Proseminar: Filozofija, spekulacija i kritika

Naziv
Proseminar: Filozofija, spekulacija i kritika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125572
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Savladavanje filozofske literature o autoreferencijalnosti istraživačkog subjekta i istinosnog diskursa; osposobljavanja za analizu, formuliranje, izlaganje, kritiku i tumačenje filozofskih problema
Sadržaj
 1. Diskusija o temi kolegija; očekivanje i prethodno znanje studenata o pojmu filozofije, njezino mjesto u kulturnom kontekstu, popularne predodžbe o filozofiji i filozofima, rodni moment u identitetu filozofije (1-2 sjednice)
 2. Klasično antičko razumijevanje filozofije: Platon, Teetet (pogl. 1-7): Sokrat kao “filolog”, “porodiljska metoda” filozofiranja; Dijalog Fedar i VI. pismo: kritika pisma, filozof kao dijalektičar — Aristotel i objektivistički zaokret u karakteru filozofije — Utjeha filozofiranja (3-4 sjednice; Obaveza: pismeni rezime/sinteza rasprave u kolegiju i vlastite lektire).
 3. II. dio (2 sjednica): Dvije linije u povijesti pojma teorije, pitanje prakse i egzistencije — Novovjekovne kritike: G. Bruno, F. Bacon, Th. Hobbes
 4. III. dio (3-4) Kantov koncept kritičke upotrebe uma — Spekulativni idealizam: filozofija kao kritika, znanost, sistem i apsolutno znanje (Fichte, Schelling, Hegel)
 5. IV. dio (2-3 sjednice): Kritike idealizma: Kierkegaard i ‘egzistencijalizam’, Nietzsche i ‘kulturalizam’, Marx i ‘historijski materijalizam’
 6. V. dio: Suvremene koncepcije filozofije: analitička filozofija, hermeneutika, postmodernizam (odabrani tekstovi prema preferencijama studenata; izlaganja u kolegiji i pismeni sažeci o vlastitom radu)
 7. Završne diskusije i sinteza rada u proseminaru (1 sjednica)

Ishodi učenja
 1. Reflektirati svoj izbor studija filozofije u kontekstu cjeline; reflektirati ulogu filozofije u režimu "bolojnjskog" studija.
 2. Čitati, razumijevati i interpretirati metafilozofske tekstove iz klasičnog, modernog i suvremenog razdoblja.
 3. Upoznati i primjenjivati glavne metodološke pojmove filozofije kroz različita razdoblja.
 4. Sposobnost usmenog izražavanja u diskusijama i pismenog oblikovanja vlastitih refleksija; upoznati i priomjenjivati žanrove filozofskog pisanja.
 5. Spsobnost identificiranja i kritičke refleksije između sadržaja i izvanjskih prisila studijskog režima.
Metode podučavanja
Rasprava u kolegiju na temelju prethodne pripreme; pismeni i usmeni izvještaji studenata; predavanja nastavnika i referati studenata.
Metode ocjenjivanja
sudjelovanje u diskusiji tokom semestra; pismeni izvještaji o čitanju; završni seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Platon Obrana Sokratova, Teetet, Fedar, VII. pismo (različita izdanja) Aristotel, Nagovor na filozofiju, Metafizika I, Etika VI (različita izdanja) Augustin, Ispovijesti, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1991. Toma Akvinski, Izabrana djela I (izbor), Zagreb: Naprijed 1990. G. Bruno, Optimizam slobodnog mišljenja, Zagreb: Naprijed, 1985. Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004. Francis Bacon, Novi organon, Zagreb: Naprijed, 1986. I. Kant, Kritika čistog ima (Predgovor), Kritika praktičkog uma (Predgovor) J. G. Fichte, Osnovi cjelokupne nauke o znanosti, Zagreb: Naprijed, 1974.; Filozofija zidarstva, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. F. J. Schelling, Forma i princip filozofije. Rani spisi (izbor), Beograd: Nolit, 1988.; Sistem transcendentalnog idealizma (izbor), Zagreb: Naprijed, 1986. G. W. F. Hegel, Jenski spisi (izbor), Sarajevo:Veselin Masleša, 1983. (bibl. Logos) K. Marx/F. Engels, Rani radovi (izbor), Zagreb: Naprijed 1966. Friedrich Nietzsche, Radosna znanost, Zagreb: Demetra, 2003.
Dopunska literatura
 1. Th. W. Adorno, Filozofska terminologija, Sarajevo: Svjetlost, 1986. Milan Kangrga, Filozofija i spekulacija, Beograd: Službeni glasnik, 2010. Alain Badiou, Manifest za filozofiju, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. Th. A. Szlezák, Čitati Platona i dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000. (hrv. izdanje priredio B. Mikulić) Alain de Botton, Utjehe filozofije, Zagreb: Sysprint, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij