Češke prijevodne vježbe IV

Naziv
Češke prijevodne vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
124264
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija na češkome na razini C1/C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Soudnictví a kriminalita – opakování a rozšiřování slovní zásoby k tématu; diskuse k článkům (počítačové pirátství, krádeže, domácí násilí); lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům; tvoření podstatných jmen – prohlubování učiva, cvičení
 2. Soudnictví a kriminalita – diskuse k článkům (počítačové pirátství, krádeže, domácí násilí); lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům; slovesné vazby; překlad do češtiny
 3. Soudnictví a kriminalita – diskuse k článkům (počítačové pirátství, krádeže, domácí násilí); lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům; rozbor překladu
 4. 'Má mít prezident právo udílet milost?" - poslechové cvičení, konvezrace k témattu; lexikální cvičení
 5. Životní prostředí – rozbor článků k tématu, lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům, diskuse k tématu; nepravidelnosti ve větné stavbě
 6. Životní prostředí – rozbor článků k tématu, lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům, diskuse k tématu; slovesné vazby
 7. Životní prostředí – rozbor článků k tématu, lexikální a gramatická cvičení k výchozím textům, diskuse k tématu; lexikální cvičení
 8. Práce s uměleckými texty; tvoření adjektiv z podstatných jmen – prohlubování učiva, cvičení; slovesné vazby
 9. Práce s uměleckými texty; lexikální cvičení; přechodníky
 10. Práce s uměleckými texty; interpunkce ve větě jednoduché - shrnutí; lexikální cvičení
 11. Obecná čeština – práce s texty, lexikální cvičení; slovesné vazby; vyjádření okolností děje – čas, příčina, účel – opakování a prohlubování učiva
 12. Obecná čeština – lexikální cvičení; vyjádření okolností děje – čas, příčina, účel – opakování a prohlubování učiva
 13. „Je libo si vybrat?“ - diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení k textu; vyjádření okolností děje – přípustka, podmínka – opakování a prohlubování učiva
 14. „Dětství ve zlaté kleci“ - diskuse k obsahu článku, gramatická a lexikální cvičení
 15. Opakování

Ishodi učenja
 1. Student će moći bez većih poteškoća razumjeti bilo kakvu vrstu govora i razgovora.
 2. Student će moći bez poteškoća čitati sve oblike tekstova, uključujući apstraktne i zahtjevne tekstove po svojoj strukturi i jeziku.
 3. Student će moći komunicirati i uključivati se i u vrlo živi razgovor između izvornih govornika.
 4. Student će moći napisati detaljne tekstove o složenim temama, precizno izraziti i obrazložiti svoje stavove i naglasiti ono što će smatrati bitnim.
Metode podučavanja
- rad na autentičnim tekstovima - diskusija o temama; govorne/razgovorne vježbe - pisanje tekstova o zadanim temama (400-500 riječi), analiza tekstova - morfološke, sintaktičke, tvorbene i leksičke vježbe - prevođenje kraćih tekstova s hrvatskog na češki jezik - rad s audiovizualnim materijalima - lektira (samostalni rad)
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra, lektira. Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Obavezna literatura
 1. pracovní listy
 2. Pravidla českého pravopisu (Školní vydání), Praha 1993
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001
 4. Sesar, D.: Češko-hrvatski rječnik/Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 2002
 5. Internetová jazyková příručka
 6. Ribarova, Z. - Ribarova, S.: Češka gramatika, Zagreb 2015
Dopunska literatura
 1. kol.: Příruční mluvnice češtiny, 2. vydání, Praha 2003
 2. Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994
 3. Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005
 4. kol.: Nový akademický slovník cizích slov, Praha 2007
 5. kol.: Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989
 6. kol.: Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998
 7. kol.: Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004
 8. kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 - 4, Praha 2009
 9. kol.: Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Praha 2009
 10. Trnková, A.: Textová cvičebnice českého jazyka II, Praha 1994
 11. kol.: Akademická příručka českého jazyka, Praha
 12. Štícha, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha 2013

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij