Prijevodne vježbe 1

Naziv
Prijevodne vježbe 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117765
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Teorija: Cilj je ovoga kolegija s jedne strane upoznavanje studenata s teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja, a s druge strane svladavanje osnovnih tehnika prevođenja (prvenstveno pismenog, ali i usmenog) i ovladavanje prevodilačkim vještinama u cilju formiranja kompetencije u području prevođenja s ruskog jezika na hrvatski. Čitajući stručnu literaturu i pohađajući predavanja, studenti bi trebali naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati potencijalne prevodilačke probleme i ponuditi odgovarajuću strategiju i postupke za njihovo rješavanje u ciljnom tekstu. Isto tako, cilj je upoznati studente s analitičkim pristupom i redakturom kako vlastitih tako i tuđih prijevoda. Vježbe: Na vježbama se kroz raznolike tematske sadržaje analiziraju posebnosti i način prevođenja različitih tekstova – znanstveno-tehničkih, novinskih, reklamnih, pravnih i dr. Dio vježbi posvećen je izvanjezičnim fenomenima koji bitno utječu na međujezičnu komunikaciju.
Sadržaj
 1. VJ: Prevođenje tekstova struke – znanost o jeziku; T: uvod: što je prevođenje i tko je prevoditelj; povijesna periodizacija i definicija prevođenja kroz povijest; predmet teorije prevođenja; vrste i oblici prevođenja
 2. VJ: Prevođenje tekstova struke – znanost o književnosti; T: definicije prijevoda; jedinica prijevoda; pojam prevodilačke kompetencije i tzv. pozadinskih kulturoloških znanja; pitanje adekvatnosti i ekvivalentnosti u prijevodima
 3. VJ: Prevođenje tekstova o turizmu – podaci, povijest i zemljopis, priroda; T: osnovni modeli prevođenja; komunikacijski i funkcionalistički pristupi prevođenju
 4. VJ: Prevođenje tekstova o turizmu – reklamni tekstovi, slogani, putopisi; T: leksički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na leksičkoj razini
 5. VJ: Prevođenje novinskih članaka – aktualnosti, kulturološki tekstovi; T: problem transliteracije; pitanje prijevoda naziva iz sfere nacionalno i/ili kulturološki specifičnih realija
 6. VJ: Prevođenje novinskih članaka – crna kronika, politika, ekologija; T: pitanje prijevoda frazema; pitanje prijevoda lažnih prijatelja
 7. VJ: Kolokvij; T: gramatički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na gramatičkoj razini
 8. VJ: Prevođenje tehničkih tekstova – ekologija, građevinarstvo, nafta/plin; T: stilistički aspekti prevođenja: administrativni tekstovi, pravni tekstovi, znanstveni tekstovi, tehnički tekstovi; publicistički tekstovi; tekstovi iz područja „svakodnevnog“ života; (+ književni tekstovi)
 9. VJ: Prevođenje tehničkih tekstova – upute za rukovanje, tehnika i transport; T: stilistički aspekti prevođenja: administrativni tekstovi, pravni tekstovi, znanstveni tekstovi, tehnički tekstovi; publicistički tekstovi; tekstovi iz područja „svakodnevnog“ života; (+ književni tekstovi)
 10. VJ: Prevođenje tehničkih tekstova – medicina i farmacija; T: stilistički aspekti prevođenja: administrativni tekstovi, pravni tekstovi, znanstveni tekstovi, tehnički tekstovi; publicistički tekstovi; tekstovi iz područja „svakodnevnog“ života; (+ književni tekstovi)
 11. VJ: Prevođenje ekonomskih i pravnih tekstova – dokumenti, statuti; T: specifičnost usmenog prevođenja
 12. VJ: Prevođenje ekonomskih i pravnih tekstova – ugovori; T: primjeri prevodilačkih transformacija izvornih tekstova; usporedba izvornog i ciljnog teksta s osvrtom na korištene prevodilačke metode
 13. VJ: Kolokvij; T: primjeri prevodilačkih transformacija izvornih tekstova; usporedba izvornog i ciljnog teksta s osvrtom na korištene prevodilačke metode
 14. VJ: Usmeno prevođenje – monološki tekstovi, glazba; T: okrugli stol: gostovanje prevoditeljā
 15. VJ: Usmeno prevođenje – dijaloški (poliloški) tekstovi, film; T: ponavljanje usvojenog gradiva

Ishodi učenja
 1. svladavanje osnovnih tehnika prevođenja
 2. ovladavanje osnovnim prevoditeljskim vještinama
 3. uspješna analiza izvornog teksta i adekvatan prijevod; poštovanje stila
 4. korištenje rječnika, priručnika, interneta i ostalih prevoditeljskih alata
 5. usavršavanje u jeziku izvornika, ali i ciljnom jeziku
 6. upoznavanje s načinima usmenog prevođenja
 7. upoznavanje s izvanjezičnim fenomenima
 8. prepoznavanje potencijalnih prevodilačkih problema
 9. odabir odgovarajuće strategije za rješavanje prevodilačkih problema
 10. ovladavanje analitičkim pristupom i redakturom prijevoda
Metode podučavanja
Vježbe: Rad s tekstovima, internetom, audio i video materijalima, rječnicima. Odabir tekstova usmjeren na proširenje vokabulara studenata i stvaranje jezične kompetencije u prevođenju. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan i redovit rad studenata Predavanje: Obrada novog gradiva putem: - poučavanja vođenim otkrivanjem i razgovorom; - provjere razumijevanja; - osiguravanjem transfera.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, kolokviranje određenih cjelina, ispit.

Obavezna literatura
 1. VJ: Materijali za prevođenje i rječnici
 2. Комиссаров В.Н. "Теория перевода (лингвистические аспекты)", Москва: «Высшая школа», 1990.
 3. Паршин А. "Теория и практика перевода", Москва: «Русский язык», 2000.
 4. Фёдоров, А.В. "Основы общей теории перевода", Москва: Издательский дом «Филология ТРИ», 2002.
Dopunska literatura
 1. Premur, K. "Modeli prevođenja", Zagreb: Naklada Lara, 2005.
 2. Premur, K. "Teorija prevođenja", Dubrava: Ladina TU, 1998.
 3. Тер-Минасова; С. "Язык и межкультурная коммуникация", Москва: СЛОВО, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij