Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika

Naziv
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117907
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o temeljnim aspektima kognitivnolingvističke teorije koji su relevantni u suvremenim strujanjima u teoriji usvajanja drugog jezika te u teoriji i praksi učenja i poučavanja stranoga jezika.
Sadržaj
 1. Fundamental conceptsIntroduction
 2. 2 Fundamental concepts: the nature of language and language vis-à-vis other cognitive processes
 3. 3 Fundamental concepts: aspects of conceptual structure and construal
 4. 4 Fundamental concepts: cognitive motivation in language / the nature of grammar/lexicon
 5. 5 REVISIONTest 1
 6. 6 Language as an experiential phenomenon: L1 vis-à-vis L2
 7. 7 Strategic construal (L2 construal): cognitive learning strategies vis-à-vis general cognitive processes
 8. 8 Strategic construal (L2 construal): from specificity to schematicity / from idiomaticity to grammar
 9. 9 Learning L2 by insight: grammar as conceptual structure/meaningfulness of grammar/”making sense” of grammar
 10. 10 REVISIONTest 2
 11. Ways of testing theory in practice
 12. 12 Ways of testing theory in practice: microproject I – plans and drafts
 13. 13 Consolidation
 14. Ways of testing theory in practice: microproject II – reports
 15. Ways of testing theory in practice: microproject II – reports

Ishodi učenja
 1. 1. povezati osnovna načela kognitivnolingvističkog teorijskog okvira s relevantnim načelima teorije usvajanja drugoga jezika
 2. 2. povezati osnovna načela kognitivnolingvističkog teorijskog okvira s relevantnim načelima suvremenog poučavanja inoga jezika
 3. 3. opisati vezu između strategija učenja inoga jezika i općih kognitivnih procesa opisanih u okviru kognitivnolingvističke teorije
 4. 4. opisati i objasniti temeljne principe kognitivne gramatike i njihovu primjenjivost u nastavi inoga jezika
 5. 5. osmisliti kvalitetne jezične aktivnosti koje se temelje na kognitivnolingvističkom opisu jezika, a doprinose razvoju jezične kompetencije u inome jeziku
Metode podučavanja
Na nastavi se očekuje visok stupanj pripremljenosti i interakcije studenata. Uspješnost na kolegiju se mjeri navedenim testovima u 5. i 10. tjednu nastave te aktivnim sudjelovanjem u osmišljavanju i provođenju mikro projekata.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi te kolokvija

Obavezna literatura
 1. Achard, M. i Niemeier, S. (ur.) 2004. Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition, and Foreign Languge Teaching. Walter de Gruyter Inc (Uvod – str. 1-11 i Achardov članak – str. 165-192).
 2. Geld, R. i Đurđek, S. 2009. Gradience in L2 procesing: the importance of the non-protoypical, u Brdar, M., Omazić, M. i Pavičić-Takač V. (ur.) Cognitive Approaches to English: Some Fundamental Interdisciplinary and Applied Aspects, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 3. Geld, R. 2006. Konceptualizacija i vidovi konstruiranja značenja: temeljne postavke i pojmovi kognitivnolingvističkog teorijskog okvira, Suvremena lingvistika, 62, str. 183-211.
 4. Geld, R. 2006. Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola, Jezikoslovlje, 7.1-2, str. 67-111.
 5. Putz M., Niemeier S., Dirven R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics I: Theory and Language Acquisition.Berlin/ New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xviii, Langackerov članak – str. 3-39 te Tylerov i Evansov članak – str. 63-105).
 6. Putz, M., Niemeier, S., Dirven, R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics II: Language Pedagogy. Berlin/New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xx, Dirvenov članak – str. 3-27, Kövecsesov članak – str. 87-115 te Barcelonin članak – str. 117-146).
 7. Radden, G. i Dirven, R. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura
 1. Aarts, B., Denison, D., Keizer, E., Popova, G. (ur.) 2003. Fuzzy Grammar. Oxford: Oxford University Press
 2. Dirven, R. i Verspoor, M. 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
 3. Rudzka-Ostyn, B. 2003. Word Power: Phrasal Verbs and Compounds, A Cognitive Approach. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij