Češke prijevodne vježbe II

Naziv
Češke prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
124262
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Osnovne obavijesti o kolegiju i literaturi.
 2. Haló, u telefonu Reiner Upravni i neupravni govor Ostala značenja glagolskih prefiksa Ponavljanje pravopisnih pravila – navodnike
 3. Plášť – telefonická tragédie ve čtyřech dějstvích; Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ponavljanje pravopisnih pravila – navodnici. Komunikacija: internet, telefon Punomoć Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Pismeno prevoñenje
 4. I. Vyskočil: Proč se lidé bojí zajíců Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ponavljanje pravopisnih pravila – velika slova Arhitektura Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 5. Hledáme byt; Brojevi: postotci, decimalni brojevi, razlomci, potencije, korijeni itd. Ponavljanje pravopisnih pravila – velika slova Arhitektura Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Oglašavanje Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 6. Čtenářky píšou- „Přítelkyně jim radí Imperativ Ponavljanje pravopisnih pravila: zarez u složenim rečenicama Emocije Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 7. Říkala, že se nic nestalo Imperativ, Čestice Ponavljanje pravopisnih pravila: zarez u složenim rečenicama Emocije Pismeno prevoñenje na češki i hrvatski Usmeno prevoñenje na češki i hrvatski Sastavljanje molbe, zahtjeva
 8. Bylo to před čtyřmi lety Neodreñene zamjenice Ponavljanje pravopisnih pravila: trotočje Turizam kao gospodarska grana Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 9. To snad nemyslíte vážně! Neodreñene i niječne zamjenice Ponavljanje prijedloga s naglaskom na interferentne s hrvatskim prijedlozima Ortografija stranih riječi Turistička gastronomska ponuda Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Sastavljanje jelovnika Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 10. Pojedeme někam? Ponavljanje deklinacije zemljepisnih naziva Ortografija stranih riječi Geografski opis turističke destinacije Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno prevoñenje na hrvatski i češki
 11. E. Bass: Pražský Sherlock Holmes Deklinacija stranih vlastitih imena Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice Pisanje prijedloga- spojeno i odvojeno Povijest grada/mjesta Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska, Internet Pismeno i usmeno prevoñenje na hrvatski i češki
 12. Já s vámi plně souhlasím! Tvorba riječi: Umanjenice i uvećanice Pisanje prijedloga- spojeno i odvojeno Specifičnosti prevoñenja umjetničkog stila:proze Pismeno prevoñenje na hrvatski
 13. M. Horníček: Co je to smích Uzvici Ponavljanje pravopisnih pravila: uskličnik Specifičnosti prevoñenja umjetničkog stila: proze Pismeno prevoñenje na hrvatski
 14. A po roce... Uzvici Ponavljanje pravopisnih pravila: uskličnik Specifičnosti prevoñenja umjetničkog stila: proze Pismeni prijevod na hrvatski i češki jezik
 15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Student će razviti kriterije i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s češkoga na hrvatski i kraćih tekstova s hrvatskoga na češki.
 2. Prepoznati, razumjeti raličite funkcionalne stilove
 3. Prepoznati interkulturalne razlike
 4. Prepoznati kriterije za dobar prijevod
 5. Koristiti se izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 6. Razumjeti složene tekstove pri slušanju i sposobnosti raspravljanja
Metode podučavanja
Interaktivna nastava, kombinacija različitih metoda: poučavanje i izravno i vođeno, dijaloge, rasprava i razgovor, prijevođenje u grupi i individualno, izlaganja,kritičko mišljenje, lektira (samostalni rad sa video materijalom), svrhovito slušanje različitih audio, web i video materijala i razumjevanje, provjera razumjevanja, i prevoda praćenje rada svakog studenta i davanje povratnih informacija
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog (provjera gramatike i prijevoda) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskih vještina).

Obavezna literatura
 1. Adamovičová, A. (2003): Nebojte se češtiny, Praha.
 2. Levý, J. (1998): Umění překladu, Praha.
 3. Fišer, Z. (2009): Překlad jako kreativní proces, HOST, Brno.
 4. kol., (1995): Příruční mluvnice češtiny, Lidové noviny, Praha.
 5. Ribarova, Z. i Ribarova S. (2015): Češka gramatika s vježbama, Porfirogenet, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. kol., (1993): Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha.
 2. kol., (1994): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha
 3. Barić, E. i sur. (1999): Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb.
 4. Čechová, M. (1997): Stylistyka současné češtiny, Praha.
 5. kol. (1982): Srbocharvátsko-český slovník, Praha
 6. kol., (1958 – 1971):Slovník spisovného jazyka českého I. – IV., Praha.
 7. kol., (1983, 1988):Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha
 8. kol., (1994):Slovník českých synonym, nakladatelství Lidové noviny, Praha.
 9. kol., (2001): Češko-srpski rečnik, Beograd
 10. kol., (2006): Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praha.
 11. Levý, J. (1996): České teorie překladu, Praha.
 12. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb.
 13. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, FF-press, Zagreb.
 14. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 15. Hrdlička, M. (ed.) (2003) Literární překlad a komunikace. Vyd. 1., ISV, Praha
 16. Aktualni on-line rječnici i jezični priručnici

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij