Američki roman 19. stoljeća

Naziv
Američki roman 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
77862
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Studenti stječu tematski i kronološki uvid u važna kulturna strujanja u američkom društvu tijekom 19. stoljeća. Studente se potiče na samostalno uočavanje paralela između kulturnih i književnih procesa u tom razdoblju. Potiče se korištenje različitih kulturološko-teorijskih modela čitanja tekstova.
Sadržaj
 1. Problematika razvoja nacionalne književnosti i uloga romana
 2. Idealni američki pisac: R W Emerson, „The Poet“
 3. Pregled teorija američkoga romana (opreka romansa/roman; simbolizam i anti-realizam; „izuzetnost“ i „postkolonijalnost“ žanra u američkome kontekstu; realizam i roman)
 4. Stilsko-žanrovske odrednice i okvirna tipologija američkoga romana u 19. st
 5. Teorijsko-analitički modeli sukladni analizi različitih tipova romana (mitsko-simbolička škola, naratologija, psihoanaliza, novi historizam, poststrukturalizam, itd.)
 6. Primjer filozofskog/enciklopedijskog romana (H. Melville: Moby-Dick)
 7. Primjer romana strave/avanturističkog romana (E. A. Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym)
 8. Primjer sentimentalnog romana (H. B. Stowe: Uncle Tom's Cabin)
 9. Primjer realističkog romana (W. D. Howells: A Hazard of New Fortunes)

Ishodi učenja
 1. Poznavanje okosnica američke književne kulture 19. stoljeća.
 2. Poznavanje historijskih okosnica američkog društva 19. stoljeća.
 3. Razumijevanje reprezentacijskih mehanizama romana.
 4. Razumijevanje naratoloških postupaka/ strategija u romanu.
 5. Razumijevanje funkcioniranja žanrovskog sustava nacionalne književnosti.
 6. Primjena analitičko-teorijskih procedura čitanja na romane.
 7. Analiza pojednih tematskih i strukturnih elemenata u romanima.
 8. Sinteza učinaka romanesknih elemenata, reprezentacijskih sustava i kulturnoga sustava.
 9. Evaluacija povijesne uloge romana u kritičkoj valorizaciji američke kulture 19. stoljeća i šire.
Metode podučavanja
Predavanje i seminarski rad. Čitanje, analiza i rasprava o pročitanim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: kontinuirana evaluacija (dva kolokvija: sredinom i krajem semestra, 50 % ocjene; seminarski rad, 6-7 kartica, 30 % ocjene; redovito pohađanje nastave i aktivnost na seminaru, 10 % ocjene; usmena prezentacija, 10 %). Za pozitivnu zbirnu ocjenu potrebno je zadovoljiti sve komponente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. New York: Doubleday Anchor Books, 1957. 1-28.
 2. Cheyfitz, Eric. „A Hazard of New Fortunes: The Romance of Self-Realization“. American Realism: New Essays. Ed. Eric Sundquist. Baltimore, London: The Johns Hopkins UP, 1982. 42-65.
 3. Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (izbor)
 4. Jehlen, Myra. «The Novel and the Middle Class in America». Ideology and Classic American Literature. Eds. Sacvan Bercovitch and Myra Jehlen. Cambridge: Cambridge UP, 1986. 125-44.
 5. Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985. 122-46.
Dopunska literatura
 1. Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse. „The American Origins of the English Novel“. American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 386-410.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar