Češke prijevodne vježbe I

Naziv
Češke prijevodne vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117493
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi- Test-utvrđivanje razine.
 2. Jiří Voskovec vypráví o sobě Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z Uvod u prijevodne vježbe. Funkcionalni stilovi
 3. Jací jsme Značenjske razlike mekih i tvrdih pridjeva Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z Posao Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska Pisanje životopisa Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 4. Tvorba pridjeva od imenica i glagola Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: s/z Školski sustav Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska Pismeno prevođenje na hrvatski
 5. Pojďme někam ven Svršeni i nesvršeni glagoli i pregled vidskih prefiksa Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z Gospodarstvo: trgovačka društva, burza, financije Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska Pismeno prevođenje na hrvatski
 6. O makarónech, které šli na procházku Imenski oblik pridjeva Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z Specifičnosti prevođenja Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 7. Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: prefiksi s/z Politika Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska Pismeno prevođenje na hrvatski
 8. Zvu vás k sobě Glagolski prefiksi sa značenjem pokreta Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Stanovanje Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska, Internet Pismeno prevođenje na hrvatski
 9. Prilozi mjesta Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Kriminal Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska Pismeno prevođenje na hrvatski
 10. Mohl bych vás o něco poprosit? Tvorba svršenih i nesvršenih glagola od glagola kretanja Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Sport Aktualni tekstovi iz dnevnog tiska, Internet Pismeno prevođenje na hrvatski
 11. Tvorba svršenih i nesvršenih glagola od glagola kretanja Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Specifičnosti prevođenja Pismeno prevođenje na hrvatski i češki
 12. Pavel potřebuje peníze adjektiva účele a děje; Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila Pismeno prevođenje na hrvatski: J. Suchý: Přesný čas
 13. P.Rut: Modré z nebe Čestice Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila Pismeno prevođenje na hrvatski: J. Marek: Kašna
 14. Z. Jiretka: O kanárkovi Čestice Složenije imenske deklinacije Ponavljanje pravopisnih pravila: Izabrane riječi Specifičnosti prevođenja umjetničkog stila Pismeno prevođenje na hrvatski: J. Werich: Líná pohádka
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će razviti kriterije i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova
 2. Prepoznati, razumjeti ralučite funkcionalne stilove.
 3. primijeniti osnovne tehnike prevođenja i prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.)
 4. koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 5. prepoznati interkulturalne razlike
 6. prepoznati kriterije za dobar prijevod
Metode podučavanja
Interaktivna nastava, kombinacija različitih metoda: poučavanje i izravno i vođeno, dijaloge, rasprava i razgovor, prijevođenje u grupi i individualno, izlaganja,kritičko mišljenje, lektira (samostalni rad), svrhovito slušanje različitih audio, web i video materijala i razumjevanje, provjera razumjevanja, i prevoda praćenje rada svakog studenta i davanje povratnih informacija
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i prijevoda) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha.
 2. Filipová, K., Luttererová J., Švamberk, Z. (1997): České texty k jazykovému rozboru s cvičeními pro zahraniční studenty, UK, Praha.
 3. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha.
 4. kol., (1994): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha
 5. kol., (1995): Příruční mluvnice češtiny, nakladatelství Lidové noviny, Praha.
 6. Levý, J. (1998): Umění překladu, Praha.
 7. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, FF-press, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Aktualni on-line rječnici i jezični priručnici
 2. Barić, E. i sur. (1999): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb.
 3. Čechová, M. (1997): Stylistyka současné češtiny, Praha.
 4. kol., (1958 – 1971):Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha.
 5. kol., (1983, 1988):Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha
 6. kol. (1982): Srbocharvátsko-český slovník, Praha
 7. Hrdlička, M. (ed.) (2003) Literární překlad a komunikace. Vyd. 1., ISV, Praha
 8. Kufnerová, Z. i sur. (2003): Překládání a čeština, TIGIS, Ústí nad Labem
 9. Levý, J. (1996): České teorie překladu, Praha.
 10. Mounin, G. (1999): Teoretické problémy překladu. Karolinum, Praha.
 11. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb.
 12. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij