Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale

Naziv
Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94481
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa židovskom poviješću od pojave židovske emancipacije odnosno Haskale (židovskog prosvjetiteljstva), što predstavlja ulazak u "židovski novi vijek" te Hasidizma, "tradicionalnog modernizma" do rasta modernog antisemitizma, velike židovske emigracije u Novi svijet i Holokausta/Šoe te stvaranja Države Izrael. Upoznati studente s reakcijama Židova na ponašanje šire društvene zajednice. Clj je usvojiti komparativnu studiju njemačkih zemalja gdje se javio pokret Haskala (židovsko prosvjetiteljstvo) pod vodstvom Mosesa Mendelsohna te francuskih zemalja u kojima toga pokreta nije bilo i položaja Židova u tradicionalnim društvima (Osmansko Carstvo, Rusko Carstvo), kao i ponovno useljavanje u Englesku/Veliku Britaniju. Usvajanje relevantnih znanja iz suvremene židovske povijesti s naglaskom na međuratnom razdoblju, rastu antisemitizma te razdoblja Holokausta/Šoe i događanja u posljeratnoj Europi neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Studenti će takđer usvojiti osnovna znanja iz povijesti Zemlje Izraela u razdoblju od sredine XIX. stoljeća do Stvaranja Države Izrael te zbivanja do Camp Davidskog sporazuma, 1979. Ovaj, kao i ostali povijesni kolegiji na studiju judaistike pridonosi usvajanju znanja o židovskoj povijesti u dijaspori te povijesti Izraela, kao i načina povijesnog razmišljanja, koji je neophodan u oblikovanju prvostupnika judaistike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; terminologija; kronologija; historiografija
 2. Emancipacija i haskala
 3. Strujanja u židovstvu kao posljedica emancipacije odnosno haskale: Reformno židovstvo, ortodoksno židovstvo; pozitivno povijesno židovstvo, Wissenschaft des Judentums
 4. Židovstvo u Americi od velikog židovskog doseljavanja (kraj XIX. st.) do Drugog svjetskog rata, američko reformno židovstvo, konzervativno židovstvo
 5. Istočna Europa: podjele Poljske i njihove posljedice, povijest Židova u Ruskom Carstvu, ideološka stremljenja ruskih Židova (protocionizam, teritorijalizam, Bund, Židovi u revolucionarnom pokretu)
 6. Istočna Europa: podjele Poljske i njihove posljedice, povijest Židova u Ruskom Carstvu, ideološka stremljenja ruskih Židova (protocionizam, teritorijalizam, Bund, Židovi u revolucionarnom pokretu)
 7. Cionizam
 8. Židovi u arapskim zemljama u XIX. i XX. stoljeću
 9. Povijest mandatne Palestine
 10. Srednja i istočna Europa između dva svjetska rata, s naglaskom na Poljsku i SSSR
 11. Europa 1930-tih godina, jačanje antisemitizma; Šoa/Holokaust
 12. Europa 1930-tih godina, jačanje antisemitizma; Šoa/Holokaust
 13. Povijest Države Izrael
 14. Zajednice u Dijaspori nakon Drugog svjetskog rata
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. steći relevantna znanja iz židovske moderne i suvremene povijesti
 2. usvojiti vještinu kritičkog vrednovanja izvora i literature
 3. upoznati se s odabranim temama povijesti Židova u razdoblju moderne i suvremene povijesti,
 4. kritički evaluirati izvore i literaturu
 5. oblikovati i napisati seminarski rad
 6. održati samostalnu prezentaciju
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta i aktivno sudjelovanje u nastavi; seminarski radovi i njihova usmena prezentacija te završni usmeni ispit. Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Burton Visotzky, David Fishman, From Mesopotamia To Modernity: Ten Introductions To Jewish History And Literature, Perseus, 1999. (odabrana poglavlja)
 2. Paul R. Mendes-Flohr, Jehuda Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary History, Oxford University Press, 1995. (odabrana poglavlja)
 3. Skripta s odabranim tekstovima (Omega)
 4. Boris Havel, Arapsko-Izraelski sukob: religija, politika i povijest Svete zemlje, Ljevak, 2013. (odabrana poglavlja)
 5. Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars, Bloomington: Indiana University Press, 1983.
 6. Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands in Modern Times, Jewish Publication Society, 2003. (odabrana poglavlja)
 7. David Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture, University of Pittsburgh Press, 2005. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. M. Endelman, The Jews of Georgian England, Jewish Publication Society of America, 1979 (odabrana poglavlja)
 2. Paula Hyman, The Jews of Modern France, Berkeley-Los Angeles-London: California University Press, 1998.
 3. Moses Mendelssohn, Jerusalem: Or on Religious Power and Judaism, Waltham: Brandeis University Press, 1983.
 4. Robert Seltzer, Jewish People, Jewish Thought, New York: Macmillan Publishing Co., 1980.
 5. Raphael Mahler, A History of Modern Jewry 1780-1815, Vallentine, Mitchell, 1971.
 6. Max Wiener, Abraham Geiger and Liberal Judaism, Jewish Publication Society of America, 1962.
 7. Samson Raphael Hirsch, Horeb: A Philosophy of Jewish Laws and Observances, vol. I., Soncino Press, 1997.
 8. Gitelman, Zvi, A Century of Ambivalence, The Jews of Russia and the Soviet Union: 1881 to the present, Yivo Institute for Jewish Research, 2001.
 9. Judah Leib Pinsker, Auto-Emancipation
 10. Arthur Hertzberg, The Zionist idea, A Temple Book, Atheneum, NY 1984.
 11. Walter Laqueur, A History of Zionism, USA: Holt, Rhinehart and Winston, 1972.
 12. Raoul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York 1985.
 13. Howard M. Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time, Alfred A. Knopf, 2013.
 14. Walter Laqueur and Barry Rubin, The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, Penguin books, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar