlna, Kma s.r.o. 2008
 2. Ptáček, Luboš (ur.): Panorama českého filmu, Rubico, Olomouc, 2000
Dopunska literatura
 1. Bluestone, George: Novels into Film, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961
 2. Stam, Robert: Literature through Film, Blackwell Publishing USA - UK - Australia, 2005
 3. McFarlane, Brian: Novel to Film, Clarendon press Oxford, 1996
 4. Uvanović, Željko: Književnost i film

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij