Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski

Naziv
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117533
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti usavršavaju stečena znanja i vještine. Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Kolegij se bavi jezično i kulturološki iznimno zahtjevnim tekstovima.
Sadržaj
 1. Présentation
 2. immigration : passage des frontières
 3. immigration : Politique commune en matière d'immigration clandestine
 4. immigration en France
 5. contrôle sur table
 6. cultures et savoir-vivre
 7. France: culture et savoir-vivre
 8. culture : événements d'actualité en France
 9. contrôle sur table
 10. culture : événements d'actualité en France
 11. tourisme culturel
 12. tourisme économique
 13. contrôle sur table
 14. publicité
 15. contrôle sur table final

Ishodi učenja
 1. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 2. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 3. Procjenjivati i odabirati sinonime prema pripadnosti jezičnim registrima i tehničkim žargonima te primjenjivati retorička i stilska sredstva svojstvena pojedinim područjima znanja, djelatnostima i medijima
 4. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
 5. Osmisliti sustav i tehnike dograđivanja i produbljivanja vlastitih terminoloških znanja u različitim područjima
 6. Uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi raznorodne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor mentora/urednika
Metode podučavanja
Vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika, ur. Lj. Jojić, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
 3. http://hjp.novi-liber.hr/
 4. http://pravopis.hr/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij