Češke prijevodne vježbe III

Naziv
Češke prijevodne vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117495
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini C1/C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Úvodní informace; „Až si dočtu tenhle článek“ – diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení vycházející z textu
 2. Týden českého filmu - diskuse o vybraném filmu; slovesné vazby; lexikální cvičení; frazeologie (přirovnání, rčení - cvičení)
 3. „Mladí Evropané zvedají kotvy“ - diskuse k obsahu článku; lexikální cvičení; slovesné vazby
 4. „Mladí Evropané zvedají kotvy“ - gramatická a lexikální cvičení vycházející z textu; slovesné vazby; zájmeno jehož, jejíž, jejichž
 5. Bezdomovectví – diskuse k obsahu článku; lexikální cvičení k výchozímu textu; slovesné vazby; gramatická cvičení
 6. Bezdomovectví – diskuse k tématu; překlad textu do češtiny, rozbor překladu
 7. Stereotypy - obecně - diskuse; gramatická cvičení
 8. Stereotypy - o národech a národnostech - diskuse k tématu; lexikální cvičení; slovesné vazby
 9. Osobnosti na českých a chorvatských bankovkách; nahrazování vedlejších vět větnými členy - cvičení, tvoření podstatných jmen – prohlubování učiva
 10. Osobnosti na českých a chorvatských bankovkách; lexikální cvičení; tvoření podstatných jmen – prohlubování učiva; interpunkce v souvětí
 11. Bezpečnost silničního provozu, doprava – opakování a rozšiřování slovní zásoby, rozbor článků k tématu; cvičení k článkům; diskuse k tématu; lexikální a gramatická cvičení; tvoření adjektiv ze sloves
 12. Bezpečnost silničního provozu, doprava – rozbor článků k tématu; cvičení k článkům; diskuse k tématu; lexikální a gramatická cvičení; překlad do češtiny
 13. Bezpečnost silničního provozu, doprava – rozbor článků k tématu; cvičení k článkům; diskuse k tématu; lexikální a gramatická cvičení; rozbor překladu
 14. Významné události roku 2017 v ČR; lexikální cvičení; slovesné vazby
 15. Opakování

Ishodi učenja
 1. Student će moći razumjeti duže razgovore i kada nemaju preglednu strukturu i kada su odnosi izraženi samo u naznakama.
 2. Student će moći razumjeti duge i zahtjevne tekstove i istovremeno će ih znati sažeti.
 3. Student će se moći zražavati kontinuirano i spremno, bez očitog traženja pojedinih izraza.
 4. Student će moći precizno formulirati svoje misli i stavove.
 5. Student će moći sastaviti strukturirane, dobro stilizirane i gramatički točne tekstove o složenim temama.
Metode podučavanja
- rad na autentičnim tekstovima - diskusija o temama; govorne/razgovorne vježbe - pisanje tekstova o zadanim temama (400-500 riječi), analiza tekstova - morfološke, sintaktičke, tvorbene i leksičke vježbe - prevođenje kraćih tekstova s hrvatskog na češki jezik - rad s audiovizualnim materijalima - lektira (samostalni rad)
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira. Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Obavezna literatura
 1. pracovní listy
 2. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha 1993
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001
 4. Sesar, D.: Češko-hrvatski rječnik/Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 2002
 5. Internetová jazyková příručka
 6. Ribarova, Z. - Ribarova, S.: Češka gramatika, Zagreb 2015
Dopunska literatura
 1. kol.: Příruční mluvnice češtiny, 2. vydání, Praha 2003
 2. Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994
 3. Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005
 4. kol.: Nový akademický slovník cizích slov, Praha 2007
 5. kol.: Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989
 6. kol.: Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998
 7. kol.: Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004
 8. kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 - 4, Praha 2009
 9. kol.: Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Praha 2009
 10. Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka II, Praha 1994
 11. kol.: Akademická příručka českého jazyka, Praha
 12. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij