Proces ovladavanja jezikom

Naziv
Proces ovladavanja jezikom
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117844
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvid u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe jezika, te u suvremene teorije i temeljne pojmove vezane uz usvajanje i poučavanje inoga jezika. Ovladavanje stručnom terminologijom. Kritičko promišljanje teorijskih aspekata ovladavanja inim jezikom. Samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Language acquisition and language learning; first language, second language, foreign language
 2. 2 Theories of language acquisition
 3. 3 Input, output and interaction
 4. 4 Individual and contextual factors in language acquisition
 5. 5 Revision – Test 1
 6. 6 Theories of foreign language teaching
 7. 7 Communicative language competence
 8. 8 Language needs analysis
 9. 9 Intercultural competence
 10. 10 Revision – Test 2
 11. 11 Language awareness
 12. 12 Language learner autonomy
 13. 13 Classroom discourse
 14. 14 Research into language learning and teaching
 15. 15 Revision – Test 3

Ishodi učenja
 1. 1. povezati i objasniti načela temeljnih teorija usvajanja drugoga jezika
 2. 2. povezati i objasniti svrhu i rezultate suvremenih istraživanja u području usvajanja drugoga jezika
 3. 3. usporediti i protumačiti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 4. 4. objasniti i temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te predvidjeti kako će navedene razlike utjecati na određene aspekte učenja i poučavanja
 5. 5. objasniti i povezati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava engleskog kao inog jezika
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Lightbown, P.M., Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press
 2. Gass, M., Behney, J. & Plonsky, L. (2013) Second language acquisition: An introductory course (4th ed). New York: Routledge.
 3. Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. London: Pretice Hall.
Dopunska literatura
 1. Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o. -
 2. Ellis, R. i Shintoni, N. (2014) Exploring language pedagogy through second language acquisition research. Routledge.
 3. Doughty, C. J. i Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij